<% myURL = request.servervariables("URL") %>

KORPORATIEWE BESTUUR

Remgro onderskryf die waardes van, en is ten volle verbind tot, die King II-verslag se Kode van Korporatiewe Praktyke en Gedrag. Al die maatskappy se genoteerde filiale en geassosieerde maatskappye onderskryf die Kode van Korporatiewe Praktyke en Gedrag
waar toepaslik.

Die maatskappy is ’n beleggingshouermaatskappy. Verwysing na “die maatskappy” mag ook beteken die maatskappy en sy volfiliale. Elke onderneming waarin die maatskappy belê, het sy eie bestuurstruktuur. Om sy verantwoordelikheid ten opsigte van risikobestuur na te kom, het Remgro die instandhouding van ’n wyer deurlopende hersieningsprogram vir risikobestuur goedgekeur ten einde ’n samehangende benadering in die groep te verseker.

Die Remgro raad is ook ’n voorstander van goeie korporatiewe bestuur by al die ondernemings waarin die maatskappy belê. Effektiewe korporatiewe bestuur vorm deel van die beoordelingskriteria van Remgro se beleggingsplan. Dit word gemonitor deur middel van Remgro se nie-uitvoerende verteenwoordiging in daardie direksies.

Die “Global Reporting Initiative (GRI) Boundary Protocol” is gebruik as riglyn vir die opstel van hierdie verslag. Openbaarmaking is beperk tot ondernemings wat ’n wesentlike invloed op Remgro se volhoubaarheidsprestasie kan hê en ondernemings waar Remgro beheer uitoefen oor finansiële en bedryfsaangeleenthede, tensy daardie ondernemings self die relevante inligting in hul jaarverslae publiseer.

Hieronder volg die vernaamste aspekte van die maatskappy se korporatiewe bestuur.

DIREKSIE-HANDVES

Die direksie het ’n formele handves aanvaar en geïmplementeer om:

Die handves word deur alle direkteure van Remgro Beperk onderskryf en is by die geregistreerde adres beskikbaar ter insae.

Na besinning oor die onderstaande is die direksie tevrede dat die vereiste handelinge, soos vervat in die handves, in die jaar onder oorsig uitgevoer is.

SAMESTELLING VAN DIREKSIE

Remgro het ’n ten volle funksionele direksie wat die groep lei en beheer. Op 31 Maart 2007 het die direksie uit vyf uitvoerende en tien nie-uitvoerende direkteure, waarvan vyf onafhanklik is, bestaan.

Die funksies van die voorsitter en die hoofuitvoerende beampte is geskei. Die voorsitter is ’n nie-uitvoerende direkteur, maar is nie onafhanklik nie.

’n Lys van direkteure verskyn hier.

ROL EN VERANTWOORDELIKHEID

Die direksie is uiteindelik verantwoordelik vir die strategiese rigting, risiko-aptyt, prestasie en sake van die maatskappy. In sy rigtinggewende funksie aan die groep verskaf die direksie leierskap, integriteit en oordeel, gegrond op billikheid, aanspreeklikheid, verantwoordelikheid en deursigtigheid, ten einde die voortgesette voorspoed van die groep te verseker.

Na die goedkeuring van bedryfs- en beleggingsplanne en strategieë, bemagtig die direksie die uitvoerende bestuur om dit te implementeer en tydige, akkurate en toepaslike terugvoering te gee oor die vordering wat gemaak word.

Die direksie bly aanspreeklik vir die algehele sukses van goedgekeurde strategieë, gegrond op waardes, doelwitte en die vereistes van belanghebbendes en vir die proses en beleid wat die effektiwiteit van risikobestuur en interne beheer verseker. Die direksie is die sentrale punt van die groep se korporatiewe bestuur en dit is sy verantwoordelikheid om toe te sien dat aan alle toepaslike wette, regulasies en kodes van beste sakepraktyke voldoen word.

Die direksie is verantwoordelik vir die monitering van die groep se bedryfs- en beleggingsprestasie, wat finansiële en nie-finansiële aspekte insluit. Dit is ook verantwoordelik om toe te sien dat prosedures en praktyke in plek is om te verseker dat die maatskappy se bates en reputasie beskerm word.

Die direksie het die volgende subkomitees daargestel om hom te help om sy pligte en verantwoordelikhede na te kom:

Die direksie is verantwoordelik vir die aanstelling en oriëntering van nuwe direkteure. Nie-uitvoerende direkteure word aangestel op grond van hul wyer kennis en ondervinding en van hulle word verwag om effektief aan besluitneming en die formulering van strategieë en beleid deel te neem.

