Kontantvloeistate

VIR DIE JAAR GEňINDIG 31 MAART 2008

                    GEKONSOLIDEERD               DIE MAATSKAPPY
R miljoen Aantekeninge   2008   2007   2008   2007  
Kontantvloei – bedryfsaktiwiteite          
Handelswins/(-verlies)   1 051   1 016   (3)  (2) 
Aansuiwerings 29.1   482   820   –   –  
Gekonsolideerde wins/(verlies) voor   1 533   1 836   (3)  (2) 
     bedryfskapitaalveranderings          
Bedryfskapitaalveranderings 29.2   (301)  (170)  5   2  
Kontant uit bedrywighede voortgebring/(benut)   1 232   1 666   2   –  
Kontantvloei voortgebring uit beleggingsopbrengste   3 844   3 068   2 138   3 358  
     Rente ontvang   296   332   –   –  
     Dividende ontvang 29.3   3 548   2 736   2 138   3 358  
Finansieringskoste   (43)  (28)  –   –  
Belasting betaal 29.4   (497)  (676)  –   –  
Kontant beskikbaar uit bedryfsaktiwiteite   4 536   4 030   2 140   3 358  
Dividende betaal 29.5   (2 252)  (3 813)  (2 233)  (3 782) 
Kontantinvloei/(-uitvloei) uit bedryfsaktiwiteite   2 284   217   (93)  (424) 
Kontantvloei – beleggingsaktiwiteite          
Netto beleggings om bedrywighede te handhaaf   198   (109)  –   –  
     Vervanging van eiendom, aanleg en toerusting   (100)  (124)  –   –  
    Opbrengs met verkoop van eiendom, aanleg en        
          en ander bates   298   15   –   –  
Beleggings om bedrywighede uit te brei   (3 889)  (673)  –   –  
     Toevoegings tot – eiendom, aanleg en toerusting en ander bates (405)  (410)  –   –  
  – beleggings en lenings   (2 820)  (249)  –   –  
  – filiale   (660)  –   –   –  
     Besigheid aangekoop   (4)  (14)  –   –  
Opbrengs met verkoop van beleggings en lenings   274   260   –   –  
Aankope van tesourie-aandele   (21)  (1 203)  –   –  
Netto kontant voortgebring/(benut) voor finansieringsaktiwiteite (1 154)  (1 508)  (93)  (424) 
Kontantvloei – finansieringsaktiwiteite   84   70   93   424  
Aandele uitgereik   37   –   37   –  
(Toename)/afname in lenings   (15)  40   56   424  
Uitreik van nuwe aandele deur filiaalmaatskappye   30   12   –   –  
Kapitaal deur minderhede van filiaalmaatskappy bygedra   32   18   –   –  
space
Netto afname in kontant en kontantekwivalente   (1 070)  (1 438)  –   –  
Kontant en kontantekwivalente aan die begin van die jaar 4 901   6 339   –   –  
Kontant en kontantekwivalente aan die einde van die jaar 3 831   4 901   –   –  
           
Kontant en kontantekwivalente – per balansstaat   3 934   5 004      
Oortrokke bankrekening   (103)  (103)