Algemene verslag - beleggingsoorsig

(Let wel: Slegs beperkte kommentaar word gelewer oor GENOTEERDe maatskappye aangesien die inligting algemeen beskikbaar is. Die onGENOTEERDe beleggings word in meer besonderhede behandel.)

TABAKBELANGE

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE
  2008 2007
  R miljoen R miljoen
R&R Holdings 3 579 2 964

R&R HOLDINGS

Remgro se belang in British American Tobacco Plc (BAT) word verteenwoordig deur sy belang van eenderde van die gewone aandele en al die “2005” deelnemende sekuriteite wat deur R&R uitgereik is. Dit gee Remgro ’n effektiewe belang van 10.6% in BAT, soos op 31 Maart 2008 (2007: 10.4%). Die balans van die gewone aandelekapitaal van R&R word deur Compagnie Financière Richemont SA gehou.

Daar was nie ’n verandering in die aantal BAT-aandele wat R&R hou nie. Die positiewe uitwerking van BAT se volgehoue aandeleterugkoopprogram het egter R&R se belang in BAT tot 30.0% op 31 Maart 2008 laat toeneem (2007: 29.4%).

R&R se belang in BAT se verdienste vir die twaalf maande tot 31 Maart 2008 is gebaseer op BAT se resultate vir die jaar geëindig
31 Desember 2007 plus die resultate vir die kwartaal tot 31 Maart 2008 minus die resultate vir die kwartaal tot 31 Maart 2007.

Remgro’s share of R&R’s headline earnings consists of 35.46% of R&R’s share of the attributable profit of BAT and its share of R&R’s non-BAT profit (this includes income attributable to its investment in the “2006” participation securities issued by R&R during March 2006).

Remgro se deel van R&R se wesensverdienste bestaan uit 35.46% van R&R se deel van die toeskryfbare inkomste van BAT en sy belang in R&R se nie-BAT wins (dit sluit inkomste toeskryfbaar aan sy belegging in die “2006” deelnemende sekuriteite wat gedurende Maart 2006 deur R&R uitgereik is in).

  2008 2007
  £ miljoen £ miljoen
Toeskryfbare inkomste van BAT voor nie-herhalende en kapitale items 2 275 2 077
     
R&R se deel van die toeskryfbare inkomste van BAT:    
– 29.62% tot 29.97% (2007: 29.06% tot 29.40%) 679 607
R&R se nie-BAT inkomste 12 9
R&R se wesensverdienste vir die jaar geëindig 31 Maart 691 616
     
Remgro se belang daarin:    
– 35.46% van R&R se deel van die toeskryfbare inkomste van BAT 241 215
– deel van R&R se nie-BAT inkomste 10 8
  251 223
  R miljoen R miljoen
Omgereken teen ’n gemiddelde R/£-koers van 14.2882 (2007: 13.2898) 3 579 2 964

BAT se finansiële jaar eindig op 31 Desember en rapporteer op ’n kwartaallikse grondslag aan aandeelhouers. Die kommentaar wat hierop volg, is ’n uittreksel uit BAT se jaarverslag vir die jaar geëindig 31 Desember 2007. Verdere inligting oor BAT, insluitende die jaarverslag en kwartaalverslae, is op BAT se webwerf (www.bat.com) beskikbaar.

BAT se aangesuiwerde verwaterde verdienste per aandeel, wat ’n goeie aanwyser van sy onderliggende vertoning is, het met 11% tot
108.53 pennies per aandeel toegeneem hoofsaaklik as gevolg van die sterk groei in bedryfswins. Dit is gedeeltelik teengewerk deur die negatiewe uitwerking van wisselkoersbewegings. Die basiese verdienste per aandeel was 105.19 pennies vergeleke met 92.08 pennies die vorige jaar.

Sigaretverkoopvolumes van BAT se filiale het in die jaar tot 31 Desember 2007 met 1% gedaal tot 684 miljard, hoofsaaklik as gevolg van die hoë vlak van handelsaankope in sommige markte teen die einde van 2006, ontwrigtings in die verskaffingsketting in die Midde-Ooste en die verlies van StiX in Duitsland. BAT se netto verkope het met 3% tot £10 018 miljoen gestyg, maar teen vergelykbare wisselkoerse sou dit met 5% gegroei het vanweë prysverhogings en ’n verbeterde produkmengsel.

BAT se bedryfswins was 11% hoër op £2 905 miljoen, of 7% hoër as uitsonderlike items uitgesluit word. Teen vergelykbare wisselkoerse, en met die uitsluiting van uitsonderlike items, sou die wins uit bedrywighede, waartoe alle streke bygedra het, egter 11% hoër gewees het.

In Europa was die wins £61 miljoen, of 8%, hoër op £842 miljoen teen beide huidige en vergelykbare wisselkoerse veral danksy hoër marges in Rusland, Roemenië, Hongarye en Spanje, wat meer as voldoende was om die effek van laer volumes in verskeie markte teen te werk.

In die Asië-Stille Oseaangebied het die wins met £56 miljoen tot £672 miljoen gestyg, hoofsaaklik vanweë die sterk vertonings deur Australasië, Viëtnam, Pakistan en Bangladesj en ondanks die negatiewe effek van wisselkoerse. Teen vergelykbare wisselkoerse sou die wins met
£66 miljoen, of 11%, gestyg het.