Uitvoerende direkteure dra hul insig van die dag-tot-dag-bedrywighede by, wat die direksie in staat stel om doelwitte te identifiseer, rigting te gee en die lewensvatbaarheid te bepaal van strategieë wat voorgestel word. Hierdie direkteure is oor die algemeen verantwoordelik vir die implementering van alle bedryfsbesluite.

VERGADERINGS EN KWORUM

Die statute van die maatskappy vereis dat drie direkteure ’n kworum vorm vir direksievergaderings. ’n Meerderheid van lede, met verkieslik ’n beduidende teenwoordigheid van nie-uitvoerende direkteure, word vereis vir komiteevergaderings.

Die direksie vergader minstens ses keer per jaar. Die oudit-en-risikokomitee kom minstens vier keer per jaar bymekaar, terwyl die vergoedings-en-nominasiekomitee minstens een keer per jaar vergader.

WESENTLIKHEID EN GOEDKEURINGSRAAMWERK

Sake van wesentlike of strategiese aard, wat ’n invloed op die reputasie van die maatskappy mag hê, word na die direksie verwys. Ander sake word, soos opgedra deur die direksie, op senior bestuursvlak aangespreek.

Die notules van al die komiteevergaderings word aan direksielede gestuur. Sake wat die direksie se aandag moet geniet of ’n direksiebesluit vereis, word uitgelig en as agendapunte vir die volgende direksievergadering ingesluit.

VERGOEDINGSBEGINSELS

Die maatskappy se beleid, wat as riglyn dien vir die vergoeding van alle direkteure en senior bestuur, het die volgende ten doel:

In ooreenstemming met hierdie doelwitte evalueer die vergoedings-en-nominasiekomitee jaarliks die bydrae van elke direkteur en senior bestuurslid en word jaarlikse salarisaanpassings daarvolgens bepaal. Vir hierdie doel word ook salarisopnames wat deur onafhanklike organisasies gemaak is, in ag geneem.

PLIGTE VAN DIREKTEURE

Die Maatskappywet lê direkteure sekere verpligtinge op en bepaal dat hulle die nodige omsigtigheid en vaardigheid moet aanwend in die uitvoering van hul pligte. Om te verseker dat dit gebeur, word bestepraktyk-beginsels, soos vervat in die King II-verslag oor Korporatiewe Bestuur vir Suid-Afrika, toegepas.

Die direksie is ook verantwoordelik vir die formulering van die maatskappy se kommunikasiebeleid en om seker te maak dat woordvoerders van die maatskappy dit nakom. Hierdie verantwoordelikheid sluit duidelike, deursigtige, gebalanseerde en waarheidsgetroue kommunikasie aan aandeelhouers en relevante belanghebbendes in.

Na evaluasie ingevolge die onderskeie handveste is die direkteure van mening dat die raad en sy subkomitees alle verantwoordelikhede nagekom het.

KONFLIKTE

Meganismes is in plek om enige potensiële belangebotsing raak te sien, daarop te reageer en dit te bestuur. Direkteure onderteken minstens een keer per jaar ’n verklaring dat hulle nie bewus is van enige onverklaarde botsing van belange wat mag bestaan vanweë hulle belang in, of verbintenis met enige ander maatskappy nie. Daarbenewens verklaar die direkteure hul belange in kontrakte wat vir die maatskappy se besigheid van belang is en neem hulle nie deel aan die stemproses oor die aangeleenthede nie.

Alle inligting wat direkteure in die uitvoering van hulle pligte bekom en wat nie openbaar gemaak word nie, word as vertroulik beskou en direkteure mag nie sulke inligting gebruik, of skyn te gebruik, vir persoonlike gewin of tot voordeel van derde partye nie.

Van alle direkteure van die maatskappy word verwag om die Remgro Gedragskode en die voorskrifte van die JSE Beperk (JSE) insake binne-inligting, transaksies en die openbaarmaking van transaksies na te kom.

MAATSKAPPYSEKRETARIS EN PROFESSIONELE ADVIES

Alle direkteure is geregtig daarop om onafhanklike professionele advies oor die sake van die groep te bekom op koste van die maatskappy.

Alle direkteure het onbeperkte toegang tot die dienste van die maatskappysekretaris wat moet toesien dat behoorlike korporatiewe bestuursbeginsels nagekom word en is daarvoor aan die direksie verantwoordelik. Direksie-oriëntering of -opleiding word gedoen, soos nodig geag.

LOPENDE SAAK

Die direksie oorweeg minstens een keer per jaar die lopendesaak-status van die groep aan die hand van die volgende:

DIENSMAATSKAPPY

Sedert die totstandkoming van Remgro Beperk en VenFin Beperk in 2000 is bestuurs- en ondersteunende dienste deur M&I Bestuursdienste (Edms) Beperk aan Remgro en VenFin en hul groepmaatskappye gelewer. Nóg Remgro nóg VenFin het enige finansiële belang in M&I Bestuursdienste gehad.

