INLEIDING

Remgro Beperk (Remgro) is verbind tot die hoogste vlak van korporatiewe bestuur, integriteit en etiek. Die raad van direkteure van Remgro (die direksie) is in die finale instansie daarvoor verantwoordelik dat bestuurstandaarde gestel en gehandhaaf word en word hierin ondersteun deur senior bestuur, wat daarna streef om ‘n kultuur van nakoming en goeie bestuur in Remgro en sy filiale (Remgro-groep) te vestig.

Die King IV Verslag oor Korporatiewe Bestuur vir Suid-Afrika (King IV), wat op 1 November 2016 gepubliseer is, bevat ‘n stel beginsels wat grondliggend vir goeie bestuur is, asook verwante, rigtinggewende aanbevole praktyke. Die JSE Beperk het sekere van King IV se aanbevole praktyke in die JSE se noteringsvereistes geïnkorporeer.

Die direksie verwelkom die aanvaarding van King IV. Die direksie is tevrede dat Remgro die beginsels vervat in King IV in die jaar onder oorsig toegepas het. Hierdie korporatiewe bestuursverslag verduidelik in ‘n verhalende vorm hoe Remgro, met verwysing na sy praktyke, die beginsels, soos genoem in King IV, toegepas het. Hierdie verslag poog om aan Remgro-belanghebbendes ‘n goeie begrip te gee van die maatskappy se bestuurstrukture en -prosesse ten einde hulle in staat te stel om Remgro se vermoë om waarde te skep en te behou, te kan beoordeel.

LEIERSKAP

Die direksie streef daarna om etiese en doeltreffende leiding te gee ten einde die volgende uitkomste, soos aanbeveel deur King IV, te prioritiseer: ‘n etiese kultuur, goeie prestasie, doeltreffende beheer en legitimiteit. Dit word onderstreep deur goeie en sigbare leierskap, wat gekenmerk word deur die etiese waardes van integriteit, bevoegdheid, verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, billikheid en deursigtigheid. Gesonde korporatiewe bestuurstrukture en -prosesse word toegepas en word deur die direksie as deurslaggewend beskou om volhoubare waarde in belang van alle belanghebbendes te lewer saam met gesonde sakevernuf.

Die direksie is verantwoordelik vir rigtinggewing ten opsigte van etiese standaarde, strategie en die bedrywighede van die Remgro-groep deur die benutting van geïntegreerde belangegroep-denkprosesse en toepaslike diversiteit om ‘n volhoubare besigheid te bou, terwyl die impak van die Remgrogroep se strategie op die ekonomie, die gemeenskap en die omgewing (gesamentlik die “drieledige verband”) in aanmerking geneem word.

As ‘n verantwoordelike belegger, is die direksie ’n voorstander van gesonde etiek en bestuur by alle entiteite waarin Remgro belê en gebruik hy sy beduidende invloed om te verseker dat alle genoteerde filiale, gesamentlike ondernemings en geassosieerdes die beginsels vervat in King IV aanvaar en toepas. Doeltreffende korporatiewe bestuur vorm deel van Remgro se beleggingsbeoordeling-maatstawwe en word verder op ‘n deurlopende grondslag gemonitor deur nie-uitvoerende direksieverteenwoordiging by maatskappye waarin belê is. Vir hierdie doel mag Remgro se korporatiewe bestuursbeleid, waar toepaslik, as maatstaf gebruik word.

Om eties besigheid te doen, is een van Remgro se hoofdoelwitte en dit word ondersteun deur die bestuur van etiek, soos opgeneem in sy Etiese Kode, wat streng afgedwing word. Doeltreffende leierskap moet gedemonstreer word ten einde Remgro se strategiese doelwitte en positiewe uitkomste te verwesenlik.

Elke individuele lid van die direksie is behoorlik gekwalifiseer en beskik oor uitgebreide, toepaslike ervaring. Die direksie in sy geheel word jaarliks deur sy lede geëvalueer.