Winste in Latyns-Amerika het met £69 miljoen tot £680 miljoen toegeneem danksy die goeie vertonings in sleutelmarkte soos Brasilië en Venezuela, wat deels geneutraliseer is deur laer winste in Mexiko en die ongunstige uitwerking van sommige swakker plaaslike geldeenhede. Teen vergelykbare wisselkoerse sou die wins met £86 miljoen, of 14%, gestyg het.

In die Afrika- en Midde-Oostestreek was die wins slegs £2 miljoen hoër op £470 miljoen as gevolg van wisselkoersbewegings. Op ’n vergelykbare wisselkoersgrondslag sou die wins egter met £53 miljoen, of 11%, gestyg het, met sterk vertonings deur Suid-Afrika en Nigerië.

Die wins in die Amerikaanse Pasifiese streek het met £22 miljoen tot £446 miljoen toegeneem vanweë hoër winste in plaaslike geldeenhede in Japan en Kanada, wat deels teengewerk is deur die uitwerking van swakker wisselkoerse. Teen vergelykbare wisselkoerse sou die wins met £45 miljoen, of 11%, gestyg het.

BAT se geassosieerde maatskappye sluit Reynolds American, ITC en Skandinavisk Tobakskompagni in. Met inagneming van belasting van £246 miljoen, het BAT se aandeel in die na-belaste resultate van hierdie maatskappye met £11 miljoen, of 3%, tot £442 miljoen toegeneem. As uitsonderlike items buite rekening gelaat word, het BAT se aandeel in die na-belaste resultate van geassosieerdes £449 miljoen bedra. BAT se aandeel in hierdie resultate is egter veral beïnvloed deur die verswakking van die gemiddelde VSA-dollar van 1.844 tot 2.001 teenoor sterling. Teen vergelykbare wisselkoerse sou die styging 11% gewees het.

BAT het onlangs ’n ooreenkoms aangekondig waarvolgens 100% van Skandinavisk Tobakskompagni (ST) se sigaret- en snusbesigheid bekom word in ruil vir sy 32.25%-belang in ST en die betaling van DKK11 384 miljoen in kontant. Die transaksie is onderhewig aan goedkeuring deur die Europese Kommissie. ST het ’n markaandeel van meer as 60% van sigaretverkope in Skandinawië. Daarby het BAT, met ’n aanbod van VSA $1 720 miljoen (£860 miljoen), die openbare tender gewen om die sigaretbates te bekom van Tekel, wat deur die Turkse staat besit word. Wanneer die verkryging, wat onderhewig is aan regulatoriese goedkeuring, na verwagting later vanjaar voltooi word, sal dit BAT se markaandeel in Turkye, die agtste grootste sigaretmark ter wêreld, tot sowat 36% verhoog, teenoor net meer as 7% voor die verkryging.

FINANSIËLE DIENSTE

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE

CONTRIBUTION TO HEADLINE EARNINGS

Beide FirstRand Beperk (“FirstRand”) en RMB Holdings Beperk (“RMBH”) het Junie-jaareindes en gevolglik is hul resultate vir die twaalf maande tot 31 Desember 2007 in Remgro se resultate vir die tydperk onder oorsig geëkwiteer.

FIRSTRAND – GENOTEERD

FirstRand se bydrae tot Remgro se wesensverdienste, soos in die tabel hierbo aangedui, verteenwoordig slegs Remgro se direkte belang van 9.3% in FirstRand en sluit nie die indirekte bydrae van FirstRand deur Remgro se belegging in RMBH in nie.

Vir FirstRand se jongste gerapporteerde ses maande geëindig 31 Desember 2007 het wesensverdienste met 17% tot R5 702 miljoen
(2006: R4 877 miljoen) toegeneem. Hierdie resultate is behaal te midde van voortslepende onbestendigheid op internasionale en plaaslike ekwiteitsmarkte, gepaardgaande met toenemende inflasiedruk en verhoogde rentekoerse.

Die kommersiële bank, EN B, het verdienstegroei van 25% behaal. Wesbank, die afbetalingsfinansieringsbesigheid, se groei in kleinhandelbates het verder verlangsaam en ’n wesentlike toename in slegte skuld is ondervind. Alhoewel Wesbank se korporatiewe verkope toegeneem het, het verdienste met 14% afgeneem. RMB, die beleggingsbank, se verdienste het met 8% gegroei ten spyte van ’n verlies van R760 miljoen in die ekwiteitshandeldivisie. Momentum se versekeringsaktiwiteite het voortgesette sterk groei gelewer in nuwe besigheidsvolumes wat bygedra het tot verdienstegroei van 19%.

FirstRand het gewaarsku dat die vooruitsigte wat betref die tweede helfte van sy finansiële jaar geëindig 30 Junie 2008, moeilik gaan wees as gevolg van ’n verslegtende makro-ekonomiese omgewing, beide plaaslik en internasionaal. Verhoogde rentekoerse sowel as voedsel- en brandstofinflasie het ’n negatiewe uitwerking op verbruikers se bekostigbaarheidsvlakke gehad, veral in die middelinkomstemarksegment. Alhoewel die onderliggende groei in transaksionele aktiwiteit sterk bly, is die kleinhandelsaktiwiteite aan die afneem en afskrywings aan die toeneem wat ’n negatiewe impak op die FirstRand Groep se verdienste vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2008 gaan hê. FirstRand verwag dat die verwaterde verdienste per aandeel teen dieselfde vlakke as die van die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2007 gaan wees.

