<% myURL = request.servervariables("URL") %>

BYLAAG C

BEDUIDENDE GEASSOSIEERDE MAATSKAPPYE – ADDISIONELE INLIGTING

  RMB Holdings  FirstRand  Medi-Clinic  R&R 
  (Finansiële   (Finansiële   (Nywerheids-   (Tabak-  
  dienste)  dienste)  belange)  belange)
  2007  2007  2007  2007 
Effektiewe belang  23.7%  9.3%  47.6%  33 % 
  R miljoen  R miljoen  R miljoen  R miljoen 
         
Drawaarde van beleggings  4 054  4 539  987  17 047 
         
Deel van behoue ekwiteitsinkomste         
– Huidige jaar  403  552  197  4 015 
   Normale inkomste  715  813  280  2 964 
   Dividende  (345)  (354)  (91)  (1 405) 
   Waardedalings, kapitale en nie-herhalende items  86  101  –  (190) 
   Ander reserwe- en wisselkoersbewegings  (53)  (8)  2 646 
– Kumulatief  1 453  1 654  878  14 350 
         
         
Opgesomde finansiële inligting:  Per  Per     
  tussenverslag  tussenverslag  Per jaarverslag  Per jaarverslag 
  31/12/2006  31/12/2006  31/03/2007  31/03/2007 
        Nota 1 
BALANSSTAAT        
Bates         
Netto voorskotte, lenings en bankverwante sekuriteite  1 257  50 804  –  – 
Ontasbare bates  10  4 261  419  107 242 
Eiendom, aanleg en toerusting en ander  100  941  3 124  31 659 
Beleggings en lenings  13 703  17 894  46  38 760 
Netto bedryfsbates/(-laste)  –  (21 875)  356  13 456 
  15 070  52 025  3 945  191 117 
         
         
Ekwiteit en laste         
Aandeelhouersfondse en langtermynskuld  15 070  52 025  3 945  191 117 
         
  12 maande  12 maande  12 maande  12 maande 
  geëindig  geëindig  geëindig  geëindig 
  31/12/2006  31/12/2006  31/03/2007  31/03/2007 
        Nota 2 
INKOMSTESTAAT        
Wesensverdienste  3 155  9 048  581  8 190 
Netto wins vir die jaar  3 524  10 126  582  7 653 
Dividende betaal  1 347  3 267  178  3 964 
Daar is geen lenings aan hierdie geassosieerde maatskappye nie.         
         
Nota 1: In die geouditeerde balansstaat van R&R word sy belang in British American Tobacco Plc (BAT) slegs as ’n enkele item getoon wat die drawaarde daarvan as ’n geëkwiteerde geassosieerde maatskappy verteenwoordig. Om meer betekenis-volle inligting te openbaar, word BAT se verkorte balansstaat eerder hierbo aangebied. Hierdie balansstaat is soos op 31 Desember 2006 aangesien BAT nie ’n balansstaat in sy kwartaalverslag tot 31 Maart 2007 ingesluit het nie. 
Nota 2: Wesensverdienste en netto wins vir die jaar het betrekking op die inkomstestaat van R&R wat sy belang in die netto inkomste van BAT insluit. 
Nota 3: Bogenoemde beleggings verteenwoordig 81% van die totale drawaarde van geassosieerde maatskappye. 
   
         
  RMB Holdings  FirstRand  Medi-Clinic  R&R 
  (Finansiële  (Finansiële  (Nywerheids-  (Tabak- 
  dienste)  dienste)  belange)  belange) 
  2006  2006  2006  2006 
Effektiewe belang  23.1%  9.4%  48.0%  33 % 
  R miljoen  R miljoen  R miljoen  R miljoen 
         
Drawaarde van beleggings  3 453  3 987  788  12 336 
         
Deel van behoue ekwiteitsinkomste         
– Huidige jaar  197  (14)  (612)*  (642) 
     Normale inkomste  616  695  159  2 369 
     Dividende  (281)  (291)  (750)  (1 472) 
     Waardedalings, kapitale en nie-herhalende items  68  (95)  19  (170) 
     Ander reserwe- en wisselkoersbewegings  (206)  (323)  (40)  (1 369) 
– Kumulatief  1 050  1 102  681  10 335 
         
* Alhoewel Medi-Clinic slegs vir drie maande vanaf 1 Januarie 2006 geëkwiteer is, verteenwoordig dié syfer Remgro se gedeelte van Medi-Clinic se   beweging in reserwes vir die volle jaar. 
         
Opgesomde finansiële inligting:  Per  Per     
  tussenverslag  tussenverslag  Per jaarverslag  Per jaarverslag 
  31/12/2005  31/12/2005  31/03/2006  31/03/2006 
        Nota 1 
BALANSSTAAT        
Bates         
Netto voorskotte, lenings en bankverwante sekuriteite  1 415  37 224  –  – 
Ontasbare bates  2 878  3 018  48  85 011 
Eiendom, aanleg en toerusting en ander  103  4 828  2 327  30 324 
Beleggings en lenings  8 671  18 049  119  24 555 
Netto bedryfsbates/(-laste)  –  (23 207)  387  724 
  13 067  39 912  2 881  140 614 
         
Ekwiteit en laste         
Aandeelhouersfondse en langtermynskuld  13 067  39 912  2 881  140 614 
         
  12 maande  12 maande  12 maande  12 maande 
  geëindig  geëindig  geëindig  geëindig 
  31/12/2005  31/12/2005  31/03/2006  31/03/2006 
        Nota 2 
INKOMSTAAT        
Wesensverdienste  2 135  5 554  300  6 698 
Netto wins vir die jaar  2 964  6 266  338  6 219 
Dividende betaal  1 117  2 980  1 448  4 227 
Daar is geen lenings aan hierdie geassosieerde maatskappye nie.         
         
Nota 1: In die geouditeerde balansstaat van R&R word sy belang in British American Tobacco Plc (BAT) slegs as ’n enkele item getoon wat die drawaarde daarvan as ’n geëkwiteerde geassosieerde maatskappy verteenwoordig. Om meer betekenis-volle inligting te openbaar, word BAT se verkorte balansstaat eerder hierbo aangebied. Hierdie balansstaat is soos op 31 Desember 2005 aangesien BAT nie ’n balansstaat in sy kwartaalverslag tot 31 Maart 2006 ingesluit het nie. 
Nota 2: Wesensverdienste en netto wins vir die jaar het betrekking op die inkomstestaat van R&R wat sy belang in die netto inkomste van BAT insluit. 
Nota 3: Bogenoemde beleggings verteenwoordig 79% van die totale drawaarde van geassosieerde maatskappye.