Kennisgewing aan aandeelhouers

Die 2008 algemene jaarvergadering van die maatskappy sal op Donderdag, 21 Augustus 2008, om 15:30 in Magnifica 2 & 3, Protea Hotel Stellenbosch, Tegnolaan, Tegnopark, Stellenbosch, 7600, gehou word om, indien goedgevind, die volgende gewone en spesiale besluite met of sonder wysiging aan te neem:

1 GOEDKEURING VAN DIE FINANSIËLE JAARSTATE
  Gewone Besluit Nommer 1 
  Besluit dat die geouditeerde finansiële jaarstate van die maatskappy en die groep vir die jaar geëindig 31 Maart 2008 aanvaar en
  goedgekeur word.
   
2 GOEDKEURING VAN DIREKTEURE SE VERGOEDING
  Gewone Besluit Nommer 2 
  Besluit dat die direkteursvergoeding vir dienste as direkteure vir die afgelope finansiële jaar geëindig 31 Maart 2008 asook vir die
  toekomstige finansiële jaar, eindigende 31 Maart 2009, as volg vasgestel word:
 
  Fooi vir die Fooi vir die toekomstige
  afgelope finansiële jaar finansiële jaar
  31 Maart 2008 31 Maart 2009
Tipe fooi R R
Raadslid 150 000 160 000
Voorsitter van die oudit-en-risikokomitee 100 000 108 000
Lid van die oudit-en-risikokomitee 50 000 54 000
Lid van die vergoedings-en-nominasiekomitee 25 000 27 000
   
3 VERKIESING VAN DIREKTEUR
  Gewone Besluit Nommer 3
  Besluit dat mnr G D de Jager wat kragtens artikel 31.1.1 van die statute van die maatskappy as direkteur aftree en homself
  herkiesbaar gestel het, as direkteur van die maatskappy heraangestel word.
   
4 VERKIESING VAN DIREKTEUR
  Gewone Besluit Nommer 4
  Besluit dat mnr J W Dreyer wat kragtens artikel 31.1.1 van die statute van die maatskappy as direkteur aftree en homself
  herkiesbaar gestel het, as direkteur van die maatskappy heraangestel word.
   
5 VERKIESING VAN DIREKTEUR
  Gewone Besluit Nommer 5
  Besluit dat dr E de la H Hertzog wat kragtens artikel 31.1.1 van die statute van die maatskappy as direkteur aftree en homself
  herkiesbaar gestel het, as direkteur van die maatskappy heraangestel word.
   
6 VERKIESING VAN DIREKTEUR
  Gewone Besluit Nommer 6
  Besluit dat mev J A Preller wat kragtens artikel 31.1.1 van die statute van die maatskappy as direkteur aftree en haarself
  herkiesbaar gestel het, as direkteur van die maatskappy heraangestel word.
   
7 VERKIESING VAN DIREKTEUR
  Gewone Besluit Nommer 7
  Besluit dat mnr F Robertson wat kragtens artikel 31.1.1 van die statute van die maatskappy as direkteur aftree en homself
  herkiesbaar gestel het, as direkteur van die maatskappy heraangestel word.
   
8 VERKIESING VAN DIREKTEUR
Gewone Besluit Nommer 8
Besluit dat mnr T van Wyk wat kragtens artikel 31.1.1 van die statute van die maatskappy as direkteur aftree en homself herkiesbaar
gestel het, as direkteur van die maatskappy heraangestel word.
   
9 VERKIESING VAN DIREKTEUR
Gewone Besluit Nommer 9
Besluit dat mnr L Crouse wat kragtens artikel 31.4.1.1 van die statute van die maatskappy as direkteur aftree en homself herkiesbaar
gestel het, as direkteur van die maatskappy heraangestel word.
Biografiese inligting van al die direkteure van die maatskappy verskyn op bladsy 10 en 11 van die jaarverslag.
   