RMBH –GENOTEERD

Vir die ses maande geëindig 31 Desember 2007 was 86.3% (2006: 87.7%) van RMBH se wesensverdienste van R2 120 miljoen afkomstig van FirstRand, terwyl 13.7% (2006: 12.3%) deur die ander belange bygedra is. RMBH se ander belange sluit in OUTsurance Beperk, RMB Structured Insurance Beperk, Glenrand M.I.B Beperk en Discovery Holdings Beperk, waarin RMBH ’n 25%-belang in November 2007 verkry het as gevolg van die ontbondeling van Discovery deur FirstRand.

OUTsurance het vir die ses maande tot 31 Desember 2007 uitstekende resultate behaal met netto verdiende premie-inkomste wat met 25% tot R1.6 miljard toegeneem het. Verder het ’n toename in nuwe besigheidsvolumes en ’n sterk vertoning deur sy beleggingsportefeulje OUTsurance se wesensverdienste vir die sesmaande-tydperk met 31% tot R282 miljoen (2006: R216 miljoen) laat toeneem. RMB Structured Insurance het beskeie groei van 10% in wesensverdienste getoon terwyl Glenrand M.I.B, wat die einde van ’n herstruktureringsproses nader, ’n verlies te midde van uitdagende marktoestande getoon het. Discovery het ’n 14% jaar-op-jaar-toename in tussentydse wesensverdienste gerapporteer waarvan R29 miljoen ingesluit is in die resultate van FirstRand vir die ses maande geëindig 31 Desember 2007.

FINANSIËLE DIENSTE

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE

CONTRIBUTION TO HEADLINE EARNINGS

RAINBOW CHICKEN BEPERK (“RAINBOW”) – GENOTEERD

Vir die die jaar geëindig 31 Maart 2008 het Rainbow se wesensverdienste met 10.7% van R477.0 miljoen tot R528.1 miljoen toegeneem, maar met 15.1% indien die inkomste van ’n voerbesmettingseis van R28.4 miljoen en die SEB-koste van R49.4 miljoen uitgesluit word van wesensverdienste. Dit is ’n prysenswaardige resultaat gegewe die huidige ekonomiese omstandighede.

Rainbow se totale omset het met 25.9% toegeneem, ondersteun deur groei van 21.5% in hoenderomset wat 77% van die totale omset verteenwoordig. Algeheel het hoenderverkoopsvolumes met 6.5% toegeneem, terwyl prysverhogings die maatskappy in staat gestel het om die toename in produksiekostes gedeeltelik te verhaal. Hoenderverkoopsvolumes in die Suid-Afrikaanse mark het met ’n beraamde 6.0% toegeneem.

Op 18 Maart 2008 het die Rainbow-aandeelhouers ’n breëbasis SEB-transaksie goedgekeur waarvolgens die SEB-venAanwysing ’n effektiewe belang van 15% in Rainbow se totale uitgereikte aandelekapitaal vir R915.6 miljoen verkry het. Die koste van die SEB-transaksie vir Rainbow se aandeelhouers word bereken op R79.3 miljoen waarvan R49.4 miljoen gedurende die jaar onder oorsig gerealiseer het. Die SE B-aandele is onderhewig aan beperkings met vervreemdings en beswarings vir ’n tydperk van 10 jaar.

Verbruikersbesteding gaan na verwagting in die volgende ses maande afneem as gevolg van die hoër inflasie en rentekoers-omgewing. Mielies- en sojaboonpryse gaan waarskynlik op die huidige hoër vlakke verhandel wat voerinsetkoste gaan verhoog. Ander kostes soos brandstof, gas, steenkool, elektrisiteit en verpakking word ook aansienlik deur die inflasionêre en verskaffingsprysdruk beïnvloed. Soos in die jaar onder oorsig is dit onwaarskynlik dat die verwagte produksiekostetoename ten volle deur verkope verhaal sal word.

Rainbow bly gefokus op sleutel strategiese inisiatiewe gesentreer rondom sy verbruikers en kliënte. Rainbow het deurlopend sy handelsmerke ondersteun deur investering in televisie-advertensies en verbruikersgerigte veldtogte. Die Farmer Brown-handelsmerk is nuwe lewe gegee deur ’n onlangse nasionale televisie-advertensie.

Rainbow se fokus op innovasie, differensiasie en kommunikasie is deurlopend suksesvol. Daar word beplan dat die vlak van innovasie in die 2009 finansiële jaar gaan toeneem, met die fokus op hoër- en middelklasinkomstegroepe.

MEDI-CLINIC KORPORASIE BEPERK (“MEDI-CLINIC”) – GENOTEERD

Medi-Clinic se omset het gedurende die jaar onder oorsig met 79% tot R9 579 miljoen (2007: R5 364 miljoen) toegeneem, terwyl die wesensverdienste met 5% tot R608 miljoen (2007: R581 miljoen) toegeneem het. As gevolg van die verskeie verkrygings gedurende 2007/08 en die verwante finansiering daarvan is Medi-Clinic se resultate nie direk vergelykbaar met die vorige tydperk nie.

Effektief 26 Oktober 2007 is ’n belang van 100% in Hirslanden Finanz AG (“Hirslanden”), die houermaatskappy van die grootste privaat hospitaalgroep in Switserland, verkry. Hirslanden is die leier in privaathospitaalsorg in Switserland met 13 intensiewe versorgingsfasiliteite (1 301 beddens). Die aankoopkoste van CHF2 556 miljoen is gefinansier deur nuwe skuld ten bedrae van CHF2 450 miljoen te bekom asook deur ’n regte-uitgifte van R4 500 miljoen. R500 miljoen van die opbrengs van die regte-uitgifte gaan aangewend word vir uitbreidingsgeleenthede van Medi-Clinic se bedrywighede in Suidelike Afrika. Sedert die effektiewe datum van aankoop is Hirslanden se omset van R3 041 miljoen en bedryfswins voor rente, belasting, waardevermindering en amortisasie (“EBITDA”) van R708 miljoen, ingesluit in die resultate van Medi-Clinic.

