Bylaag D

INLIGTING OOR SAKE- EN GEOGRAFIESE SEGMENTE VIR DIE JAAR GEňINDIG
31 MAART 2008

             
          Korporatiewe  GEKON-   
          finansies  SOLIDEERD  
  Tabak-  Finansiële  Nywerheids-  Myn-  en ander  2008  
R miljoen dienste  dienste  belange  belange  belange  Totaal  
SAKESEGMENTONTLEDING            
Verkope –  –  9 447  –  –  9 447  
Resultate            
   Filiaalmaatskappye 167  1 170  267  15  1 621  
   Geassosieerde maatskappye en gesamentlike ondernemings 3 525  2 226  1 458  (6) 7 210  
            8 831  
Finansieringskoste           (43) 
Wins met verkoop van beleggings en negatiewe klandisiewaarde           1 684  
Wins voor belasting           10 472  
Belasting           (419) 
Netto wins           10 053  
Toeskryfbaar aan:            
Ekwiteithouers           9 893  
Minderheidsbelang           160  
            10 053  
Wesensverdienste 3 579  2 120  1 895  264  133  7 991  
ANDER INLIGTING            
Segmentbates 2 660  –  6 481  8 353  1 010  18 504  
Beleggings in geassosieerde maatskappye 19 229  10 579  12 758  283  326  43 175  
Beleggings in gesamentlike ondernemings –  24  –  38  64  
            61 743  
Belasting – Uitgestel           4  
             – Lopend           80  
Gekonsolideerde totale bates           61 827  
Segmentlaste –  2 368  –  115  2 485  
Belasting – Uitgestel           1 454  
             –Lopend           13  
Gekonsolideerde totale laste           3 952  
Toevoegings tot eiendom, aanleg en toerusting            
   en ontasbare bates –  –  454  –  10  464  
Waardevermindering en amortisasie –  –  256  –  263  
Netto verhaling van waardedaling –  (4) (15) –  –  (19) 
         
Die belange van die groep word in vyf hoofbedryfsafdelings/sakesegmente ingedeel – tabakbelange, finansiële dienste, nywerheidsbelange, mynbelange en korporatiewe finansies/ander belange. Elke segment verteenwoordig die hoofbedryfsektor van die beleggings wat daaronder ingedeel is. Geen aansuiwering is gemaak vir gevalle waar ’n maatskappy hoofsaaklik in een segment bedrywig is maar ook belange in ’n ander segment het nie.

Inkomste en uitgawes asook die toeskryfbare gedeelte van die inkomste van geassosieerde maatskappye en gesamentlike ondernemings is direk aan segmente toeskryfbaar.

Segmentbates sluit hoofsaaklik kontant en kontantekwivalente, debiteure en korttermynlenings, voorraad, eiendom, aanleg en toerusting, ontasbare bates en ander beleggings in. Beleggings in geassosieerde maatskappye en gesamentlike ondernemings, volgens die ekwiteitsmetode verantwoord, word apart getoon.

Segmentlaste sluit alle bedryfslaste in, behalwe vir belasting.

         
GEOGRAFIESE SEGMENTONTLEDING          
Die groep se belange kan in twee hoof geografiese gebiede         
ingedeel word, naamlik Suid-Afrika en die buiteland.   Kapitaal-     Wesens-   Totale  
  uitgawes   Verkope   verdienste   bates  
R miljoen   2008   2008   2008   2008  
Suid-Afrika 464   9 447   4 293   39 852  
Buiteland   –   –   3 698   21 891  
  464   9 447   7 991   61 743  
Totale bates sluit bates en beleggings in geassosieerde maatskappye en gesamentlike ondernemings in, maar nie uitgestelde belastingbates en belasting vooruitbetaal nie.

 

          Korporatiewe   GEKON-   
          finansies   SOLIDEERD  
  Tabak-   Finansiële   Nywerheids-   Myn-   en ander   2007  
R miljoen   belange   dienste   belange   belange   belange   Totaal  
SAKESEGMENTONTLEDING              
Verkope   –   –   7 872   –   –   7 872  
Resultate              
   Filiaalmaatskappye 218   1   967   147   171   1 504  
   Geassosieerde maatskappye  2 774   1 716   1 499   14   –   6 003  
            7 507  
Finansieringskoste           (28) 
Wins met verkoop van beleggings en negatiewe klandisiewaarde           51  
Wins voor belasting           7 530  
Belasting             (403) 
Netto wins           7 127  
Toeskryfbaar aan:            
Ekwiteithouers           6 942  
Minderheidsbelang            185  
            7 127  
Wesensverdienste   2 964   1 568   1 924   155   281   6 892  
ANDER INLIGTING              
Segmentbates 3 139   –   5 840   6 085   1 616   16 680  
Beleggings in geassosieerde maatskappye 17 047   8 593   6 782   316   295   33 033  
Beleggings in gesamentlike ondernemings  –   –   8   –   –   8  
            49 721  
Belasting – Uitgestel            124  
             – Lopend             14  
Gekonsolideerde totale bates             49 859  
Segmentlaste 3   –   1 980   –   140   2 123  
Belasting – Uitgestel           1 205  
             – Lopend             104  
Gekonsolideerde totale laste           3 432  
Toevoegings tot eiendom, aanleg en toerusting            
   en ontasbare bates   –   –   474   –   65   539  
Waardevermindering en amortisasie  –   –   229   –   8   237  
         

Die belange van die groep word in vyf hoofbedryfsafdelings/sakesegmente ingedeel – tabakbelange, finansiële dienste, nywerheidsbelange, mynbelange en korporatiewe finansies/ander belange. Elke segment verteenwoordig die hoofbedryfsektor van die beleggings wat daaronder ingedeel is. Geen aansuiwering is gemaak vir gevalle waar ’n maatskappy hoofsaaklik in een segment bedrywig is maar ook belange in ’n ander segment het nie.

Inkomste en uitgawes asook die toeskryfbare gedeelte van die inkomste van geassosieerde maatskappye is direk aan segmente toeskryfbaar.

Segmentbates sluit hoofsaaklik kontant en kontantekwivalente, debiteure en korttermynlenings, voorraad, eiendom, aanleg en toerusting, ontasbare bates en ander beleggings in. Beleggings in geassosieerde maatskappye, volgens die ekwiteitsmetode verantwoord, word apart getoon.

Segmentlaste sluit alle bedryfslaste in, behalwe vir belasting.

         
GEOGRAFIESE SEGMENTONTLEDING          
Die groep se belange kan in twee hoof geografiese gebiede        
ingedeel word, naamlik Suid-Afrika en die buiteland. Kapitaal-     Wesens-   Totale  
  uitgawes   Verkope   verdienste   bates  
R miljoen  2007   2007   2007   2007  
Suid-Afrika 539   7 872   3 834   29 535  
Buiteland   –   –   3 058   20 186  
  539   7 872   6 892   49 721  
Totale bates sluit bates en beleggings in geassosieerde maatskappye in, maar nie uitgestelde belastingbates en belasting vooruitbetaal nie.