Intrinsieke netto batewaarde

OP 31 MAART 2008

               
    Aandele   Beurs-       31 Maart   31 Maart  
  Aan-   gehou   sluitings-     Wissel-   2008   2007  
  tekeninge   miljoen   prys    £ miljoen   koers   R miljoen   R miljoen  
Tabakbelange              
R&R Holdings       4 305.8   16.0290   69 018   52 229  
– BAT-gewone aandele 1   214.3   1 891    4 052.4        
– Kontant en kontantekwivalente   151.8        
– Dividende ontvangbaar       102.0        
– Ander netto bates/(laste)       (0.4)       
               
Finansiële dienste              
FirstRand   481.1   1 600       7 698   11 836  
RMB Holdings   302.3   2 450       7 406   10 111  
               
Nywerheidsbelange              
Medi-Clinic Korporasie   257.3   1 970       5 070   4 295  
Distell Groep   58.7   5 100       2 992   3 054  
Unilever SA Holdings           3 663   3 020  
Rainbow Chicken   214.6   1 460       3 133   2 778  
Total South Africa           2 620   2 226  
Tsb Sugar           2 097   1 980  
Nampak   78.1   1 640       1 281   1 735  
Kagiso Trust Investments           1 432   1 312  
Air Products South Africa           1 538   910  
PGSI           773   –  
Wispeco           447   421  
Dorbyl   14.1   800       112   211  
Caxton   7.8   1 450       113   130  
               
Mynbelange              
Implats   26.7   31 300       8 353   6 085  
Trans Hex Groep   30.2   1 050       317   438  
               
Ander              
Diverse beleggings en lenings           344   220  
Uitgestelde belastingbate/              
   (-aanspreeklikheid)           (1 027)  (738) 
Ander netto bates/(laste)           441   506  
               
Kontant by die kern 2              
Plaaslik           619   1 220  
Buiteland           2 654   3 137  
– Sterling       164.8    16.0290   2 641   3 137  
– Rand           13   –  
space
Intrinsieke netto batewaarde     121 094   107 116  
Potensiële KWB-              
   aanspreeklikheid 3           (1 233)  (2 714) 
Intrinsieke netto batewaarde na belasting       119 861   104 402  
Uitgereikte aandele na aftrekking        
   van aandele teruggekoop en aandele        
   in Die Remgro Aandeletrust (miljoen)     472.5   472.4  
Intrinsieke waarder per aandeel     R253.67   R221.00  
Aantekeninge
1.  Dit verteenwoordig Remgro se effektiewe belang van 10.6% in BAT Plc.
2. Kontant by die kern sluit uit kontant gehou deur filiale en geassosieerde maatskappye wat afsonderlik hierbo gewaardeer is.
3. Die potensiële kapitaalwinsbelasting (KWB)-aanspreeklikheid, wat ongeouditeer is, is bereken op die spesifieke-identifikasiemetode deur gebruik te maak van die voordeligste berekening vir beleggings wat voor 1 Oktober 2001 verkry is en die korporatiewe vrystellingsbepalings word ook in ag geneem. Uitgestelde KWB op beleggings beskikbaar vir verkoop (Implats en Caxton) is onder “Ander” hierbo ingesluit.
4. OngeAanwysingerde beleggings word teen direkteurswaardasie aangetoon. GeAanwysingerde beleggings word teen beurspryse aangetoon.