Op 27 Maart 2007 het Medi-Clinic se verkryging van ’n beherende belang (50% plus een aandeel) in Emirates Healthcare Holdings Limited onvoorwaardelik geword. Emirates Healthcare besit en bedryf die Welcare Hospitaal (120 beddens) en daar is begin met die bou van die City Hospitaal met 210 beddens wat in die derde kwartaal van 2008 in gebruik gestel behoort te word. Emirates Healthcare het ook die reg om ’n verdere hospitaal te ontwikkel. Hiermee sal Emirates Healthcare die grootste privaat gesondheidsverskaffer in Dubai word. Omset vanaf die Verenigde Arabiese Emirate het R482 miljoen beloop en wesensverdienste het R18 miljoen tot Medi-Clinic se resultate bygedra.

Verkrygings van bedrywighede in Suidelike Afrika gedurende die jaar onder oorsig, sluit in ’n 51%-belang in die 200-bed Protector Groep asook ’n 49%-belang in Tshwane Privaat Hospitale. Omset in Suidelike Afrika het met 13% tot R6 056 miljoen (2007: R5 364 miljoen) toegeneem en EBITDA was 13% hoër op R1 302 miljoen (2007: R1 151 miljoen). Met uitsluiting van die toename in kapasiteit, het Medi-Clinic se omset uit bedrywighede in Suidelike Afrika met 12% (2007: 11%) gegroei, deels deur ’n toename in beide bedbesetting en gemiddelde inkomste per beddag asook ’n klein verandering in die profiel van pasiënte wat behandel is.

In die komende finansiële jaar gaan meer as 50% van Medi-Clinic se omset en EBITDA uit buitelandse bedrywighede kom.

DISTELL GROEP BEPERK (“DISTELL”) – GENOTEERD

Aangesien Distell se finansiële jaareinde 30 Junie is, word die maatskappy se resultate vir die twaalf maande geëindig 31 Desember 2007 in Remgro se wesensverdienste ingesluit.

Distell se omset het in die jongste gerapporteerde sesmaande-tydperk geëindig 31 Desember 2007 met 12.9% (2006: 16.6%) tot R4.8 miljard (2006: R4.3 miljard) toegeneem, terwyl verkoopsvolume met 7.6% gestyg het. Verkoopsvolumes in Suid-Afrika het met 5.4% (2006: 11.9%) toegeneem. Internasionale verkoopsvolume, met uitsluiting van Afrika, was 17.7% (2006: 3.3%) hoër en het gelei tot ’n 20.7%-toename in internasionale omset. Omset in Afrika, met uitsluiting van Suid-Afrika, het met 23.8% (2006: 16.3%) toegeneem, terwyl verkoopsvolume met 19.7% gestyg het.

Die toename van 17.9% (2006: 30.2%) in Distell se wesensverdienste vir die sesmaande-tydperk tot R542 miljoen (2006: R460 miljoen), was hoofsaaklik vanweë volgehoue produktiwiteitsverbeteringe en effektiewe bemarkingsveldtogte.

UNILEVER SOUTH AFRICA HOLDINGS (EDMS) BEPERK (“UNILEVER SUID-AFRIKA”) – ONGENOTEERD

Unilever het sy Suid-Afrikaanse besigheid op 1 Oktober 2007 herstruktureer deur die Voedsel-, Roomys- en Huishoudelike en Persoonlike Sorg-besighede in een entiteit, Unilever Suid-Afrika, saam te voeg. As deel van die herstrukturering het Remgro se aandeelhouding verander van 41% in Unilever Bestfoods Robertsons (Holdings) Limited LL C (“UBR”) tot ’n belang van 25.75% in Unilever Suid-Afrika. Effektiewelik het Remgro ’n belang van 15.25% in die Suid-Afrikaanse Voedselbesigheid en sy 41%-belang in die Israel besigheid verkoop en in ruil daarvoor ’n 25.75%-belang bekom in die Huishoudelike en Persoonlike Sorg-besighede, wat nou deel van Unilever Suid-Afrika is. Op 30 September 2007 het Unilever Suid-Afrika sy uitvoerbesigheid as deel van bogenoemde herstrukturering, Unilever Market Development South Africa (Edms) Beperk, vir ’n wins van R54 miljoen verkoop.

Vir die twaalf maande geëindig 31 Maart 2008 het Remgro in sy wesensverdienste R228.5 miljoen (2007: R210 miljoen) van die verdienste van Unilever ingesluit.

Die gekombineerde omset van die besighede het toegeneem met 12% vir die jaar geëindig 31 Maart 2008. Hierdie groei is hoofsaaklik voortgebring deur prysstrategie deurdat pryse in die tweede helfte van 2007 verhoog is om te vergoed vir toenemende insetkoste. Die toename in insetkoste is veral gevoel ten opsigte van margarien, seep en waspoeiers, synde die kategorieë wat die hoogste proporsie olie-gebaseerde materiale gebruik en waar die grootste inflasionêre druk ervaar is. Hierdie toename in koste is verder vererger deur die depresiasie van die rand aangesien olies hoofsaaklik in VSA-dollar aangekoop word.

