Aandeelhouersinligting

DATUMS VAN BELANG VIR AANDEELHOUERS

Finansiële jaareinde 31 Maart
Algemene jaarvergadering Donderdag, 21 Augustus 2008
 

FINANSIËLE VERSLAE

Aankondiging van tussenresultate November
Tussenverslag Desember
Aankondiging van jaarresultate Junie
Finansiële jaarstate Julie
 

DIVIDENDE

Tussendividend
– verklaar November
– betaal Januarie
Finale dividend
– verklaar Junie
– betaal Augustus
 

FINALE DIVIDEND NOMMER 16

Gewone dividend per aandeel 330 sent
Laaste dag van verhandeling ten einde vir die finale dividend te kwalifiseer Vrydag, 8 Augustus 2008
Verhandelinge op of na hierdie datum sal met uitsluiting van die finale dividend wees Maandag, 11 Augustus 2008
Rekorddatum Vrydag, 15 Augustus 2008
Betaaldatum Maandag, 18 Augustus 2008

 

STATISTIEK OP 31 MAART 2008

  2008   2007  
    Aantal     Aantal  
  %   aandele   %   aandele  
VERNAAMSTE VOORDELIGE AANDEELHOUERS        
Gewone aandele        
Public Investment Commissioner 14.22   63 829 870   15.68   70 376 263  
Old Mutual Life Assurance Company SA 5.35   24 044 096   5.47   24 558 168  
Ander 80.43   361 129 640   78.85   353 867 776  
  100.00   449 003 606   100.00   448 802 207  
B-gewone aandele        
Rembrandt Trust (Edms) Beperk 100.00   35 506 352   100.00   35 506 352  
Totaal     484 509 958     484 308 559  
Geen ander aandeelhouer het op 31 Maart ’n voordelige belang van meer as 5% in die gewone aandele van u maatskappy gehou nie.
                 
                 
  2008   2007   2006   2005  
VERSPREIDING VAN AANDEELHOUERS         
Gewone aandele        
Publieke aandeelhouers 41 832   28 728   30 929   27 321  
      Persentasie van aandeelhouers  99.94   99.9   99.92   99.91  
      Aantal aandele  433 151 212   432 253 223   440 740 885   448 808 224  
      Persentasie van aandele uitgereik   96.47   96.31   98.2   92.25  
         
Nie-publieke aandeelhouers        
   Direkteure en hulle verwantes/Aandeletrust/Tesourie-aandele 27   29   26   24  
      Persentasie van aandeelhouers 0.06   0.10   0.08   0.09  
      Aantal aandele  15 852 394   16 548 984   8 061 322   37 685 426  
      Persentasie van aandele uitgereik  3.53   3.69   1.8   7.75  
Aantal aandeelhouers 41 859   28 757   30 955   27 345  

  2008   2007   2006   2005  
AANTAL AANDELE UITGEREIK          
– Gewone aandele van 1 sent elk 449 003 606   448 802 207   448 802 207   486 493 650  
    Uitgereik op 1 April 448 802 207   448 802 207   486 493 650   486 493 650  
    Uitgereik gedurende die jaar 201 399   –   –   –  
    Gekanselleer gedurende die jaar   –   –   (37 691 443)  –  
– Ongenoteerde B-gewone aandele van 10 sent elk   35 506 352   35 506 352   35 506 352   35 506 352  
Totale aantal aandele uitgereik   484 509 958   484 308 559   484 308 559   522 000 002  
Aantal aandele in tesourie gehou (11 972 555)  (11 948 372)  (4 473 004)  (34 903 000) 
Gewone aandele teruggekoop en in tesourie gehou (8 554 019)  (8 554 019)  (1 379 635)  (30 521 841) 
Gewone aandele deur Die Remgro Aandeletrust gekoop en as        
    tesourie-aandele verantwoord (3 418 536)  (3 394 353)  (3 093 369)  (4 381 159) 
  472 537 403   472 360 187   479 835 555   487 097 002  
Geweegde aantal aandele 472 052 993   474 123 689   483 154 691   497 292 403  

graph

Belange van direkteure in die uitgereikte kapitaal van die maatskappy        
Gewone aandele        
  Direk   Indirek      
Direkteure   voordelig   voordelig   Verwantes   Totaal  
31 Maart 2008          
         
P E Beyers   70 024   13 000   –   83 024  
W E Bührmann   223 256   –   –   223 256  
G D de Jager   57 740   108 300   –   166 040  
J W Dreyer   –   –   2 600   2 600  
D M Falck   200   18 133   –   18 333  
P K Harris   –   169 118   –   169 118  
E de la H Hertzog   228 245   1 671 903   129 984   2 030 132  
J Malherbe   26 826   222 511   22 500   271 837  
J A Preller   75 069   –   –   75 069  
F Robertson   –   5 000   –   5 000  
J P Rupert   –   –   2 600   2 600  
T van Wyk   117 585   –   100   117 685  
M H Visser   –   715 145   –   715 145  
  798 945   2 923 110   157 784   3 879 839  
         
31 Maart 2007        
         
P E Beyers   70 024   13 000   –   83 024  
W E Bührmann   223 256   –   –   223 256  
G D de Jager   38 740   108 300   –   147 040  
J W Dreyer   –   –   2 600   2 600  
D M Falck   200   18 133   –   18 333  
P K Harris   –   169 118   –   169 118  
E de la H Hertzog   228 245   1 671 903   129 984   2 030 132  
J Malherbe   26 826   222 511   22 500   271 837  
J A Preller   75 069   –   –   75 069  
F Robertson   –   5 000   –   5 000  
J P Rupert   –   –   2 600   2 600  
T van Wyk   117 585   –   100   117 685  
M H Visser   –   715 145   –   715 145  
  779 945   2 923 110   157 784   3 860 839  

B-gewone aandele
Mnr J P Rupert is ’n direkteur van Rembrandt Trust (Edms) Beperk wat die houer is van al die uitgereikte ongenoteerde B-gewone aandele.

Sedert die einde van die finansiële jaar tot datum van hierdie verslag het die belange van die direkteure onveranderd gebly.