Om te verseker dat individuele direkteure hul magte uitoefen en hul funksies in goeie trou, vir ‘n behoorlike doel, en in belang van Remgro, met sorg, vaardigheid en toewyding uitvoer, word van elke direkteur verwag om enige potensiële belangebotsing by direksievergaderings te verklaar en hulself van relevante besprekings te verskoon wanneer ‘n belangebotsing bestaan. Remgro het ‘n onafhanklike, nie-uitvoerende direkteur as hoof onafhanklike direkteur (HOD) aangestel om gedurende vergaderings as voorsitter op te tree in die geval waar die voorsitter van die direksie ‘n belangebotsing mag hê. Die HOD is betrokke by die evaluering van die voorsitter.

ORGANISASIE-ETIEK

Die direksie glo dat etiese gedrag voortspruit uit gepaste waardestelsels inherent in die mense in Remgro se diens, soos gerig en ondersteun deur sigbare etiese leierskap en ‘n waardegedrewe korporatiewe kultuur. Leierskap, gegrond op etiese waardes, het ‘n kultuur van etiese en morele gedrag en nakoming tot gevolg.

Die direksie, as deel van sy etiese leierskapverbintenis, het sy wetlike nakomingsbeleid aan die hand van King IV gewysig en hersien en bevestig dat daar voldoende bestuursvermoë en beheermaatreëls bestaan om te verseker dat alle relevante wette en pertinente bedryfspraktyke nagekom word.

Die direksie behou egter die verantwoordelikheid om ‘n kultuur van integriteit, bevoegdheid, eerlikheid, deursigtigheid, billikheid, verantwoordelikheid en aanspreeklikheid daar te stel, en te handhaaf, ten einde Remgro as ‘n beleggingsvennoot van keuse te posisioneer.

Remgro het ‘n Etiese Kode aanvaar wat ‘n raamwerk van etiese praktyke en sakegedrag verskaf wat van toepassing op alle direkteure en personeel is, en wat aandag aan die sleutel etiese risiko’s vir Remgro gee. Die kode is beskikbaar aan alle werknemers van Remgro via die maatskappy se intranet en ‘n kopie daarvan word aan alle nuwe werknemers verskaf. Die Etiese Kode, sowel as ‘n formele Geskenkbeleid, verskaf duidelike beleide ten opsigte van geskenke, uitnodigings en gunste wat van verskaffers of enige ander party ontvang word. Die aanbied van gunste om ‘n onbillike voordeel te behaal, word streng verbied.

Remgro se etiese standaarde word toegepas by die prosesse vir indiensneming, beoordeling van prestasie en vergoeding vir werknemers, asook by die werwing van verskaffers.

Die direksie maak voorsiening vir sanksies en remediërende maatreëls waar Remgro se etiese standaarde geskend word. Die eintlike voldoening aan etiese standaarde deur personeel en ander belanghebbendes is nie iets wat gereguleer kan word nie, maar spruit uit persoonlike oortuiging. Die oudit-en-risikokomitee monitor egter bedrogrisiko en verwante prosesse en die maatskaplike-en-etiesekomitee voldoening aan die Etiese Kode, en aandag word gegee aan gevalle van nie-nakoming.

Die Remgro-groep het effektiewe voorkoming- en opsporingsprosesse rakende afpersing, korrupsie en bedrog, wat nakoming en risikovermindering verseker. Geen wesentlike ondersoeke is gedurende die verslagtydperk gedoen nie.

Remgro het ‘n fluitjieblaasproses geïmplementeer om werknemers en derde partye in staat te stel om enige bemerkte of vermeende onreëlmatigheid of onetiese gedrag in ‘n vertroulike en beheerde omgewing te rapporteer. Verslae word gemonitor en bestuur, met gereëlde terugvoer aan die oudit-en-risikokomitee. ‘n 24-uur anonieme etiese blitslyn word deur ‘n onafhanklike eksterne diensverskaffer bestuur en toegang is telefonies of per e-pos beskikbaar. In die jaar onder oorsig is geen oproepe deur die blitslyn ontvang wat verband hou met beweerde bestuurskendings of etiese ongerymdhede by Remgro nie. Wanneer oproepe ontvang sou word wat verband hou met beweerde onreëlmatighede by maatskappye waarin belê word, sal sulke oproepe verwys word na die toepaslike bestuurstrukture by daardie maatskappye via Remgro se verteenwoordigers wat in die direksies van hierdie maatskappye dien.