Die sterkste groei in omset het gekom van die kategorieë vir Geurmiddels en Slaaisouse (“S&D”), Smeermiddels, Kaas- en Kookprodukte (“SCC”) en Velsorgmiddels. S&D het voortgebou op goeie vertonings deur die hoofhandelsmerke Knorrox en Robertsons en hoewel die vertoning effens bederf is in Desember 2007 en Januarie 2008 as gevolg van ’n wegbly-aksie by verspreiders, is hierdie agterstand nou grootliks uitgewis. Die groei in SCC was hoofsaaklik prysgedrewe, met volumes wat konstant was teenoor die vorige jaar. Die wassery-besigheid het onder druk gekom as gevolg van toenemende kompetisie, wat aanleiding gegee het tot ’n verlies in markaandeel.

TOTAL SOUTH AFRICA (EDMS) BEPERK (“TOTAL”) – ONGENOTEERD

Aangesien Total se finansiële jaareinde 31 Desember is, is die maatskappy se resultate vir die twaalf maande geëindig 31 Desember 2007 ingesluit in Remgro se wesensverdienste. Total se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die tydperk onder oorsig was
R207 miljoen (2007: R246 miljoen).

Total se Suid-Afrikaanse markaandeel van hoofbrandstowwe het effens afgeneem gedurende die jaar tot Desember 2007, alhoewel verkoopsvolumes met 5% toegeneem het en bruto wins in lyn met verkoopsvolumes gegroei het.

Raffinering se bruto wins in Natref, waarin Total ’n 36%-belang het, was meer as 10% laer as gevolg van laer raffineringsmarges en die verstewiging van die rand teenoor die VSA dollar. Natref was vanaf Mei 2007 vir ses weke gesluit vir beplande onderhoud, waarna ’n aantal onbeplande sluitings ook plaasgevind het. Die verminderde bruto wins uit raffinering is vergoed deur ’n toename in die bemarkingsmarge.

Bedryfswins was effens laer as gevolg van ’n styging in oorhoofse kostes. Finansieringskoste is hoër as gevolg van die toename in bedryfskapitaalbehoeftes wat veroorsaak het dat netto wins na belasting met 14% teenoor die ooreenstemmende tydperk gedaal het.

NAMPAK BEPERK (“NAMPAK”) – GENOTEERD

Nampak het ’n September-jaareinde. Nampak se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het betrekking op sy resultate vir die twaalf maande tot 31 Maart 2008.

Vir die ses maande geëindig 31 Maart 2008 het Nampak gerapporteer dat omset met slegs 4% toegeneem het as gevolg van laer verkoopsvolumes in Suid-Afrika. Bedryfswins het toegeneem met 5.5% tot R824 miljoen (2007: R781 miljoen). As gevolg van die positiewe impak van etlike nieherhalende items in dieselfde tydperk, het Nampak ’n toename in wesensverdienste per aandeel van 25.4% tot 109.9 sent (2007: 87.6 sent) gerapporteer, terwyl verdienste met 39.7% toegeneem het vanaf R462.2 miljoen tot R645.9 miljoen.

TSB SUGAR HOLDINGS (EDMS) BEPERK (“TSB SUGAR”) – ONGENOTEERD

Tsb Sugar is hoofsaaklik betrokke by die verbouing van suikerriet en die produksie, vervoer en bemarking van geraffineerde suiker, bruinsuiker en veevoer. Bedrywighede vind hoofsaaklik in die Nkomazi-streek van die Mpumalanga Laeveld plaas. Suikerprodukte word bemark onder die gevestigde Selati-handelsmerk, wat markleierskap in sy teikenmarkte (Gauteng, Mpumalanga, Noordwes en Limpopo) geniet terwyl die onlangse uitbreiding na ander geografiese markte suksesvol was. Tsb Sugar se twee suikermeulens is naby Malelane en Komatipoort geleë. Tsb Sugar het ook ’n 27.3%-belang in Royal Swaziland Sugar Corporation Limited, wat gesetel is in Swaziland en twee suikermeulens in Swaziland besit en bedryf. Tsb Sugar het ook ’n effektiewe belang van 63.7% in Mananga Sugar Packers, ’n suikerverpakking-en-bemarkingsmaatskappy gesetel in Swaziland, wat suiker onder die First-handelsmerk verpak en in Swaziland en Suid-Afrika bemark.

Die wesensverdienste het met 4.4% tot R120.6 miljoen (2007: R115.5 miljoen) toegeneem terwyl omset, hoofsaaklik vanweë ’n toename in volumes, met 7.9% tot R2 509 miljoen (2007: R2 324 miljoen) toegeneem het. ’n Stagnante suikerprys en ’n verhoging in produksiekostes het druk geplaas op die wesensverdienstegroei. Suiker, sitrus en veevoer maak onderskeidelik 77%, 9% en 9% van omset uit (2007: 81%, 8% and 6%).

Die Suid-Afrikaanse suikerbedryf se totale suikerproduksie het in 2007/08 met 2.1% gestyg. Tsb Sugar se rusuikerproduksie het egter met 12.7% toegeneem, hoofsaaklik as gevolg van die beter klimaatstoestande in Tsb Sugar se wateropvanggebied en die gevolglike toename in besproeiingswater. Die voordele van die verhoogde suikerproduksie is egter teengewerk deur die laer eindprodukpryse.

