Sewejaar-oorsig

 

GEKONSOLIDEERDE INKOMSTESTATE

R miljoen 2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002  
Wins voor inagname van die              
   onderstaande 1 578   1 476   1 938   1 384   1 292   1 209   734  
Nie-herhalende en kapitale items              
   en waardedalings 1 684   51   3 165   2 216   (132)  1 055   (158) 
Gekonsolideerde wins voor belasting 3 262   1 527   5 103   3 600   1 160   2 264   576  
Belasting (419)  (403)  (857)  (417)  (397)  (394)  (173) 
Gekonsolideerde wins na belasting 2 843   1 124   4 246   3 183   763   1 870   403  
Belang in na-belaste wins van              
   geassosieerde maatskappye en              
   gesamentlike ondernemings 7 210   6 003   4 354   5 742   3 177   7 262   3 255  
Wins voor inagname van die              
   onderstaande 7 086   5 995   4 428   4 514   4 164   4 421   3 881  
Nie-herhalende en kapitale items              
   en waardedalings 124   8   (74)  1 228   (987)  2 841   (626) 
space
Netto wins na belasting 10 053   7 127   8 600   8 925   3 940   9 132   3 658  
Minderheidsbelang (160)  (185)  (398)  (407)  (335)  (446)  (151) 
Toeskryfbare netto wins vir die jaar 9 893   6 942   8 202   8 518   3 605   8 686   3 507  
Wesensverdienste 7 991   6 892   5 084   4 998   4 687   4 856   4 252  
Wesensverdienste per aandeel (sent) 1 692.8   1 453.6   1 052.3   1 005.0   931.3   940.1   814.5  
Wesensverdienste per aandeel –              
   nie-herhalende gedeelte van SEB-              
   koste uitgesluit (sent)* 1 700.7   1 453.6   1 130.9   1 005.0   931.3   940.1   814.5  
Verdienste per aandeel (sent) 2 095.7   1 464.2   1 697.6   1 712.9   716.3   1 681.6   671.8  
Dividende per aandeel (sent)              
– Gewoon 510.00   434.00   361.00   314.00   285.00   248.00   206.00  
– Spesiaal     400.00   600.00   200.00     100.00  

Die syfers vir 2005 hierbo is hersaamgestel ingevolge IFRS. Syfers vir die jare voor 2005 is nie aangepas nie.

* Gedurende die 2006 finansiële jaar het verskeie maatskappye in die groep swart ekonomiese bemagtigings (SEB)-transaksies aangegaan. Weens die wesentlike uitwerking wat die rekeningkundige verantwoording van hierdie transaksies op Remgro se resultate gehad het, is wesensverdienste per aandeel in die 2006 finansiële jaar ook aangebied met uitsluiting van die nie-herhalende gedeelte van SEB-koste. Gedurende die jaar onder oorsig het Rainbow Chicken Beperk ook ’n SEB-transaksie aangegaan en gevolglik word wesensverdienste per aandeel weer aangebied met uitsluiting van die nie-herhalende gedeelte van SEB-koste.

Remgro se relatiewe aandelevertoning (gebaseer op 100)

GEKONSOLIDEERDE BALANSSTATE EN KONTANTVLOEISTATE

R miljoen 2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002  
BALANSSTATE              
Eiendom, aanleg en toerusting 2 668   2564   2444   4120   3 515   3 253   2 083  
Beleggings – Geassosieerde              
   maatskappye 43 175   33 033   26 098   28 201   22 737   19 844   16 984  
Ander nie-bedryfsbates 9 039   6 802   4 584   2 645   2 106   3 607   2 831  
Bedryfsbates 6 945   7 460   8 210   4 773   5 372   4 079   4 435  
Totale bates 61 827   49 859   41 336   39 739   33 730   30 783   26 333  
Totale ekwiteit 57 875   46 427   38 090   36 844   31 411   28 981   24 991  
Nie-bedryfslaste 1 872   1 580   1 144   866   685   472   244  
Bedryfslaste 2 080   1 852   2 102   2 029   1 634   1 330   1 098  
Totale ekwiteit en laste 61 827   49 859   41 336   39 739   33 730   30 783   26 333  
Netto batewaarde per aandeel (Rand)              
(toeskryfbaar aan eie lede)              
– teen boekwaarde 121.11   96.69   78.14   71.51   59.26   54.19   46.10  
– teen intrinsieke waarde 253.67   221.00   157.59   119.97   100.36   77.23   89.50  
               
KONTANTVLOEISTATE              
Kontant uit bedrywighede voortgebring 1 232   1 666   1 474   1 566   1 383   1 055   618  
Kontantvloei voortgebring uit              
   beleggingsopbrengste 3 801   3 040   4 200   2 670   2 013   2 542   1 697  
Belasting betaal (497)  (676)  (369)  (546)  (363)  (220)  (111) 
Kontant beskikbaar uit              
   bedryfsaktiwiteite 4 536   4030   5305   3690   3 033   3 377   2 204  
Dividende betaal (2 252)  (3 813)  (4 676)  (2 642)  (1 438)  (1 765)  (968) 
Kontantvloei van bedryfsaktiwiteite 2 284   217   629   1048   1 595   1 612   1 236  
Netto beleggingsaktiwiteite (3 438)  (1725)  3 364   (2 203)  (528)  (1 943)  (201) 
Netto finansieringsaktiwiteite 84   70   99   9   62   (82)  (158) 
Netto toename/(afname) in kontant              
   en kontantekwivalente (1 070)  (1 438)  4 092   (1 146)  1 129   (413)  877  

Die syfers vir 2005 hierbo is hersaamgestel ingevolge IFRS. Syfers vir die jare voor 2005 is nie aangepas nie.

Kontantbeweging by die houermaatskappy (