‘n Oorsig van die sleutelfokusareas wat verband hou met organisasie-etiek gedurende die verslagtydperk, asook beplande areas vir toekomstige fokus, word geopenbaar in die maatskaplike-en-etiesekomiteeverslag, saamgelees met die komitee se handves.

VERANTWOORDELIKE KORPORATIEWE BURGERSKAP

Die direksie is in die laaste instansie verantwoordelik vir Remgro se korporatiewe burgerskap. Die maatskaplike-enetiesekomitee help die direksie om te verseker dat Remgro ‘n goeie en verantwoordelike korporatiewe burger is, en bly. Die direksie hou toesig en monitor op ‘n deurlopende grondslag hoe Remgro se strategieë, bedrywighede en uitsette sy status as ‘n verantwoordelike burger beïnvloed. Hierdie oorsig- en moniteringsfunksie word gedoen met betrekking tot die drieledige verband waarbinne Remgro funksioneer.

Die maatskaplike-en-etiesekomitee is verantwoordelik vir die hersiening en aanbeveling vir goedkeuring van die jaarlikse volhoubaarheidsinhoud wat in Remgro se geïntegreerde jaarverslag ingesluit, of op die maatskappy se webwerf gepubliseer word. Die maatskaplike-en-etiesekomitee is, volgens mandaat, ook daarvoor verantwoordelik om die doeltreffendheid van die Remgro-groep se volhoubaarheidspraktyke, soos hieronder uiteengesit, te monitor en daardeur die direksie te help om een van sy waardes, naamlik om eties besigheid te doen, te verwesenlik.

Remgro se volhoubare ontwikkelingspraktyke sluit in: etiek en nakoming, korporatiewe maatskaplike besteding (KMB), verhoudinge met belanghebbendes, breëbasis swart ekonomiese bemagtiging (BBSEB), gesondheid en openbare veiligheid, arbeidsverhoudinge en werkomstandighede, gelyke indiensneming, opleiding en vaardigheidsontwikkeling, bestuur van die Remgro-groep se omgewingsimpak, menseregte en die verbod op kinderarbeid. Die maatskaplike-en-etiesekomitee se toesigrol sluit in die nagaan van relevante wetgewing, ander wetlike vereistes of bestaande beste praktykkodes, spesifiek ten opsigte van aangeleenthede wat verband hou met maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling, goeie korporatiewe burgerskap, die omgewing, gesondheid en openbare veiligheid, verbruikersverhoudinge, asook arbeid en indiensneming.

In die jaar onder oorsig het Remgro sy Etiese Kode, Geskenkbeleid, Sosiale Mediabeleid, MIV/Vigsbeleid, en veiligheid-, gesondheid- en omgewingsbestuursbeleid (VGObestuursbeleid) aan die hand van die beginsels en aanbevole praktyke van King IV hersien en gewysig.

Die maatskaplike-en-etiesekomitee monitor ook Remgro se deelname aan, en die resultate verkry, in eksterne opnames ten opsigte van enige volhoubaarheidsaspekte wat verband hou met die Remgro-groep. In hierdie verband neem die maatskaplikeen- etiesekomitee kennis van die eksterne erkenning en prestasies van die Remgro-groep.

Remgro glo dat eerlikheid, korrektheid, hoflikheid, diens, onderlinge ondersteuning en vertroue die gees weerspieël waarin dit probeer om ‘n goeie korporatiewe burger te wees. Werkplek-, ekonomiese, maatskaplike en omgewingsvolhoubare praktyke was nog altyd deel van Remgro se kernwaardes. Die volhoubare ontwikkelingsverslag verskaf ‘n beter begrip van Remgro se pogings op die maatskaplike en omgewingsfront ten einde sy sleuteldoelwitte te bereik, naamlik om waardeskepping maksimaal te verhoog terwyl besigheid op ‘n etiese wyse gedoen word.

Korporatiewe burgerskap sluit die verbintenis van ‘n besigheid in om tot volhoubare ekonomiese ontwikkeling by te dra en onderskryf die beginsel dat geen onderneming in afsondering bestaan nie, maar deel vorm van die omgewing waarin dit sake doen. In sy verhouding met die gemeenskap streef Remgro daarna om ‘n waardevennoot te wees en in hierdie verband fokus sy betrokkenheid by die gemeenskap op die uitskakeling van die uitwerking van armoede, asook investering in jongmense uit agtergeblewe gemeenskappe, in die geloof dat sodanige belegging gesonde dividende ver in die toekoms sal lewer.