10 MAGTIGING VIR DIE TERUGKOOP VAN AANDELE
Spesiale Besluit Nommer 1
Besluit dat die direksie van die maatskappy hiermee gemagtig word, by wyse van ’n hernieubare algemene magtiging, om die koop
van sy eie aandele deur die maatskappy, of om die koop van gewone aandele in die maatskappy deur enige filiaal van die
maatskappy, goed te keur, met dien verstande dat:
  hierdie algemene magtiging geldig sal wees tot en met die volgende algemene jaarvergadering van die maatskappy of vir
    15 maande vanaf die datum van hierdie besluit, welke tydperk ook al die kortste is;
  die gewone aandele deur die bestelboek van die JSE verhandelingsisteem gekoop word sonder enige voorafgaande
    verstandhouding of ooreenkoms tussen die maatskappy en/of die betrokke filiaal en die teenparty, met dien verstande dat indien
    die maatskappy ingevolge hierdie algemene magtiging sy eie aandele van enige volfiliaal van die maatskappy koop, vir die doel
    om sodanige tesourie-aandele te kanselleer, die bogemelde bepalings nie van toepassing sal wees op sodanige kooptransaksie
    nie;
  die maatskappy ooreenkomstig paragraaf 11.27 van die noteringsvereistes van die JSE (“noteringsvereistes”) ’n aankondiging
    publiseer (i) wanneer die maatskappy en/of sy filiale kumulatief 3% van die gewone uitgereikte aandele soos op die datum wat
    magtiging verleen is (“die aanvanklike getal”) teruggekoop het, en (ii) vir elke 3% in totaal van die aanvanklike getal gewone
    aandele wat daarna deur die maatskappy en/of sy filiale teruggekoop word;
  die terugkoop deur die maatskappy van sy eie gewone aandele in enige enkele finansiële jaar in totaal nie 20% van die maatskappy se uitgereikte aandele van daardie klas mag oorskry nie, met die voorbehoud dat die verkryging van gewone aandele deur ’n filiaal as tesourie-aandele nie 10% van die totale getal uitgereikte aandele van die maatskappy mag oorskry nie;
  terugkope nie gedoen mag word teen ’n prys wat meer as 10% bo die geweegde gemiddelde markwaarde van die gewone aandele
    vir die vyf besigheidsdae onmiddellik voor die datum waarop die transaksie uitgevoer word, is nie;
  die maatskappy te eniger tyd net een verteenwoordiger mag aanwys om namens die maatskappy, of namens ’n filiaal van die
    maatskappy, die terugkoop van gewone aandele uit te voer;
  die maatskappy na die terugkoop steeds aan die bepalings van die noteringsvereistes insake aandeelhouerverspreiding sal
    voldoen;
  onderhewig aan die uitsonderings vervat in die noteringsvereistes, die maatskappy en die groep nie gedurende ’n verbode tydperk
    (soos gedefinieer in die noteringsvereistes) gewone aandele sal terugkoop nie, tensy hulle ’n terugkoopprogram in plek het
    ingevolge waarvan die datums en aantal sekuriteite waarmee gehandel word tydens die betrokke tydperk vas is (nie onderhewig
    is aan enige verandering nie) en volle besonderhede van die program in ’n kennisgewing oor SENS openbaar gemaak is voor die
    aanvang van die verbode tydperk; en
  sodanige terugkope onderhewig sal wees aan die bepalings van die Maatskappywet (Nr. 61 van 1973), soos gewysig
    (“Maatskappywet”), die statute van die maatskappy en die noteringsvereistes.
 
Dit is die voorneme van die direksie om hierdie algemene magtiging te gebruik indien die heersende omstandighede (insluitende die belastingbedeling en marktoestande) dit na hulle mening regverdig.
 
Die direkteure van die maatskappy onderneem dat hulle nie enige sodanige terugkoop sal implementeer terwyl hierdie algemene magtiging geldig is nie, tensy:
 
  die maatskappy en die groep in staat sal wees om, in die gewone loop van besigheid, hul skulde vir ’n tydperk van 12 maande
    na die datum van die kennisgewing van die algemene jaarvergadering waartydens hierdie besluit voorgestel is (“die algemene
    jaarvergadering”), te betaal;
  die bates van die maatskappy en die groep hul laste vir ’n tydperk van 12 maande na die datum van die kennisgewing van die
    algemene jaarvergadering sal oorskry. Vir hierdie doel sal die bates en die laste erken en waardeer word in ooreenstemming
    met die rekeningkundige beleid wat toegepas is in die voorbereiding van die maatskappy en die groep se jongste geouditeerde
    finansiële jaarstate;
  die maatskappy en die groep voldoende aandelekapitaal en reserwes vir gewone besigheidsdoeleindes sal hê vir ’n tydperk van
    12 maande na die datum van die kennisgewing van die algemene jaarvergadering;
  die bedryfskapitaal van die maatskappy en die groep voldoende sal wees vir gewone besigheidsdoeleindes vir ’n tydperk van
    12 maande na die datum van die kennisgewing van die algemene jaarvergadering; en
  die maatskappy se borg, voor enige terugkoop van aandele in die mark, skriftelik aan die JSE bevestig het dat die maatskappy
    voldoende bedryfskapitaal vir doeleindes van ’n terugkoop van aandele het.
     
Rede vir en die effek van die Spesiale Besluit Nommer 1
Die rede vir en die effek van die spesiale besluit is om aan die direkteure van die maatskappy ’n algemene magtiging te verleen om die koop van sy eie aandele goed te keur of om ’n filiaal van die maatskappy toe te laat om aandele in die maatskappy te koop.
 