Tsb Sugar se twee suikermeulens het 3.952 miljoen ton suikerriet (2007: 3.629 miljoen ton) gedurende die seisoen verwerk, met ’n produksie van 475 452 ton ru suiker (2007: 421 632 ton). Die rusuiker-tot-rietverhouding van 8.3 vergelyk gunstig met die Suid-Afrikaanse bedryfsgemiddelde van 8.6, wat op goeie produksiedoeltreffendheid by beide meulens dui. Tsb Sugar bedryf ’n raffinadery by die Malelane Meulekompleks en ru suiker wat van die maatskappy se suikermeulens ontvang word, word vir beide die binnelandse en uitvoermark geraffineer. Die raffinadery het 333 762 ton (2007: 314 432 ton) geraffineerde suiker gedurende die jaar geproduseer.

Tsb Sugar se veevoerbedrywigheid, Molatek, vervaardig ’n verskeidenheid veevoerprodukte. Die hoofgrondstowwe (molasse en bagasse) wat in die produksieproses gebruik word, is byprodukte van suikerproduksie. Molatek het ’n rekordjaar gehad en het produksievolumes met 15.9% verhoog.

Tsb Sugar belê ook in sitrus deur sy 51%-belang in Golden Frontiers Citrus (“GFC”). GFC besit drie sitrusplase waar pomelo’s en lemoene vir die uitvoermark verbou, geoes en verpak word. Sitrusbemarking word deur Komati Fruits, ’n vennootskap tussen verskeie sitrusprodusente, onderneem. GFC het 47 000 ton pomelo’s en 25 000 ton lemoene geoes. Die toename in uitvoere tot 68% (2007: 63%) van produksie het tesame met ’n verhoging in pryse ’n rekordjaar vir GFC tot gevolg gehad.

Tsb Sugar ondersoek tans etanol-produksie wêreldwyd met suikerriet as grondstof, deur middel van Resource Energy, ’n Nederlandse maatskappy waarin Tsb Sugar ’n 25%-belang hou. Daar word verwag dat Resource Energy binnekort sy eerste belegging in ’n produksiefasiliteit kan maak.

Die afhandeling van die grondeise wat op Tsb Sugar se plase geregistreer is, vorder goed en die Tenbosch-grondeis is reeds gedurende die jaar afgehandel. Gesamentlike bestuursondernemings met die grondeisers is gestig om die bestuur van die grond wat oorgedra is, te behartig. Onderhandelinge ten opsigte van die oorblywende eise is in ’n gevorderde stadium en die verwagting is dat die grondeise vroeg in die komende finansiële jaar afgehandel sal word.

Vir 2008/09 word verwag dat Tsb Sugar se bedryfsresultate positief beïnvloed sal word deur ’n verhoging in suikerproduksie en ’n verwagte herstel in die wêreld suikerprys.

AIR PRODUCTS SOUTH AFRICA (EDMS) BEPERK (“AIR PRODUCTS”) – ONGENOTEERD

Air Products het ’n September-jaareinde. Vir die twaalf maande geëindig 31 Maart 2008 het Air Products se omset met 15.3% (2007: 22.4%) van R873.4 miljoen tot R1 006.6 miljoen toegeneem. Remgro se deel van wesensverdienste het met 30.5% (2007: 13.5%) van R72.2 miljoen tot R94.2 miljoen toegeneem. Ongeveer 40% van die huidige jaar se groei in wesensverdienste is die direkte gevolg van die gunstige effek van ’n verandering in rekeningkundige standpunte vir ooreenkomste wat veronderstelde huurreëlings insluit.

Air Products is die grootste vervaardiger van industriële gas in Suidelike Afrika. Air Products is ook ’n invoerder en verspreider van ’n verskeidenheid spesialiteitsgasse en chemiese produkte wat gelewer word aan ’n wye reeks industrieë wat insluit staal, chemikalieë, olieraffinering, hulpbronminerale, glas, pulp en papier, voedselverpakking asook algemene vervaardiging, fabriekswese en sweiswerke.

Die maatskappy bedryf ’n aantal groot aanlegte in Suidelike Afrika wat koste-effektiewe gasverskaffingsgeriewe bied aan groot maatskappye via pyplyne of grootmaat vloeibare gasse per pad afgelewer deur tenkwaens. ’n Aantal kleiner kliënte word voorsien van ’n verskeidenheid produkte in silinders of minitenkwaens. Verskeie kliënte word bygestaan in die gebruik van hierdie produkte deur innoverende tegnologieë verskaf deur Air Products.

’n Lugskeidingsaanleg is onlangs in die Zambiese koperstreek in bedryf gestel. Die maatskappy se kapitaaluitbreidingsprogramme vir die komende jaar sluit in die inbedryfstelling van ’n nuwe lugskeidingsaanleg in Newcastle asook aansienlike investering in verspreidingstoerusting om in die voortgesette sterk groei in die vraag na grootmaat vloeibare- en silindergasprodukte te voorsien.

KAGISO TRUST INVESTMENTS (EDMS) BEPERK (“KTI”) – ONGENOTEERD

KTI is ’n swart ekonomies beheerde beleggingshouermaatskappy. Sy beleggings is oorwegend in die finansiëledienste-, media- en mynwesesektore. Sy twee grootste beleggings volgens waarde is ’n 4%-belang in Metropolitan Holdings Beperk en ’n 48%-belang in Kagiso Media Beperk.