Remgro se KMB-inisiatiewe en donasieprogram dek ‘n breë spektrum van die gemeenskap en kan soos volg opgesom word: gemeenskapsontwikkeling, kulturele ontwikkeling, entrepreneurskap, opleiding en onderwys; omgewing, gesondheidsorg en sportontwikkeling.

Remgro streef na ‘n KMB-besteding van nagenoeg 2.5% van sy jaarlikse netto vrye kontantvloei. In hierdie verband vergader ‘n amptelike donasiekomitee gereeld om skenkings aan instellings in nood te oorweeg. Donasies aan kwalifiserende instellings word op ‘n jaarlikse grondslag en vir ‘n spesifieke tydperk gemaak en hoewel sulke bydraes ‘n wye terrein dek, word geen donasies aan politieke partye of godsdienstige instellings gemaak nie. Remgro respekteer sy werknemers se keuse om deel te neem aan hierdie instellings, maar oefen nie self ‘n keuse uit nie.

Die direksie glo dat BBSEB ‘n maatskaplike, politieke en ekonomiese noodsaak is en ondersteun en moedig Remgro se filiale, geassosieerdes en gesamentlike ondernemings se inisiatiewe in hierdie verband aan. In die mate dat Remgro se filiale, gesamentlike ondernemings en geassosieerdes BBSEB implementeer, neem Remgro se aandeelhouers effektief aan hierdie BBSEB-inisiatiewe, en die koste en voordele daaraan verbonde, deel. Remgro meet sy BBSEB-status teen die generiese telkaartmaatstawwe wat deur die Departement van Handel en Nywerheid opgestel word. In terme van die jongste beoordeling van Remgro se BBSEB-status in September 2018, het die maatskappy en sy filiale, RCL Foods Beperk (RCL Foods), Distell Group Holdings Beperk (Distell) en Wispeco Holdings Eiendoms Beperk (Wispeco), ‘n punt van 66.48 behaal en sodoende ‘n vlak 8 bydraerstatus verwerf.

Daarbenewens het die direksie aansienlik getransformeer, met vyf uit die 10 nie-uitvoerende direkteure (50%) en ses uit al 13 direkteure (46%) wat nou swart is. Op bestuursraadsvlak is twee van die ses lede swart persone. Remgro monitor en dra by tot die BBSEB-vertoning van die maatskappye waarin belê is deur direksieverteenwoordiging, asook deelname en die fasilitering van korporatiewe aksies by hierdie maatskappye. Gelyke indiensneming verteenwoordig Remgro se vernaamste transformasie-uitdaging. ‘n Jaarlikse arbeidsplan word by die Departement van Arbeid ingedien waarin Remgro se transformasiedoelwitte in besonderhede uiteengesit word. Hoewel pogings aangewend word om swart verteenwoordiging op Remgro se bestuursvlak te verbeter, bly lae arbeidsomset en beperkte organiese groei beperkende faktore.

Remgro voldoen aan die vereistes van die Wet op Vaardigheidsontwikkeling, Nr. 97 van 1998, ingevolge waarvan ‘n vaste persentasie van sy betaalstaat as ‘n opleidingsheffing aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens betaal word. ‘n Jaarlikse verslag oor alle opleiding wat by Remgro plaasgevind het, word aan die Sektorale Onderwys- en Opleidingsowerheid voorgelê.

Aangesien Remgro (met uitsluiting van sy filiale, RCL Foods, Distell en Wispeco) nie ‘n bedryfsmaatskappy is nie, het dit ‘n klein verkrygingsfunksie en word sy verkrygingsprofiel gekenmerk deur ‘n hoë professionele dienstekomponent teenoor materiaal wat aangekoop word. Remgro koop meer as die helfte van sy goedere en dienste van BBSEB-geakkrediteerde verkopers. Die verbetering van Remgro se voorkeurverkrygingspunt bly ‘n fokusgebied vir die maatskappy.

