<% myURL = request.servervariables("URL") %>

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE

VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2007

 

1.   Verdienste lees meer »

2.   Eiendom, aanleg en toerusting lees meer »

3.   Biologiese landboubates lees meer »

4.   Beleggingseiendomme lees meer »

5.   Klandisiewaarde en handelsmerke lees meer »

6.   Beleggings – geassosieerde maatskappye lees meer »

7.   Beleggings – ander lees meer »

8.   Voorraad lees meer »

9.   Debiteure en korttermynlenings lees meer »

10.   Bates geklassifiseer as gehou vir verkoop lees meer »

11.   Kontant en kontantekwivalente lees meer »

12.   Aandelekapitaal lees meer »

13.   Reserwes lees meer »

14.   Aftreevoordele lees meer »

15.   Langtermynlenings lees meer »

16.   Korttermynlenings lees meer »

17.   Voorsienings lees meer »

18.   Wins lees meer »

19.   Administrasie-en bestuursgelde lees meer »

20.   Dividendinkomste lees meer »

21.   Belasting lees meer »

22.   Ekwiteitsaansuiwering lees meer »

23.   Kontantvloei-inligting lees meer »

24.   Personeelkoste lees meer »

25.   Direkteursvergoeding lees meer »

26.   Aandeelgebaseerde betalings lees meer »

27.   Verpligtinge lees meer »

28.   Leningsbevoegdhede lees meer »

29.   FinansiŽle instrumente lees meer »

30.   Waarborge en voorwaardelike aanspreeklikhede lees meer »

31.   Verwante party inligting lees meer »

32.   Besighede verkry lees meer »