Aangesien KTI se finansiële jaareinde 30 Junie is, word die maatskappy se resultate vir die twaalf maande geëindig 31 Desember 2007 in Remgro se wesensverdienste ingesluit.

KTI het heelwat laer verdienste vir die twaalf maande geëindig 31 Desember 2007 gerapporteer met wesensverdienste van R211 miljoen teenoor R733 miljoen in die vergelykende twaalfmaande-tydperk. Die afname in wesensverdienste is hoofsaaklik vanweë die verkoop van belange in Kagiso Property Holdings gedurende Julie 2007 en Sanitech gedurende April 2007, asook billike waarde winste ten bedrae van R38 miljoen op die opsiekomponent van die omskepbare voorkeuraandeelbelegging in Metropolitan Holdings Beperk wat wesentlik laer is as die billike waarde wins van R390 miljoen ingesluit in die resultate vir Desember 2006. Die veerkragtige platinumprys het gesorg vir ’n wesentlike toename van R76 miljoen in die wesensverdienste vanaf die bedrywighede van die Kagiso Platinum gesamentlike onderneming.

KTI het onlangs ’n transaksie gesluit waarvolgens 25% van sy belegging in Matrix Vehicle Tracking (Edms) Beperk geruil is vir ’n 12.5%-belang in Telimatrix Beperk, ’n GENOTEERDe maatskappy. Die wins van R69.3 miljoen wat op hierdie transaksie gerealiseer is, is by KTI se bedryfswins ingesluit, maar nie by wesensverdienste nie.

WISPECO HOLDINGS BEPERK (“WISPECO”) – ONGENOTEERD

Vir die twaalf maande onder oorsig was Wispeco se wesensverdienste ingesluit in Remgro se resultate R63.9 miljoen (2007: R62.6 miljoen).

Wispeco se finansiële prestasie vir die jaar onder oorsig is beïnvloed deur groei in verkoopsvolumes, nou winsmarges en wisselvalligheid in aluminiumpryse. Verkoopsvolumes het met 8% (2007: 8%) toegeneem terwyl omset met 14% (2007: 36%) toegeneem het. Wisselvallige aluminiumpryse het gereelde voorraadherwaardasies veroorsaak. Die netto effek hiervan het die bedryfswins op jaareinde met R2.7 miljoen verhoog.

Sedert die voltooiing van wesentlike kapitaaluitbreidingsprogramme gedurende die afgelope twee jaar het die fokus geskuif na die optimalisering van effektiwiteit en operasionele doeltreffendheid by hierdie aanlegte. Die maatskappy het vertikaal uitgebrei na die prosessering van aluminiumafval en ’n nuwe afsetpunt is ook in Port Elizabeth geopen. Verdere kapasiteitsuitbreidingsprogramme by die maatskappy se nuwe perseel in Vereeniging is in die beplanningsfase.

Die maatskappy gaan voort om opleiding en vaardigheidsontwikkeling in die aluminium-ekstrusienywerheid te verskaf. Gedurende die jaar onder oorsig het altesaam 400 mense tegniese opleiding in die vervaardiging van aluminiumprodukte ontvang. In die nuwe jaar het 31 leerders, wat tans deel is van die “New Venture Creation Learnership” (in aluminiumvervaardiging), die praktiese fase van die besigheidsontwikkelingsproses betree. Tien gehoorgestremde leerders het ook in 2008 vir die “Aluminium Fabrication Learnership” geregistreer.

PGSI BEPERK (“PGSI”) – ONGENOTEERD

PGSI se finansiële jaareinde is 31 Desember. Remgro het egter eers op 31 Julie 2007 sy belang van 28.5% in PGSI verkry en dus word slegs die wesensverdienste vir die vyf maande tot 31 Desember 2007 by Remgro se resultate ingesluit.

Vir die jaar geëindig 31 Desember 2007 het PGSI se omset toegeneem met 15% tot R2 574 miljoen en sy wesensverdienste met 55.6% tot R136 miljoen. PGSI se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die tydperk onder oorsig is R22.3 miljoen.

PGSI , deur sy volfiliaal PG Group (Edms) Beperk, is die grootste vervaardiger van plaatglas in Afrika. Produkte word gelewer aan industrieë soos konstruksie, residensiële verbeteringe, meubels, sonkrag, nuwevoertuig-vervaardiging, motorglasvervanging en spoorweë. Die groep vervaardig hoëgehalte deursigtige en getinte dryf- en rolglas by sy smeltoonde in Springs, Gauteng. Die onverwerkte glas word hoofsaaklik veredel in sy eie konstruksie- en motor-glas-vervaardigingsaanlegte asook deur onafhanklike kliënte.

Die Shatterprufe-divisie het drie motorglasaanlegte wat ruitskerms en syglaspanele van hoë gehalte vervaardig. Die Glas Suid-Afrika-divisie verskaf nasionale verpakkings- en verspreidingsfasiliteite deur sy 40 persele. Die PG Glas-divisie, met 120 eie en agentskapverkoopsentra, lewer herstel- en vervangingsfasiliteite vir konstruksie- en motorglaskliënte. Primador en Widney-filiale vervaardig hoëgehalte aluminium glaseringsisteme vir die residensiële en kommersiële bou-industrie, asook die vervoerindustrie. PGSI is ook ’n wesentlike uitvoerder van konstruksie en motorglas klaarprodukte na Afrika, Europa en die VSA, met 17% van die omset afkomstig van uitvoere.

