<% myURL = request.servervariables("URL") %>

VOLHOUBAARHEIDSVERSLAG

WERKNEMERS

Opsomming van die werknemers van bedryfsfiliale    
  2007 2006 
Rainbow Chicken 7 223 6 686 
Wispeco 963 888 
Tsb Sugar (kontrakwerkers uitgesluit) 2 533 2 308 
Ander 14 10 
  10 733 9 892 
M&I 172 188 
  10 905 10 080 

Die direksies van die onderskeie bedryfsfiliale is verantwoordelik vir hul eie strategie met betrekking tot diensbillikheid, MIV/vigs-programme, opleiding en ander personeelaangeleenthede en verdere ontledings in kategorieë word dus nie hier verstrek nie.