<% myURL = request.servervariables("URL") %>

KONTANTVLOEISTATE

VIR DIE JAAR GEňINDIG 31 MAART 2007

     GEKONSOLIDEERD DIE MAATSKAPPY
R miljoen Aantekeninge  2007  2006  2007  2006 
           
Kontantvloei – bedryfsaktiwiteite               
Gekonsolideerde wins voor belasting    1 527  5 103  3 356  4 188 
Aansuiwerings 23.1  309  (3 588) (3 358) (4 191)
Gekonsolideerde wins/(verlies) voor bedryfskapitaal-               
   veranderings    1 836  1 515  (2) (3)
Bedryfskapitaalveranderings 23.2  (170) (41) (2)
Kontant uit bedrywighede voortgebring/(benut)    1 666  1 474  –  (5)
Kontantvloei voortgebring uit beleggingsopbrengste    3 070  4 229  3 358  4 191 
   Rente ontvang    334  341  –  – 
   Dividende ontvang 23.3  2 736  3 888  3 358  4 191 
Finansieringskoste    (30) (29) –  – 
Belasting betaal 23.4  (676) (369) –  – 
Kontant beskikbaar uit bedryfsaktiwiteite    4 030  5 305  3 358  4 186 
Dividende betaal 23.5  (3 813) (4 676) (3 782) (4 860)
Kontantinvloei/(-uitvloei) uit bedryfsaktiwiteite    217  629  (424) (674)
                
Kontantvloei – beleggingsaktiwiteite               
Netto beleggings om bedrywighede te handhaaf    (109) (54) –  – 
   Vervanging van eiendom, aanleg en toerusting    (124) (83) –  – 
   Opbrengs met verkoop van eiendom, aanleg en toerusting    15  29  –  – 
Beleggings om bedrywighede uit te brei    (673) (1 362) –  – 
   Toevoegings tot – eiendom, aanleg en toerusting en ander bates     (410) (607) –  – 
                                 – beleggings en lenings    (249) (609) –  – 
   Besigheid aangekoop    (14) (146) –  – 
Opbrengs met verkoop van beleggings en lenings    260  6 585  –  – 
Medi-Clinic se kontant na geassosieerde maatskappy oorgedra    –  (879) –  – 
Aankope van tesourie-aandele    (1 203) (926) –  – 
Netto kontant voortgebring/(benut) voor finansieringsaktiwiteite    (1 508) 3 993  (424) (674)
                
Kontantvloei – finansieringsaktiwiteite    70  99  424  674 
(Toename)/afname in lenings    40  93  424  5 209 
Uitreik van nuwe aandele deur filiaalmaatskappye    12  10  –  – 
Kapitaal deur minderhede van filiaalmaatskappy bygedra    18  –  – 
Aandele gekanselleer    –  (11) –  (4 535)
Netto toename/(afname) in kontant en kontantekwivalente     (1 438) 4 092  –  – 
Kontant en kontantekwivalente aan die begin van die jaar     6 339  2 247  –  – 
Kontant en kontantekwivalente aan die einde van die jaar     4 901  6 339  –  – 
           
Kontant en kontantekwivalente – per balansstaat    5 004  6 357       
Oortrokke bankrekening    (103) (18)