Vir doeleindes van die oorweging van Spesiale Besluit Nommer 1, en in ooreenstemming met paragraaf 11.26 van die
noteringsvereistes, is die inligting hieronder aangedui in die jaarverslag, waarin hierdie kennisgewing van die algemene jaarvergadering
vervat is, ingesluit:
 
Direkteure en bestuur
Wesentlike aandeelhouers
Geen wesentlike veranderinge;
Direkteure se belange in sekuriteite
Aandelekapitaal van die maatskappy (nota 16 en aandeelhouersinligting);
Die direkteure wie se name vermeld word op bladsy 10 en 11 aanvaar gesamentlik en afsonderlik volle verantwoordelikheid vir
die korrektheid van die inligting vervat in hierdie Spesiale Besluit Nommer 1 en sertifiseer dat, na die beste van hulle kennis en
wete, daar geen ander feite nagelaat is wat enige verklaring vals of misleidend mag maak nie, en dat hulle alle redelike navrae in hierdie verband gedoen het en dat hierdie besluit alle inligting wat regtens en deur die noteringsvereistes vereis word, vervat;
Daar is geen regs- of arbitrasieverrigtinge (insluitende enige verrigtinge wat hangend of dreigend is waarvan die maatskappy
bewus is) wat ’n wesentlike effek mag hê of gehad het ten opsigte van die maatskappy se finansiële posisie oor die laaste
12-maandetydperk nie.
 
11 MAGTIGING VIR SLUITING VAN AFGELEIDE TRANSAKSIES
Spesiale Besluit Nommer 2 
Besluit dat, onderhewig aan die aanvaarding van Spesiale Besluit Nommer 1, die direksie van die maatskappy hiermee gemagtig
word, by wyse van ’n hernieubare algemene magtiging, om afgeleide transaksies aan te gaan wat daartoe mag of sal lei dat die
maatskappy sy eie aandele koop, onderhewig aan die bepalings van die Maatskappywet en die beperkinge vervat in paragraaf 5.84(a)
van die noteringsvereistes.
   
Rede vir en die effek van die Spesiale Besluit Nommer 2
Die rede vir en die effek van die spesiale besluit is om aan die direkteure van die maatskappy ’n algemene magtiging te verleen om,
onderhewig aan die bepalings van die Maatskappywet en die noteringsvereistes, afgeleide transaksies aan te gaan wat daartoe mag of
sal lei dat die maatskappy sy eie aandele koop.
   
  En om enige ander besigheid te verrig wat op ’n algemene jaarvergadering verrig mag word.
   
  Lede wat nog nie hul aandele gedematerialiseer het nie, of wat hul aandele gedematerialiseer het en dit in hul eie naam geregistreer
  het, is geregtig om die vergadering by te woon, te stem en het die reg om ’n gevolmagtigde of gevolmagtigdes te benoem (vir welke doeleindes ’n volmagvorm hierby aangeheg word) om die vergadering namens hulle by te woon, daarop te praat en te stem. So ’n gevolmagtigde hoef nie ’n lid van die maatskappy te wees nie. Volmagvorms moet ingelewer word by die maatskappy se oordragsekretaris, Computershare Investor Services (Edms) Beperk, Marshallstraat 70, Johannesburg, 2001, Suid-Afrika, of kan gepos word aan die oordragsekretaris by Posbus 61051, Marshalltown, 2107, Suid-Afrika, om hulle te bereik nie later as Dinsdag, 19 Augustus 2008, om 15:30 (Suid-Afrikaanse tyd) nie.
   
  Volmagvorms moet slegs deur lede voltooi word wat nie hul aandele gedematerialiseer het nie of wat hul aandele gedematerialiseer het en dit in hul eie naam geregistreer het.
   
  Elke lid van die maatskappy wat self teenwoordig is of deur ’n gevolmagtigde verteenwoordig word, sal slegs een stem hê in die geval waar stemming plaasvind by wyse van ’n opsteek van hande. By stemming per stembrief is elke lid geregtig op sodanige aantal stemme van die totale stemme in die maatskappy as wat die verhouding is waarin die totale bedrag van die nominale waarde van die aandele deur so ’n lid gehou in die maatskappy staan tot die totale bedrag van die nominale waarde van al die uitgereikte aandele van die maatskappy.
   
  Lede wat hulle aandele gedematerialiseer het en nie in eie naam geregistreer is as lede van die maatskappy nie, moet hulle
  Sentralesekuriteitebewaarplek-deelnemer (“CSDP”) of makelaar kontak op die wyse en binne die tyd bepaal in hulle ooreenkoms, om:
   
  • hulle CSDP of makelaar van hul stemopdragte te voorsien; of
  • die nodige toestemming te reël, sou hulle die vergadering self wou bywoon.
   
  In opdrag van die raad van direkteure.
   
  M Lubbe  
  Sekretaris  
   
  Stellenbosch
  18 Junie 2008