<% myURL = request.servervariables("URL") %>

INKOMSTESTATE

VIR DIE JAAR GEňINDIG 31 MAART 2007

      GEKONSOLIDEERD DIE MAATSKAPPY
R miljoen Aantekeninge  2007  2006  2007  2006 
Verkope    7 877  9 802       
Voorraaduitgawes    (4 781) (4 919)      
Personeelkoste 24  (1 306) (2 603)      
Waardevermindering 18  (223) (293)      
Ander netto bedryfsuitgawes 18  (551) (771) (2) (3)
Handelswins    1 016  1 216  (2) (3)
Dividende ontvang 20  156  410  3 358  4 191 
Rente ontvang 18  334  341       
Finansieringskoste    (30) (29)      
Negatiewe klandisiewaarde    44  –       
Netto waardedaling van beleggings, bates en klandisiewaarde    –       
Wins met die aflossing en verkoop van beleggings 18  3 162       
Gekonsolideerde wins voor belasting    1 527  5 103  3 356  4 188 
Belasting 21  (403) (857)      
Gekonsolideerde wins na belasting    1 124  4 246  3 356  4 188 
Belang in na-belaste wins van geassosieerde maatskappye 22  6 003  4 354       
Netto wins vir die jaar    7 127  8 600  3 356  4 188 
                 
Toeskryfbaar aan:               
Ekwiteithouers    6 942  8 202  3 356  4 188 
Minderheidsbelang    185  398       
     7 127  8 600  3 356  4 188 
           
                 
VERDIENSTE PER AANDEEL    Sent  Sent       
– Basies   1 464.2  1 697.6       
– Verwater      1 418.5  1 671.3       
             
                 
                 
GEASSOSIEERDE MAATSKAPPYE    R miljoen  R miljoen       
Belang in na-belaste wins van geassosieerde maatskappye               
Wins voor inagneming van waardedalings, kapitale en          
    nie-herhalende items    5 995  4 428       
Netto waardedaling van beleggings, bates en klandisiewaarde    (12) (157)      
Wins met die verkoop van beleggings    249  681       
Herstruktureringskoste    (237) (280)      
Nie-herhalende gedeelte van SEB-koste    –  (380)      
Ander kapitale en nie-herhalende items    62       
      6 003  4 354