<% myURL = request.servervariables("URL") %>

AANDEELHOUERSINLIGTING

DATUMS VAN BELANG VIR AANDEELHOUERS

Finansiële jaareinde 31 Maart
Algemene jaarvergadering Woensdag, 22 Augustus 2007
   
Finansiële verslae  
Aankondiging van tussenresultate November
Tussenverslag Desember
Aankondiging van jaarresultate Junie
Finansiële jaarstate Julie
   
Dividende  
Tussendividend  
– verklaar November
– betaal Januarie
Finale dividend  
– verklaar Junie
– betaal Augustus
   
Finale dividend nommer 14  
Gewone dividend per aandeel 281 sent
Laaste dag van verhandeling ten einde vir die finale dividend te kwalifiseer Vrydag, 10 Augustus 2007
Verhandelinge op of na hierdie datum sal met uitsluiting van die finale dividend wees Maandag, 13 Augustus 2007
Rekorddatum Vrydag, 17 Augustus 2007
Betaaldatum Maandag, 20 Augustus 2007

 

STATISTIEK OP 31 MAART 2007

         
  2007                  2006                 
    Aantal   Aantal  
  % aandele % aandele  
VERNAAMSTE VOORDELIGE AANDEELHOUERS        
Gewone aandele        
Public Investment Commissioner 15.68 70 376 263 13.36 59 954 389  
Old Mutual Life Assurance Company SA 5.47 24 558 168 6.05 27 164 496  
Ander 78.85 353 867 776 80.59 361 683 322  
  100.00 448 802 207 100.00 448 802 207  
B-gewone aandele        
Rembrandt Trust (Edms) Beperk 100.00 35 506 352 100.00 35 506 352  
Totaal   484 308 559   484 308 559  
Geen ander aandeelhouer het op 31 Maart ’n voordelige belang van meer as 5% in die gewone aandele van u maatskappy gehou nie.
         
         
  2007   2006   2005   2004  
VERSPREIDING VAN AANDEELHOUERS        
Gewone aandele        
Publieke aandeelhouers 28 728   30 929   27 321   25 600  
    Persentasie van aandeelhouers 99.90   99.92   99.91   99.91  
    Aantal aandele 432 253 223   440 740 885   448 808 224   462 478 974  
    Persentasie van aandele uitgereik 96.31   98.20   92.25   95.06  
Nie-publieke aandeelhouers        
    Direkteure en hulle verwantes/Aandeletrust/Tesourie-aandele 29   26   24   24  
      Persentasie van aandeelhouers 0.10   0.08   0.09   0.09  
      Aantal aandele 16 548 984   8 061 322   37 685 426   24 014 676  
      Persentasie van aandele uitgereik 3.69   1.80   7.75   4.94  
Aantal aandeelhouers 28 757   30 955   27 345   25 624  
         
  2007   2006   2005   2004  
AANTAL AANDELE UITGEREIK        
– Gewone aandele van 1 sent elk 448 802 207   448 802 207   486 493 650   486 493 650  
    Uitgereik op 1 April 448 802 207   486 493 650   486 493 650   486 493 650  
    Gekanselleer gedurende die jaar –   (37 691 443)  –   –  
– Ongenoteerde B-gewone aandele van 10 sent elk 35 506 352   35 506 352   35 506 352   35 506 352  
Totale aantal aandele uitgereik 484 308 559   484 308 559   522 000 002   522 000 002  
Aantal aandele in tesourie gehou (11 948 372)  (4 473 004)  (34 903 000)  (20 678 689) 
Gewone aandele teruggekoop en in tesourie gehou (8 554 019)  (1 379 635)  (30 521 841)  (16 442 602) 
Gewone aandele deur Die Remgro Aandeletrust gekoop        
    en as tesourie-aandele verantwoord (3 394 353)  (3 093 369)  (4 381 159)  (4 236 087) 
  472 360 187   479 835 555   487 097 002   501 321 313  
Geweegde aantal aandele 474 123 689   483 154 691   497 292 403   503 280 054  

Institusionele en privaat aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele 2007 Buitelandse en plaaslike aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele 2007 Institusionele en privaat aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele 2006 Buitelandse en plaaslike aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele 2006

Belange van direkteure in die uitgereikte kapitaal van die maatskappy
Gewone aandele          
  Direk                   Indirek                    
    Nie-   Nie-  
  Voordelig voordelig Voordelig voordelig Totaal
31 Maart 2007          
           
P E Beyers 70 024 13 000 83 024
W E Bührmann 223 256 223 256
G D de Jager 38 740 108 300 147 040
D M Falck 200 18 133 18 333
P K Harris 169 118 169 118
E de la H Hertzog 228 245 1 671 903 4 484 1 904 632
J Malherbe 26 826 207 799 234 625
J A Preller 75 069 75 069
F Robertson 5 000 5 000
J P Rupert 270 001 270 001
T van Wyk 117 585 117 585
M H Visser 715 145 715 145
  779 945 2 908 398 274 485 3 962 828
           
31 Maart 2006          
           
P E Beyers 60 024 12 500 72 524
W E Bührmann 223 256 223 256
G D de Jager 38 740 108 300 147 040
D M Falck 200 18 133 18 333
P K Harris 57 118 57 118
E de la H Hertzog 228 245 1 671 903 4 484 1 904 632
E Molobi 174 174
J F Mouton 20 000 20 000
J A Preller 75 069 75 069
F Robertson 1 000 1 000
J P Rupert 270 001 270 001
T van Wyk 59 926 59 926
M H Visser 733 945 733 945
  685 634 2 622 899 274 485 3 583 018
           

B-gewone aandele
Mnr J P Rupert is ’n direkteur van Rembrandt Trust (Edms) Beperk wat die houer is van al die uitgereikte ongenoteerde B-gewone aandele.

Sedert die einde van die finansiële jaar tot datum van hierdie verslag het die belange van die direkteure onveranderd gebly.