<% myURL = request.servervariables("URL") %>

VOLHOUBAARHEIDSVERSLAG

VEILIGHEID EN DIE OMGEWING

Die maatskappy het ’n veiligheid-en-gesondheidskomitee wat saamgestel is ingevolge die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid. Die komitee help die direksie om seker te maak dat die maatskappy ’n veilige, gesonde en risikovrye omgewing vir sy personeel en besoekers bied en sien toe dat beheermaatreëls om risiko’s te beperk doeltreffend is en toegepas word.

Die meeste van die maatskappy se kernbedrywighede word as van ’n lae impak beskou sover dit die uitwerking daarvan op die omgewing betref.

Die maatskappy meet sy huidige omgewingspraktyke aan die norme wat deur die Global Reporting Initiative™ (GRI)-raamwerk gestel word. Dit sluit die volgende in:

Waar nodig geag, word gebruik en impak gekwantifiseer en aan beste praktyke gemeet. Indien toepaslik, word die nakoming van veiligheid-, gesondheid- en omgewingstelsels teen formele standaarde, soos ISO, gemeet en aan onafhanklike oorsig onderwerp. Onafhanklike direksies monitor kapitaalprojekte wat daarop gerig is om die omgewingsimpak te verminder deur middel van toenemende bio-afbreekbare herwinning.

Tsb Sugar het prestasiedoelwitte gestel om sy omgewingsimpak te beperk, soos byvoorbeeld bagasse, ’n neweproduk van die suikerproduksieproses, wat gebruik word om elektrisiteit op te wek. Ongeveer 60% van Tsb Sugar se elektrisiteitsbehoeftes word opgewek deur middel van bagasse. Surplus elektrisiteit word teruggeplaas in die Eskom nasionale netwerk.