<% myURL = request.servervariables("URL") %>

BALANSSTATE

OP 31 MAART 2007

        GEKONSOLIDEERD     DIE MAATSKAPPY  
R miljoen Aantekeninge    2007  2006  2007  2006 
BATES                  
Nie-bedryfsbates                 
Eiendom, aanleg en toerusting   2 442  2 318  –  – 
Biologiese landboubates   91  95  –  – 
Beleggingseiendomme   32  31  –  – 
Klandisiewaarde en handelsmerke   413  352  –  – 
Beleggings – Geassosieerde maatskappye   33 033  26 098  –  – 
  – Ander   6 245  4 136  –  – 
Aftreevoordele 14    10  –  –  – 
Lenings       –  – 
Uitgestelde belasting 21    124  90  –  – 
        42 395  33 126  –  – 
Bedryfsbates      7 466  8 210  2 372  2 795 
             
Voorraad    754  620  –  – 
Biologiese landboubates   269  242  –  – 
Debiteure en korttermynlenings   1 220  878  2 372  2 795 
Afgeleide instrumente 29    16  46  –  – 
Belasting       14  67  –  – 
Bates gehou vir verkoop 10    189  –  –  – 
Kontant en kontantekwivalente 11    5 004  6 357  –  – 
Totale bates      49 861  41 336  2 372  2 795 
EKWITEIT EN LASTE                 
Uitgereikte kapitaal 12   
Reserwes 13    47 161  37 898  2 353  2 779 
Tesourie-aandele 12    (1 497) (412) –  – 
Aandeelhouersekwiteit      45 672  37 494  2 361  2 787 
Minderheidsbelang      755  596       
Totale ekwiteit      46 427  38 090  2 361  2 787 
Nie-bedryfslaste      1 580  1 144  –  – 
Aftreevoordele 14    214  185  –  – 
Langtermynlenings 15    161  169  –  – 
Uitgestelde belasting 21    1 205  790  –  – 
Bedryfslaste      1 854  2 102  11 
Handels- en ander krediteure      1 441  1 458  11 
Korttermynlenings 16    234  101  –  – 
Voorsienings 17    48  41  –  – 
Afgeleide instrumente 29    27  29  –  – 
Belasting      104  473  –  – 
Totale ekwiteit en laste      49 861  41 336  2 372  2 795