Aantekeninge by die finansiŽle jaarstate

VIR DIE JAAR GEňINDIG 31 MAART 2008

  Aanwysing 2 »
       
1. VERDIENSTE    
    2008   2007  
    Brutto   Netto   Brutto   Netto  
    R miljoen   R miljoen   R miljoen   R miljoen  
  WESENSVERDIENSTE REKONSILIASIE        
  Nettoto wins vir die jaar toeskryfbaar aan ekwiteithouers   9 893     6 942  
  Plus/(minus):        
  – Negatiewe klandisiewaarde –   –   (44)  (44) 
  – Netto waardedaling van beleggings, bates        
     en klandisiewaarde (15)  (8)  –   –  
  – Wins met die verkoop en herstrukturering van beleggings (1 665)  (1 627)  (7)  (7) 
  – Netto (oorskot)/verlies met verkoop van eiendom, aanleg        
     en toerusting (114)  (138)  –   –  
  – Nie-wesensverdienste items ingesluit by geëkwiteerde        
     verdienste van geassosieerde maatskappye en (122)  (129)  14   1  
  Wesensverdienste   7 991     6 892  
  Nie-herhalende gedeelte van SEB-koste teruggetel   37     –  
  Wesensverdienste – Nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit     8 028     6 892  
           
  VERDIENSTE PER AANDEEL   Sent     Sent  
           
  Wesensverdienste per aandeel        
  – Basies   1 692.8     1 453.6  
  – Verwater   1 649.0     1 409.2  
           
  Wesensverdienste per aandeel – Nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit      
  – Basies   1 700.7     1 453.6  
  – Verwater   1 656.8     1 409.2  
           
  Verdienste per aandeel        
  – Basies   2 095.7     1 464.2  
  – Verwater   2 048.9     1 418.5  
           
 

Verdienste per aandeel
In die bepaling van verdienste per aandeel en wesensverdienste per aandeel is die geweegde aantal uitgereikte aandele, naamlik 472 052 993 (2007: 474 123 689), in berekening gebring na aftrekking van tesourie-aandele asook aandele deur Die Remgro Aandeletrust en sekere geassosieerde maatskappye gehou.

Verwaterde verdienste per aandeel
In die berekening van verwaterde verdienste per aandeel en verwaterde wesensverdienste per aandeel is die geweegde aantal uitgereikte aandele aangepas vir die geagte verwateringseffek van die aandele deur deelnemers van die Remgro Aandeleskema aanvaar, maar nog nie gelewer nie.

Omdat die skema-aandele as tesourie-aandele verantwoord moet word, sal die lewering daarvan aan deelnemers geag word ’n uitgifte van aandele te wees. Aangesien die markwaarde (billike waarde) van die aandele op die datum van lewering sal verskil van die aanbodwaarde, sal die aantal aandele wat daardie verskil verteenwoordig, geag word ’n uitgifte van gewone aandele sonder teenprestasie te wees. Hierdie toegerekende aandele bedra 1 908 925 (2007: 1 672 153) en is bygetel by die geweegde aantal uitgereikte aandele ten einde die verwateringseffek te bereken.

Sommige filiaal- en geassosieerde maatskappye het soortgelyke bestuursaansporingskemas sowel as ander instrumente wat in die toekoms tot ’n verwatering van dié maatskappye se verdienste aanleiding kan gee. Ten einde Remgro se verwaterde verdienste per aandeel te bereken is R175 miljoen (2007: R187 miljoen) en R182 miljoen (2007: R193 miljoen) teen onderskeidelik wesensverdienste en verdienste verreken ten einde die potensiële verwateringseffek te verantwoord.