Balansstate

OP 31 MAART 2008

                    GEKONSOLIDEERD               DIE MAATSKAPPY
R miljoen   Aantekeninge   2008   2007   2008   2007  
BATES          
Nie-bedryfsbates          
Eiendom, aanleg en toerusting 2   2 568   2 441   –   –  
Biologiese landboubates 3   67   91   –   –  
Beleggingseiendomme 4   33   32   –   –  
Klandisiewaarde en handelsmerke 5   408   413   –   –  
Beleggings – Geassosieerde maatskappye 6   43 175   33 033   –   –  
  – Gesamentlike ondernemings 7   64   8   –   –  
  – Ander 8   8 551   6 245   –   –  
Aftreevoordele 9   10   10   –   –  
Lenings   2   2   –   –  
Uitgestelde belasting 10   4   124   –   –  
    54 882   42 399   –   –  
Bedryfsbates     6 945   7 460   2 313   2 372  
Voorraad 11   953   754   –   –  
Biologiese landboubates 3   369   269   –   –  
Debiteure en korttermynlenings 12   1 385   1 214   2 313   2 372  
Afgeleide instrumente 13   19   16   –   –  
Belasting   80   14   –   –  
Bates gehou vir verkoop 14   205   189   –   –  
Kontant en kontantekwivalente 15   3 934   5 004   –   –  
space
Totale bates   61 827   49 859   2 313   2 372  
EKWITEIT EN LASTE          
Aandelekapitaal 16   8   8   8   8  
Aandelepremie 16   37   –   37   –  
Reserwes 17   58 697   47 161   2 255   2 353  
Tesourie-aandele 16   (1 515)  (1 497)  –   –  
Aandeelhouersekwiteit   57 227   45 672   2 300   2 361  
Minderheidsbelang   648   755      
Totale ekwiteit   57 875   46 427   2 300   2 361  
Nie-bedryfslaste   1 872   1 580   –   –  
Aftreevoordele 9   229   214   –   –  
Langtermynlenings 18   189   161   –   –  
Uitgestelde belasting 10   1 454   1 205   –   –  
Bedryfslaste   2 080   1 852   13   11  
Handels- en ander krediteure 19   1 826   1 440   13   11  
Korttermynlenings 20   190   233   –   –  
Voorsienings 21   48   48   –   –  
Afgeleide instrumente 13   3   27   –   –  
Belasting   13   104   –   –  
space
Totale ekwiteit en laste   61 827   49 859   2 313   2 372