Remgro erken dat baie van sy beleggings afhanklik is van ‘n gesonde en werkende ekostelsel en dat hierdie stelsel onder toenemende druk is, uit ‘n kwantitatiewe en kwalitatiewe oogpunt gesien. Om hierdie rede is Remgro voortdurend besig met ‘n ontleding van sy impak op die omgewing, sy reaksie ten opsigte van veranderende omgewingswerklikhede en die navolging van nuwe geleenthede wat mag voortspruit uit verantwoordelike omgewingsbestuur.

Om sy impak op die omgewing te bestuur, het Remgro die SHE-bestuursbeleid geïmplementeer wat jaarliks hersien word en wat van toepassing is op Remgro Bestuursdienste Eiendoms Beperk (RBD). Die direksie is uiteindelik verantwoordelik vir die implementering van die SHE-bestuursbeleid, maar delegeer hierdie verantwoordelikheid na die Risiko-, Geleentheids-, Tegnologie- en Inligtingsbestuurskomitee (RGTIB), wat ‘n subkomitee van die oudit-en-risikokomitee en die maatskaplikeen- etiesekomitee is – komitees wat verantwoordelik is vir die hersiening en aanbeveling vir goedkeuring van omgewingsprosedures wat deur RBD geïmplementeer en gehandhaaf word. Sover dit RCL Foods, Wispeco en Distell betref, is dit die verantwoordelikheid van Remgro se verteenwoordigers op die direksies van hierdie maatskappye om gerusstelling te verkry oor die doeltreffendheid van hul onderskeie omgewings-bestuursprosesse.

Die direksie fokus ook op wetlike en regulerende nakoming deur voorspraak te maak vir die nakoming van gesonde bestuursbeginsels by alle ondernemings waarin die maatskappy belê is. Hiervoor gebruik Remgro sy aansienlike invloed om te verseker dat sy genoteerde filiale en geassosieerdes die beginsels, soos vervat in King IV, onderskryf en toepas. Die direksie hersien jaarliks die toepassingstatus van King IV (voorheen King III) se beginsels.

Soos aanbeveel in King IV, het die direksie ‘n belastingbeleid aanvaar waarin die Remgro-groep se fokus vir die bestuur van belastingsake verskans is om (1) volle nakoming van belastingwette en -regulasies te verseker in juridiksies waar Remgro belange het, (2) te verseker dat Remgro se belastingsake in ooreenstemming met verantwoordelike korporatiewe burgerskap is en (3) kennis te neem van verwante reputasiegevolge. Remgro erken dat dit ‘n verantwoordelikheid het, nie alleen ten opsigte van aandeelhouers nie, maar ook teenoor ‘n groter belangegroep, wat belastingowerhede insluit. In die nakoming hiervan werk Remgro saam met belastingowerhede deur: (1) die letter en gees van bestaande belastingwette en -regulasies na te kom en (2) goeie verhoudinge met belastingowerhede te kweek.

Die direksie verseker ook dat Remgro die Grondwet van Suid-Afrika, wette, belangrike standaarde, asook sy eie gedragskode en beleide nakom.

Meer besonderhede oor Remgro se volhoubaarheidspraktyke, insluitende ‘n oorsig van sleutelfokusgebiede gedurende die verslagtydperk, hoogtepunte van volhoubaarheid en beplande fokusgebiede vir die toekoms, kan gevind word in die volhoubare ontwikkelingsverslag.

STRATEGIE EN VERTONING

Remgro se direksie is in die laaste instansie aanspreeklik vir die vertoning van Remgro, gedagtig daaraan dat strategie, risiko, prestasie en volhoubaarheid onafskeidbaar van mekaar is. Die direksie verskaf strategiese rigting deur voorstelle, bespreking en bevraagtekening en keur planne en strategieë, gegrond op die waardes en doelwitte van Remgro, asook belanghebbendes se belange en verwagtinge, goed. Die direksie hou ook, via die beleggingskomitee, wat ondersteun word deur ‘n goedgekeurde delegering van gesag, toesig oor die Remgro-groep se korporatiewe aksies.