Gedurende April 2007 het die groep ’n nuwe dryfglasaanleg in Springs teen ’n koste van R800 miljoen in bedryf gestel. Die addisionele kapasiteit het tydige verwerkingskapasiteit verskaf ten einde te voldoen aan die hoë vraag in die kontruksieglas- en nuwevoertuig-vervaardigingsnywerhede. Shatterprufe het ook ’n aantal kapitaalprojekte onderneem om sy infrastruktuur te verbeter ten einde te voldoen aan nuwevoertuig-vervaardigingstandaarde. Kapitaaluitgawes vir die volgende jaar sluit in die beplanning en voorbereiding vir die herstel en opgradering van die bestaande dryfglasaanleg wat vir Mei 2009 beplan is.

DORBYL BEPERK (“DORBYL”) – GENOTEERD

Vir die finansiële jaar geëindig 31 Maart 2008 het Dorbyl se omset met 1.8% vanaf R962.0 miljoen in die vergelykende tydperk tot R944.6 miljoen afgeneem, terwyl bedryfsverliese oor dieselfde tydperk toegeneem het vanaf R12.6 miljoen tot R83.2 miljoen. Wesensverdienste per aandeel het ook afgeneem van 7.3 sent in 2007 tot ’n wesensverlies van 143.9 sent per aandeel.

Die toenemende globale prysdruk op die industrie en die stygende insetkoste wat nie ten volle van kliënte verhaal kan word nie, het bruto wins-marges en winsgewendheid by die meeste afdelings negatief beïnvloed. Daar word verwag dat die moeilike marktoestande in die komende finansiële jaar gaan voortduur.

MYNBELANGE

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE

CONTRIBUTION TO HEADLINE EARNINGS

IMPLATS BEPERK (“IMPLATS”) – GENOTEERD

Remgro se belang in Implats is 4.4% en slegs dividendinkomste word verantwoord. Dividendinkomste van R267 miljoen (2007: R147 miljoen) het jaar op jaar met 82% toegeneem.

TRANS HEX GROEP BEPERK (“TRANS HEX”) – GENOTEERD

Trans Hex het ’n verlies van R18.5 miljoen (2007: R41.7 miljoen wins) vir die jaar geëindig 31 Maart 2008 gerapporteer. Die bedrywighede van twee diepsee-mynvaartuie is teen die einde van die finansiële jaar beëindig, welke bedrywighede R17.0 miljoen bygedra het tot die totale verlies van R18.5 miljoen.

Wesensverdienste per aandeel het van 21.7 sent in 2007 tot ’n wesensverlies van 7.5 sent per aandeel in die huidige jaar afgeneem. Oor dieselfde tydperk het wesensverdienste uit voorgesette bedrywighede gedaal van 31.2 sent tot 8.6 sent per aandeel.

Die afname in verdienste uit voortgesette bedrywighede was hoofsaaklik die gevolg van die tydelike sluiting van die Bloeddrif-aanleg wat intussen weer suksesvol in bedryf gestel is, asook die laergraaddiamante wat in die laaste kwartaal by Baken ontgin is en wat nou weer na verwagte vlakke teruggekeer het.

Totale ru-diamantverkope vir die finansiële jaar het met 12% (2007: 12%) afgeneem en die omset in rand was 11% (2007: 5%) laer op R881 miljoen.

KORPORATIEWE FINANSIES EN ANDER BELANGE

  2008  2007 
  R miljoen  R miljoen 
Sentrale tesourie 180  266 
Netto korporatiewe koste (56) (61)
Pensioenfondssurplus –  70 
Ander belange
  133  281

KORPORATIEF

Die sentrale tesourie-afdeling se bydrae het van R266 miljoen tot R180 miljoen afgeneem. Hierdie afname kan hoofsaaklik toegeskryf word aan nie-herhalende buitelandse valutawinste ten bedrae van R65 miljoen ten opsigte van intergroepsaldo’s wat in die vergelykende jaar verantwoord is, sowel as laer gemiddelde kontantsaldo’s vergeleke met 2007.

Die netto na-belaste korporatiewe koste wat salarisse, donasies en die koste van die aandeleaansporingskema insluit, het met R5 miljoen van R61 miljoen in 2007 tot R56 miljoen in 2008 afgeneem.

In 2007 is wesensverdienste ook gunstig beïnvloed deur die rekeningkundige verantwoording van ’n pensioenfondssurplus ten bedrae van R70 miljoen na die afhandeling van ’n surplusverdelingsproses.

ERKENNING

Mnr Denis Falck, ons finansiële direkteur, het op 18 Junie 2008 afgetree na ’n dienstermyn van nagenoeg 37 jaar, die helfte daarvan as direkteur van die groep. Deur sy toewyding en integriteit het hy ’n reuse bydrae gelewer tot die ontwikkeling en sukses van die groep. Ons gun hom sy aftrede en wens hom alle voorspoed toe vir die toekoms.

Ons verwelkom graag vir mnr Leon Crouse wat op 18 Junie 2008 as finansiële direkteur tot die direksie toegetree het.

Aan almal wat die afgelope jaar tot die sukses van die groep bygedra het, dra ons ons hartlike dank oor: aan die aandeelhouers vir hul volgehoue vertroue; die besturende direkteure en alle kollegas in die onderskeie groepmaatskappye vir hul samewerking en ondersteuning; alle ander direkteure, amptenare en werknemers vir hul toewyding en ander belanghebbendes vir dienste gelewer.

Johann Rupert Thys Visser
Johann Rupert Thys Visser
   
Stellenbosch  
18 Junie 2008