<% myURL = request.servervariables("URL") %>

BYLAAG D

INLIGTING OOR SAKE- EN GEOGRAFIESE SEGMENTE VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2007

          Korporatiewe  GEKON-
          finansies  SOLIDEERD
  Tabak-  Finansiële  Nywerheids-  Myn-  en ander  2007  
R miljoen  belange  dienste  belange  belange  belange  Totaal  
SAKESEGMENTONTLEDING             
Verkope   –  –  7 877  –  –  7 877  
 
Resultate             
   Filiaalmaatskappye  218  969  147  171  1 506  
   Geassosieerde maatskappye  2 774  1 716  1 499  14  –  6 003 
            7 509 
Finansieringskoste           (30) 
Wins met verkoop van beleggings en negatiewe klandisiewaarde        51 
Wins voor belasting            7 530 
Belasting            (403) 
Netto wins            7 127 
Toeskryfbaar aan:              
Ekwiteithouers            6 942  
Minderheidsbelang            185  
            7 127  
Wesensverdienste   2 964  1 529  1 924  155  281  6 853 
ANDER INLIGTING             
Segmentbates  3 139  –  5 849  6 085  1 617  16 690  
Beleggings in geassosieerde maatskappye  17 047  8 593  6 782  316  295  33 033  
            49 723  
Belasting – Uitgestel           124 
              – Lopend           14 
Gekonsolideerde totale bates            49 861 
Segmentlaste  –  1 982  –  140  2 125 
Belasting – Uitgestel           1 205 
              – Lopend            104 
Gekonsolideerde totale laste             3 434  
Toevoegings tot eiendom, aanleg en toerusting             
   en ontasbare bates  –  –  474  –  65  539  
Waardevermindering en amortisasie  –  –  229  –  237  

Die belange van die groep word in vyf hoofbedryfsafdelings/sakesegmente ingedeel – tabakbelange, finansiële dienste, nywerheidsbelange, mynbelange en korporatiewe finansies/ander belange. Elke segment verteenwoordig die hoofbedryfsektor van die beleggings wat daaronder ingedeel is. Geen aansuiwering is gemaak vir gevalle waar ’n maatskappy hoofsaaklik in een segment bedrywig is maar ook belange in ’n ander segment het nie.

Inkomste en uitgawes asook die toeskryfbare gedeelte van die inkomste van geassosieerde maatskappye is direk aan segmente toeskryfbaar.

Segmentbates sluit hoofsaaklik kontant en kontantekwivalente, debiteure en korttermynlenings, voorraad, eiendom, aanleg en toerusting, ontasbare bates en ander beleggings in. Beleggings in geassosieerde maatskappye, volgens die ekwiteitsmetode verantwoord, word apart getoon.

             
Segmentlaste sluit alle bedryfslaste in, behalwe vir belasting.             
             
GEOGRAFIESE SEGMENTONTLEDING             
Die groep se belange kan in twee hoof geografiese gebiede             
ingedeel word, naamlik Suid-Afrika en die buiteland.      Kapitaal-     Wesens-   Totale  
      uitgawes   Verkope   verdienste   bates  
R miljoen      2007   2007   2007   2007  
Suid-Afrika      539   7 877   3 795   29 537  
Buiteland      –   –   3 058   20 186  
      539   7 877   6 853   49 723  
Totale bates hierbo sluit bates en beleggings in geassosieerde maatskappye in, maar nie uitgestelde belastingbates en belasting vooruitbetaal nie. 
             
          Korporatiewe  GEKON- 
          finansies  SOLIDEERD 
  Tabak-  Finansiële  Nywerheids-  Myn-  en ander  2006 
R miljoen  belange  dienste  belange  belange  belange  Totaal 
SAKESEGMENTONTLEDING             
Verkope   –  –  9 802  –  –  9 802 
Resultate             
   Filiaalmaatskappye  –  123  1 423  168  256  1 970 
   Geassosieerde maatskappye  2 199  1 284  911  (40) 4 354 
            6 324 
Finansieringskoste
          (29)
Wins met aflossing en verkoop van beleggings            3 162 
Wins voor belasting            9 457 
Belasting            (857)
Netto wins             8 600 
Toeskryfbaar aan:              
Ekwiteithouers            8 202 
Minderheidsbelang            398 
            8 600 
Wesensverdienste  2 369  1 147  1 184  288  96  5 084 
ANDER INLIGTING            
Segmentbates  1 730  –  5 062  3 886  4 403  15 081 
Beleggings in geassosieerde maatskappye  12 336  7 442  6 013  307  –  26 098 
            41 179 
Belasting – Uitgestel            90 
               – Lopend            67 
Gekonsolideerde totale bates             41 336 
Segmentlaste  –  1 781  110  89  1 983 
Belasting – Uitgestel            790 
               – Lopend            473 
Gekonsolideerde totale laste             3 246 
Toevoegings tot eiendom, aanleg en toerusting             
   en ontasbare bates  –  –  667  –  23  690 
Waardevermindering en amortisasie  –  –  293  –  301 
Waardedalings  –  –  (3) –  –  (3)
             

Die belange van die groep word in vyf hoofbedryfsafdelings/sakesegmente ingedeel – tabakbelange, finansiële dienste, nywerheidsbelange, mynbelange en korporatiewe finansies/ander belange. Elke segment verteenwoordig die hoofbedryfsektor van die beleggings wat daaronder ingedeel is. Geen aansuiwering is gemaak vir gevalle waar ’n maatskappy hoofsaaklik in een segment bedrywig is maar ook belange in ’n ander segment het nie.

Inkomste en uitgawes asook die toeskryfbare gedeelte van die inkomste van geassosieerde maatskappye is direk aan segmente toeskryfbaar.

Segmentbates sluit hoofsaaklik kontant en kontantekwivalente, debiteure en korttermynlenings, voorraad, eiendom, aanleg en toerusting, ontasbare bates en ander beleggings in. Beleggings in geassosieerde maatskappye, volgens die ekwiteitsmetode verantwoord, word apart getoon.

             
Segmentlaste sluit alle bedryfslaste in, behalwe vir belasting.             
             

GEOGRAFIESE SEGMENTONTLEDING 

           
Die groep se belange kan in twee hoof geografiese gebiede             
ingedeel word, naamlik Suid-Afrika en die buiteland.      Kapitaal-    Wesens-  Totale 
      uitgawes  Verkope  verdienste  bates 
R miljoen      2006  2006  2006  2006 
Suid-Afrika      690  9 802  2 693  27 113 
Buiteland      –  –  2 391  14 066 
      690  9 802  5 084  41 179 
             
Totale bates hierbo sluit bates en beleggings in geassosieerde maatskappye in, maar nie uitgestelde belastingbates en belasting vooruitbetaal nie.