Die raad se formele direksiehandves, beskryf die sleutelverantwoordelikhede van die direksie, wat onder andere insluit dat rigting gegee word aan etiese standaarde, strategie en bedrywighede van die Remgrogroep ten einde ‘n volhoubare besigheid te bou, terwyl die impak van die Remgro-groep se strategie binne die drieledige verband terselfdertyd in ag geneem word.

Die direksie het die formulering en ontwikkeling van Remgro se strategie aan die bestuursraad gedelegeer en het die beleid en bedryfsplanne goedgekeur wat deur bestuur opgestel is om uitvoering aan die goedgekeurde strategie te gee. Die bestuursraad se mandaat is hier beskikbaar. Die bestuursraad word ondersteun deur verskeie senior bestuurspanne, insluitende een wat op nuwe en ontwrigtende tegnologieë, fokus.

Die direksie keur goed, hou toesig oor en beoordeel deurlopend Remgro se strategie, sy risiko’s, geleenthede en ander belangrike sake wat verband hou met die drieledige verband waarin Remgro sy sake bedryf, asook die mate waarin die voorgestelde strategie afhanklik is van die bronne, en onderlinge verwantskap, tussen die verskillende kapitaalvorme (hetsy finansiële, vervaardigings-, menslike, intellektuele, natuurlike, maatskaplike en verhoudingskapitaal, soos van toepassing) (kapitaal), die regmatige en billike behoeftes, belange en verwagtinge van wesentlike belanghebbendes, asook die toename, afname of transformasie van die onderskeie vorme van kapitaal wat mag ontstaan by die uitvoering van die voorgestelde strategie. Die direksie reageer op ‘n verantwoordelike wyse op die negatiewe gevolge wat sy bedrywighede en uitsette mag hê op die drieledige verband waarin dit funksioneer, asook op die relevante kapitaalvorme.

As deel van prestasie-oorsig is die direksie baie ingestel op Remgro se lewensvatbaarheid en sy status as ‘n lopende saak en word hierdie aspek twee keer per jaar in oënskou geneem. Uitvoerende direkteure dra hul insig tot die dag-tot-dag bedrywighede by, waardeur die direksie in staat gestel word om doelwitte te identifiseer, rigting te verskaf en die uitvoerbaarheid en volhoubaarheid van voorgestelde strategieë te bepaal.

RAPPORTERING

Die direksie het bestuur se bepaling van die rapporteringsraamwerke goedgekeur, waaronder rapporteringstandaarde en wetlike nakoming, soos, onder andere, die Internasionale Finansiële Rapporteringstandaarde, die JSE se noteringsvereistes, sowel as die Maatskappywet (Nr. 71 van 2008), soos gewysig, en die beginsels van die Internasionale Geïntegreerde Rapporteringsraamwerk in die mate wat dit van toepassing is.

Die direksie het bestuur se grondslag vir die bepaling van wesenlikheid goedgekeur wat bepaal watter inligting in eksterne verslae ingesluit moet word. Die direksie reik die volgende eksterne verslae uit: die geïntegreerde jaarverslag, die voorsitter se verslag, die hoofuitvoerende beampte se verslag, die hoof finansiële beampte se verslag, die verslag van die raad van direkteure, die korporatiewe bestuursverslag, die maatskaplikeen- etiesekomiteeverslag, die volhoubare ontwikkelingsverslag, die risiko- en geleentheidsbestuursverslag, die oudit-enrisikokomiteeverslag en die vergoedingsverslag ten einde te voldoen aan die regmatige en billike inligting wat deur wesentlike belanghebbendes vereis word.

Remgro se geïntegreerde jaarverslag fokus op inhoud eerder as formaliteit en gee ‘n holistiese beeld van Remgro se besigheidsmodel, hoe die maatskappy bestuur word en hoe dit sy beleggings bestuur. Remgro se hoofdoelwit is om ‘n volledige ontleding van sy besigheid te gee ten einde te voorsien in die inligtingsbehoeftes van sleutelbelanghebbendes wat van die geïntegreerde jaarverslag gebruik maak.

