Inkomstestate

VIR DIE JAAR GEňINDIG 31 MAART 2008

                    GEKONSOLIDEERD               DIE MAATSKAPPY
R miljoen Aantekeninge   2008   2007   2008   2007  
Verkope   9 447   7 872      
Voorraaduitgawes   (5 415)  (4 781)     
Personeelkoste 22   (1 621)  (1 302)     
Waardevermindering 25   (251)  (223)     
Ander netto bedryfsuitgawes 25   (1 109)  (550)  (3)  (2) 
Handelswins/(-verlies)   1 051   1 016   (3)  (2) 
Dividende ontvang 27   274   156   2 138   3 358  
Rente ontvang 25   296   332      
Finansieringskoste   (43)  (28)     
Negatiewe klandisiewaarde   –   44      
Netto waardedaling van beleggings, bates en klandisiewaarde   19   –      
Wins met die verkoop en herstrukturering van beleggings 25   1 665   7      
Gekonsolideerde wins voor belasting   3 262   1 527   2 135   3 356  
Belasting 10   (419)  (403)     
Gekonsolideerde wins na belasting   2 843   1 124   2 135   3 356  
Belang in na-belaste wins van geassosieerde maatskappye          
     en gesamentlike ondernemings 28   7 210   6 003      
Netto wins vir die jaar   10 053   7 127   2 135   3 356  
           
Toeskryfbaar aan:          
Ekwiteithouers   9 893   6 942   2 135   3 356  
Minderheidsbelang   160   185      
    10 053   7 127   2 135   3 356  
           
VERDIENSTE PER AANDEEL   Sent   Sent      
– Basies 1   2 095.7   1 464.2      
– Verwater   2 048.9   1 418.5      
           
GEASSOSIEERDE MAATSKAPPYE EN          
GESAMENTLIKE ONDERNEMINGS   R miljoen  R miljoen     
Belang in na-belaste wins van geassosieerde maatskappye en gesamentlike ondernemings    
Wins voor inagneming van waardedalings,          
     nie-herhalende en kapitale items   10 023   8 515      
Netto waardedaling van beleggings, bates en klandisiewaarde (28)  (12)     
Wins met die verkoop van beleggings   372   256      
Herstruktureringskoste   (259)  (297)     
Ander nie-herhalende en kapitale items   32   8      
Wins voor belasting en minderheidsbelang   10 140   8 470      
Belasting   (2 390)  (2 033)     
Minderheidsbelang   (540)  (434)     
    7 210   6 003