<% myURL = request.servervariables("URL") %>

SEWEJAAR

GEKONSOLIDEERDE INKOMSTESTATE

 

R miljoen 2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001  
Wins voor inagname van die              
     onderstaande 1 476   1 938   1 384   1 292   1 209   734   504  
Waardedalings, kapitale en              
     nie-herhalende items 51   3 165   2 216   (132)  1 055   (158)  1 523  
Gekonsolideerde wins voor belasting 1 527   5 103   3 600   1 160   2 264   576   2 027  
Belasting (403)  (857)  (417)  (397)  (394)  (173)  (109) 
Gekonsolideerde wins na belasting 1 124   4 246   3 183   763   1 870   403   1 918  
Belang in na-belaste wins van              
     geassosieerde maatskappye 6 003   4 354   5 742   3 177   7 262   3 255   4 765  
Wins voor inagname van die              
     onderstaande 5 995   4 428   4 514   4 164   4 421   3 881   2 901  
Waardedalings, kapitale en              
     nie-herhalende items 8   (74)  1 228   (987)  2 841   (626)  1 864  
Netto wins na belasting 7 127   8 600   8 925   3 940   9 132   3 658   6 683  
Minderheidsbelang (185)   (398)  (407)  (335)  (446)  (151)  (109) 
Toeskryfbare netto wins vir die jaar 6 942   8 202   8 518   3 605   8 686   3 507   6 574  
Wesensverdienste 6 853   5 084   4 998   4 687   4 856   4 252   3 195  
Wesensverdienste per aandeel (sent) 1 445.4   1 052.3   1 005.0   931.3   940.1   814.5   612.1  
Wesensverdienste per aandeel –              
     nie-herhalende gedeelte van SEB-              
     koste uitgesluit (sent) 1 445.4   1 130.9   1 005.0   931.3   940.1   814.5   612.1  
Verdienste per aandeel (sent) 1 464.2   1 697.6   1 712.9   716.3   1 681.6   671.8   1 259.4  
Dividende per aandeel (sent)              
– Gewoon 434.00   361.00   314.00   285.00   248.00   206.00   162.00  
– Spesiaal   400.00   600.00   200.00     100.00    

Die syfers vir 2005 hierbo is hersaamgestel ingevolge IFRS. Syfers vir die jare voor 2005 is nie aangepas nie.

Sedert 1 Januarie 2006 word Medi-Clinic as ’n geassosieerde maatskappy verantwoord terwyl dit voorheen gekonsolideer was.

Remgro se relatiewe aandelevertoning (gebaseer op 100)

GEKONSOLIDEERDE BALANSSTATE EN KONTANTVLOEISTATE

 

R miljoen 2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001  
BALANSSTATE              
Eiendom, aanleg en toerusting 2 565   2 444   4 120   3 515   3 253   2 083   2 027  
Beleggings – Geassosieerde              
     maatskappye 33 033   26 098   28 201   22 737   19 844   16 984   13 164  
Ander nie-bedryfsbates 6 797   4 584   2 645   2 106   3 607   2 831   2 968  
Bedryfsbates 7 466   8 210   4 773   5 372   4 079   4 435   3 395  
Totale bates 49 861   41 336   39 739   33 730   30 783   26 333   21 554  
Totale ekwiteit 46 427   38 090   36 844   31 411   28 981   24 991   20 177  
Nie-bedryfslaste 1 580   1 144   866   685   472   244   310  
Bedryfslaste 1 854   2 102   2 029   1 634   1 330   1 098   1 067  
Totale ekwiteit en laste 49 861   41 336   39 739   33 730   30 783   26 333   21 554  
Netto batewaarde per aandeel (Rand)              
(toeskryfbaar aan eie lede)              
– teen boekwaarde 96.69   78.14   71.51   59.26   54.19   46.1   37.14  
– teen intrinsieke waarde 221   157.59   119.97   100.36   77.23   89.5   64.32  
KONTANTVLOEISTATE              
Kontant uit bedrywighede voortgebring 1 666   1 474   1 566   1 383   1 055   618   401  
Kontantvloei voortgebring uit              
     beleggingsopbrengste 3 040   4 200   2 670   2 013   2 542   1 697   1 196  
Belasting betaal (676)  (369)  (546)  (363)  (220)  (111)  (116) 
Kontant beskikbaar uit              
     bedryfsaktiwiteite 4 030   5 305   3 690   3 033   3 377   2 204   1 481  
Dividende betaal (3 813)  (4 676)  (2 642)  (1 438)  (1 765)  (968)  (303) 
Kontantvloei van bedryfsaktiwiteite 217   629   1 048   1 595   1 612   1 236   1 178  
Netto beleggingsaktiwiteite (1 725)  3 364   (2 203)  (528)  (1 943)  (201)  356  
Netto finansieringsaktiwiteite 70   99   9   62   (82)  (158)  (631) 
Netto toename/(afname) in kontant              
     en kontantekwivalente (1 438)  4 092   (1 146)  1 129   (413)  877   903  

Die syfers vir 2005 hierbo is hersaamgestel ingevolge IFRS. Syfers vir die jare voor 2005 is nie aangepas nie.

Sedert 1 Januarie 2006 word Medi-Clinic as ’n geassosieerde maatskappy verantwoord terwyl dit voorheen gekonsolideer was.

Kontantbeweging by die houermaatskappy (