Genoegsame beheermaatreëls bestaan om toepaslike, betroubare en akkurate rapportering te verseker. Die maatskaplike-en-etiesekomitee is verantwoordelik vir die hersiening, en aanbeveling vir goedkeuring, van die jaarlikse volhoubaarheidsinhoud wat in die geïntegreerde jaarverslag ingesluit of op Remgro se webwerf gepubliseer word. Die ouditen- risikokomitee hersien die volle geïntegreerde jaarverslag en maak aanbevelings aan die direksie in dié verband. ‘n Eksterne oudit en verskeie gerusstellingsprosesse, soos hierin genoem, word gebruik om te verseker dat die inligting wat aan belanghebbendes verskaf word, betroubaar is. Die direksie is tevrede met die integriteit van sy eksterne verslae.

Remgro maak seker dat die relevante korporatiewe bestuursopenbaarmakings wat ingevolge King IV vereis word, die geïntegreerde jaarverslag, finansiële jaarstate en Remgro se eksterne verslae aan belanghebbendes beskikbaar gestel en op sy intranet en/of webwerf (soos toepaslik) gepubliseer word. Die geïntegreerde jaarverslag, wat ‘n losstaande verslag is, sluit net ‘n verkorte weergawe van die volhoubare ontwikkelingsverslag, sowel as die verkorte finansiële state in. Die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag en finansiële jaarstate ten opsigte van die jaar onder oorsig is hier beskikbaar. Remgro verwys ook na sy trotse deelname aan die JSE se Verantwoordelike Beleggingsindeks, wat die FTSE Russell ESG-gradering as openbaarmakingsmaatstaf gebruik.

PRIMÊRE ROL EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE DIREKSIE

Remgro het ‘n ten volle funksionele direksie wat die Remgrogroep lei en beheer. Die direksiehandves beskryf en noteer die verantwoordelikhede, funksies en samestelling van die direksie en dien as ‘n verwysing vir nuwe direkteure. Alle direkteure van Remgro onderskryf die direksiehandves, wat gereeld hersien word om die effektiewe funksionering daarvan te verseker.

In die jaar onder oorsig het die direksie sy handves hersien en gewysig aan die hand van die beginsels en aanbevelings van King IV. Die direksie is tevrede dat hy sy pligte en verantwoordelikhede, soos beskryf in die direksiehandves, in die jaar onder oorsig nagekom het.

Een van die hoofverantwoordelikhede van direkteure en senior bestuurslede wat in ‘n nie-uitvoerende hoedanigheid op die direksies dien van Remgro se filiale en ander maatskappye waarin belê is, is om goeie bestuur by die hierdie maatskappye aan te moedig, insluitende, waar toepaslik, die aanvaarding van, en implementering van, beginsels en beheermaatreëls wat deel van Remgro se beleid vorm. Die aktiwiteite van direkteure en senior bestuur wat in die direksies dien van maatskappye waarin belê is, geskied verder volgens formele riglyne, soos deur die direksie goedgekeur.

Die direksie vergader minstens vyf keer per jaar en volg ‘n jaarlikse werkplan om te verseker dat alle relevante sake aandag geniet. Die voorsitter ontmoet Remgro se HUB voor vergaderings om belangrike sake op die agenda te bespreek. Direksielede, en subkomitees van die raad, ontvang minstens ‘n week voor elke vergadering ‘n agenda om hulle in staat te stel om hul behoorlik voor te berei vir vergaderings.

Alle direkteure het onbeperkte toegang tot die dienste van die maatskappysekretaris en senior bestuur, sowel as tot Remgro se maatskappyrekords. Die maatskappysekretaris verskaf deurlopende leiding ten opsigte van korporatiewe bestuursverwante aangeleenthede.

Die direksie het ‘n protokol goedgekeur wat gevolg moet word indien enige van sy lede of komitees op Remgro se koste, met vooraf kennisgewing aan die HUB of maatskappysekretaris, onafhanklike eksterne professionele advies wil bekom oor sake wat binne die bestek van hul verpligtinge val. Die direksie het ook ‘n protokol goedgekeur wat deur sy nie-uitvoerende lede gevolg moet word vir die aanvra van dokumentasie en die reëling van vergaderings met bestuur, d.w.s. deur die oordra van versoeke aan ‘n lid van die bestuursraad, of die maatskappysekretaris, welke persoon verantwoordelik is vir die verskaffing van die nodige dokumentasie en/of die reëling van die nodige vergaderings.