State van verandering in ekwiteit

VIR DIE JAAR GEňINDIG 31 MAART 2008

                GEKONSOLIDEERD
  TOESKRYFBAAR AAN EKWITEITHOUERS VAN DIE MAATSKAPPY  
      Ander nie-   Billike       Aandeel-   Minder-    
  Uitgereikte   Ekwiteits-   verdeelbare   waarde   Behoue   Tesourie-   houers-   heids-   Totale  
R miljoen kapitaal   reserwes   reserwes   reserwes   verdienste   aandele   ekwiteit   belang   ekwiteit  
2008                  
Saldo's op 1 April 8   20 155   1 931   5 003   20 072   (1 497)  45 672   755   46 427  
Totale inkomste verantwoord   1 685   370   1 962   10 200     14 217   160   14 377  
Wisselkoersaanpassings   1 685   370     307     2 362     2 362  
Netto billike waarde aanpassings vir die jaar       1 962       1 962     1 962  
Netto inkomste direk in ekwiteit verantwoord   1 685   370   1 962   307     4 324     4 324  
Netto wins vir die jaar         9 893     9 893   160   10 053  
Dividende betaal         (2 178)    (2 178)  (74)  (2 252) 
Verhoging van belang in filiaalmaatskappy     (391)        (391)  (269)  (660) 
Kapitaal deur minderhede geÔnvesteer               58   58  
Oordragte tussen reserwes                  
     en ander bewegings   (446)  (303)  12   775     38   15   53  
Veranderinge in reserwes                  
     van geassosieerde                  
     maatskappye en                  
     gesamentlike ondernemings   (154)  (11)        (165)    (165) 
Oordrag van behoue inkomste van                  
     geassosieerde maatskappye en                  
     gesamentlike ondernemings   4 100   (25)    (4 075)    –     –  
Netto aankoop van aandele deur                  
     Die Remgro Aandeletrust           (18)  (18)    (18) 
Langtermyn aandele-                  
     aansporingskemareserwe     15         15   3   18  
Aandele uitgereik 37             37     37  
Saldo's op 31 Maart 45   25 340   1 586   6 977   24 794   (1 515)  57 227   648   57 875  
2007                  
Saldo's op 1 April 8   14 026   997   3 160   19 715   (412)  37 494   596   38 090  
Totale inkomste verantwoord   3 594   910   1 843   7 476     13 823   185   14 008  
Wisselkoersaanpassings   3 594   907     534     5 035     5 035  
Netto billike waarde aanpassings vir die jaar     3   1 843       1 846     1 846  
Netto inkomste direk in ekwiteit verantwoord   3 594   910   1 843   534     6 881     6 881  
Netto wins vir die jaar         6 942     6 942   185   7 127  
Dividende betaal         (3 748)    (3 748)  (65)  (3 813) 
Kapitaal deur minderhede geÔnvesteer               30   30  
Oordragte tussen reserwes                  
     en ander bewegings   (7)  17     (5)    5   6   11  
Veranderinge in reserwes van                  
     geassosieerde maatskappye   (824)          (824)    (824) 
Oordrag van behoue inkomste                  
     van geassosieerde maatskappye   3 366       (3 366)    –     –  
Aandele deur volfiliaal teruggekoop                  
     (tesourie-aandele)           (1 031)  (1 031)    (1 031) 
Netto aankoop van aandele deur                  
     Die Remgro Aandeletrust           (54)  (54)    (54) 
Langtermyn aandele-                  
     aansporingskemareserwe     7         7   3   10  
Saldo's op 31 Maart 8   20 155   1 931   5 003   20 072   (1 497)  45 672   755   46 427  
                   
                DIE MAATSKAPPY 
R miljoen               2008   2007  
Saldo's op 1 April               2 361   2 787  
     Uitgereikte kapitaal               8   8  
     Behoue verdienste               2 353   2 779  
Aandele uitgereik               37   –  
Netto wins vir die jaar               2 135   3 356  
Dividende betaal               (2 233)  (3 782) 
Saldo's op 31 Maart               2 300   2 361