<% myURL = request.servervariables("URL") %>

STATE VAN VERANDERINGE IN EKWITEIT

VIR DIE JAAR GEňINDIG 31 MAART 2007

                   
                GEKONSOLIDEERD
  TOESKRYFBAAR AAN EKWITEITHOUERS VAN DIE MAATSKAPPY    
      Ander nie-  Billike      Aandeel-  Minder-   
  Uitgereikte  Ekwiteits-  verdeelbare  waarde  Behoue  Tesourie-  houers-  heids-  Totale 
R miljoen   kapitaal  reserwes  reserwes  reserwes  verdienste  aandele  ekwiteit  belang  ekwiteit 
2007                  
Saldo’s op 1 April 14 026  997  3 160  19 715  (412) 37 494  596  38 090 
Totale inkomste verantwoord   3 594  910  1 843  7 476    13 823  185  14 008 
Wisselkoersaanpassings   3 594  907      534  5 035    5 035 
Netto billike waarde aanpassings vir die jaar     1 843      1 846    1 846 
Netto inkomste direk in ekwiteit verantwoord   3 594  910  1 843    534  6 881    6 881 
Netto wins vir die jaar         6 942    6 942  185  7 127 
Dividende betaal         (3 748)   (3 748) (65) (3 813)
Kapitaal deur minderhede geïnvesteer               30  30 
Oordragte tussen reserwes                  
   en ander bewegings   (7) 17    (5)   11 
Veranderinge in reserwes                  
   van geassosieerde maatskappye   (824)         (824)   (824)
Oordrag van behoue inkomste van                  
   geassosieerde maatskappye   3 366      (3 366)   –    – 
Aandele deur volfiliaal teruggekoop                  
   (tesourie-aandele)           (1 031) (1 031)   (1 031)
Netto (aankoop)/lewering van aandele                  
   deur Die Remgro Aandeletrust           (54) (54)   (54)
Langtermyn aandele-aansporingskemareserwe           10 
Saldo’s op 31 Maart 20 155  1 931  5 003  20 072  (1 497) 45 672  755  46 427 
2006                  
Saldo’s op 1 April 15 076  1 091  1 261  19 608  (2 552) 34 492  2 011  36 503 
Totale inkomste verantwoord   (1 035) (213) 1 903  8 055    8 710  398  9 108 
Wisselkoersaanpassings   (1 035) (213)   (147)   (1 395)   (1 395)
Netto billike waarde aanpassings vir die jaar       1 903      1 903    1 903 
Netto inkomste direk in ekwiteit verantwoord   (1 035) (213) 1 903  (147)   508    508 
Netto wins vir die jaar         8 202    8 202  398  8 600 
Dividende betaal         (4 525)   (4 525) (151) (4 676)
Kapitaal deur minderhede geïnvesteer               17  17 
Oordragte tussen reserwes                  
   en ander bewegings   (2 024) 159  (4) 1 848    (21) (264) (285)
Veranderinge in reserwes van                  
   geassosieerde maatskappye   (242)         (242)   (242)
Oordrag van behoue inkomste van                  
   geassosieerde maatskappye   897      (897)   –    – 
Aandele deur volfiliaal teruggekoop                  
   (tesourie-aandele)           (977) (977)   (977)
Medi-Clinic*   1 354  (16)   (1 338)   –  (1 418) (1 418)
Netto (aankoop)/lewering van aandele deur                  
   Die Remgro Aandeletrust           92  92    92 
Langtermyn aandele-aansporingskemareserwe     (24)       (24) (21)
Kansellasie van tesourie-aandele         (3 036) 3 025  (11)   (11)
Saldo’s op 31 Maart 14 026  997  3 160  19 715  (412) 37 494  596  38 090 
* Sedert 1 Januarie 2006 word Medi-Clinic as ’n geassosieerde maatskappy verantwoord terwyl dit voorheen gekonsolideer was.
                   
                DIE MAATSKAPPY
R miljoen               2007     2006 
Saldo’s op 1 April               2 787     7 994 
   Uitgereikte kapitaal               8    
   Behoue verdienste               2 779     7 986 
Aandele gekanselleer               –     (4 535)
Netto wins vir die jaar               3 356    4 188 
Dividende betaal               (3 782)  (4 860)
Saldo’s op 31 Maart               2 361   2 787