Die diensooreenkomste met Remgro en VenFin het bepaal dat fooie nie meer as 0.463% van hul markkapitalisasie sou wees nie. In die vorige jaar tot 31 Maart 2006 het Remgro fooie ten bedrae van R81 miljoen betaal wat 0.137% van markkapitalisasie was.

Gedurende die afgelope finansiële jaar het ’n filiaal van Remgro, genaamd M&I Groepsdienste Beperk (“nuwe M&I”), die besigheid van M&I Bestuursdienste oorgeneem en verhaal van sy kostes by wyse van fooie vanaf groepmaatskappye aan wie dienste gelewer word. ’n Ooreenkoms is op ’n onderhandelde basis ook met VenFin aangegaan waarvolgens sekere ondersteunende en administrasiedienste aan die VenFin groep van maatskappye gelewer word teen fooie wat jaarliks beding word.

Die netto koste van die “nuwe M&I” maak deel uit van die korporatiewe koste van Remgro en is vergelykbaar met die fooie wat Remgro in die verlede aan M&I Bestuursdienste betaal het. Verwys ook aantekening 19.

RISIKOBESTUUR EN INTERNE BEHEER

In die bepaling van strategiese doelwitte het die direksie seker gemaak dat al die risiko’s verstaan word wat inherent is tot die maatskappy se beleggingsportefeulje met die oog daarop om volhoubare winste en groei te maksimaliseer. Hierdie risiko’s word voortdurend gemeet aan die risiko-aptyt, soos deur die direksie bepaal.

Die geïdentifiseerde risikokategorieë is in breë trekke soos volg:

Die direksie het ’n omvattende risikobestuurstelsel opgestel en geïmplementeer wat voorsiening maak vir volgehoue risikovasstelling en -beoordeling en die vaslegging van interne beheer.

Die ondernemingswye risikobestuurstelsel van toepassing op die maatskappy is soos volg:

Die direkteure is van mening dat, op grond van navrae wat gedoen is en die verslae wat van die interne en eksterne ouditeure ontvang is, die risikobestuursprogramme en interne beheerstelsels van die maatskappy en sy afhanklike filiale in die tydperk onder oorsig doeltreffend was. In hierdie verband word Tsb Sugar en Wispeco as onafhanklik beskou.

Die oudit-en-risikokomitee is ook tevrede dat die ouditkomitees van die maatskappy se onafhanklike filiale en geassosieerde maatskappye behoorlik funksioneer.

VERHANDELINGS IN SEKURITEITE

Ingevolge die noteringsvereistes van die JSE het die maatskappy ’n gedragskode met betrekking tot binnehandel aanvaar. Gedurende ’n geslote tydperk word direkteure en aangewese werknemers verbied om handel te dryf in die maatskappy se aandele. Buite geslote tydperke mag direkteure en aangewese werknemers slegs met toestemming van die voorsitter of besturende direkteur in die maatskappy se aandele handel dryf. Die geslote tydperk duur vanaf die sluiting van die finansiële verslagtydperk tot die publikasie van die resultate vir daardie tydperk. Bykomende geslote tydperke mag van tyd tot tyd verklaar word indien omstandighede dit vereis.

BYWONING VAN VERGADERINGS

         
      Oudit-en- Vergoedings-en- 
    Uitvoerende risiko- nominasie- 
  Direksie komitee komitee komitee 
Aantal vergaderings gehou 6 7 4
         
Bywoning deur direkteure        
J P Rupert 6    
M H Visser 6 7  
P E Beyers 6      
W E Bührmann 6 7    
G D de Jager(1) 5   2
J W Dreyer 5      
D M Falck 6 7 4  
P K Harris 5    
E de la H Hertzog 5      
J Malherbe(2) 3      
J F Mouton(3) 2   2
J A Preller (Mrs) 6 7    
D Prins 5   4  
M Ramos (Mej)(4) 1      
F Robertson 6   4
T van Wyk 6 7    
(1) Mnr G D de Jager was vir ses maande lid van die oudit-en-risikokomitee sowel as die vergoedings-en-nominasiekomitee.
(2) Mnr J Malherbe is op 11 Oktober 2006 as direkteur van hierdie maatskappy aangestel en het sedertdien al die vergaderings bygewoon.
(3) Mnr J F Mouton het op 11 Oktober 2006 as direkteur van hierdie maatskappy uitgetree.
(4) Mej Ramos is op 26 Maart 2007 as direkteur van hierdie maatskappy aangestel.