Hierdie verslag gee ‘n uiteensetting van ons vergoedingsbeleid en die vergoedingsimplementeringsverslag vir uitvoerende direkteure en nie-uitvoerende direkteure se vergoeding vir die 2022-finansiële jaar en word in drie dele aangebied:

i) Deel 1: Die agtergrondverslag wat konteks gee oor ons vergoedingsbeleid en prestasie;
ii) Deel 2: ‘n Oorsig van die vergoedingsbeleid soos wat dit van toepassing sal wees in die 2023-finansiële jaar; en
iii) Deel 3: Die vergoedingsimplementeringsverslag wat in besonderhede aandui hoe die bestaande beleid in die jaar onder oorsig geïmplementeer is, insluitende die openbaarmaking van betalings aan uitvoerende direkteure en nie-uitvoerende direkteure gemaak in die jaar geëindig 30 Junie 2022.

Remgro se vergoedingsfilosofie word gelei deur sy sakestrategie, naamlik ‘n langtermynbenadering om waarde op ‘n volhoubare wyse te lewer.

Vanweë die aard van die besigheid maak die vergoedingsraamwerk, op ‘n organisasiewye grondslag, voorsiening vir ‘n vaste vergoeding (d.w.s. salaris en byvoordele) en ‘n langtermyn-aandeleplan, wat slegs waarde bied indien uitstaande prestasievoorwaardes (waar van toepassing) en diensvoorwaardes bereik word. As ‘n beleggingshouermaatskappy, beskou die vergoedings-en- nominasiekomitee (die komitee) verhoogde markkapitalisasie, volhoubare groei in die aandeelprys en bogemiddelde dividendopbrengs as kritieke meetinstrumente om oor tyd waarde aan aandeelhouers te lewer. In ooreenstemming met hierdie benadering betaal Remgro nie korttermynaansporings (d.w.s. kontantbonusse) nie en glo dat bestuur se besluitneming op die lang termyn gefokus moet wees. Dit is in ooreenstemming met die filosofie dat hulle vergoed moet word waar waardeskepping bewese is, sonder oormatige risikoneming oor die kort termyn. Hierdie tweeledige benadering het tot gevolg dat Remgro se vergoedingsbeleid gefokus is en dat onnodige vlakke van kompleksiteit vermy word. Ons vergoedingsfilosofie en -beleid word in meer besonderhede in Deel 2 van hierdie verslag behandel.

Oorsig van prestasie- en vergoedings- uitkomste vir die jaar onder oorsig

Remgro het ‘n gediversifiseerde portefeulje beleggings, versprei oor verskeie industrieë, waaronder gesondheidsorg, verbruikersprodukte, finansiële dienste, infrastruktuur, nywerheid, asook media belange.

Die eerste helfte van die 2022-finansiële jaar was steeds onbestendig weens die gewelddadige Julie-onluste en die dreigement van ‘n vierde vlaag van die Covid-19-pandemie te midde ‘n stadige inentingsproses, wat daartoe gelei het dat die wêreldgemeenskap verdere reisbeperkinge na Suid-Afrika ingestel het. Namate ons uit die krisis beweeg en begin herstel het, het makro-ekonomiese uitdagings na vore gekom en word onbestendigheid wêreldwyd ervaar.

Gedurende die tweede helfte van die 2022-finansiële jaar het die Russiese inval in Oekraïne ekonomieë wêreldwyd, sowel as plaaslik, geraak weens stygings in voedsel- en energiekoste, asook verhoogde inflasie in ontwikkelde ekonomieë tot vlakke wat nie die laaste 10–15 jaar ervaar is nie. Die volgehoue styging in inflasie en rentekoerse het opnuut kommer oor ‘n resessie in hierdie ontwikkelde markte laat ontstaan. Plaaslik het die styging in brandstofpryse, voortslepende beurtkrag, die algemene agteruitgang van infrastruktuur, die verhoogde voorkoms van natuurrampe en die moontlikheid van ‘n wêreldresessie ons ekonomiese herstel belemmer.

Remgro gaan voort om te fokus op prosesse wat hom goed gedien het in sy ryke geskiedenis van 74 jaar en bly verbind tot sy strategiese prioriteite, sy korporatiewe burgerskapsmandaat en waardegedrewe etos. In hierdie verband is goeie vordering gedurende die verslagtydperk gemaak ten opsigte van strategiese inisiatiewe namate Remgro hom vir die toekoms posisioneer. Transformerende korporatiewe aksies in hierdie verband sluit die onlangs aangekondigde Mediclinic International plc (Mediclinic), Distell Group Holdings Beperk (Distell), Community Investment Ventures Holdings Eiendoms Beperk (CIVH) en Rand Merchant Investment Holdings Beperk (RMI)-transaksies in.

Remgro se verbintenis tot sy beleggingsfilosofie, en onderliggende beleggings, het vrugte afgewerp en die jaar onder oorsig is gekenmerk deur ‘n herstel in finansiële prestasie teenoor die vorige periode, met die meeste finansiële aanwysers op hoër vlakke as voor die pandemie. Remgro is meer as bemoedig dat sy omsigtige bestuur, stewige balansstaat en vertoningsrekord ten opsigte van kapitaaltoewysing (soos bewys deur die veerkragtige portefeulje) hom in staat gestel het om, ondanks winde van voor, ‘n vinnige herstel te bewerkstellig.

Totale gewaarborgde pakket (tgp)

In ooreenstemming met Remgro se filosofie ten opsigte van billike en verantwoordelike vergoeding, is die volgende besluit geneem met betrekking tot verhogings:

 • Uitvoerende direkteure, lede van die bestuursraad en senior bestuur het verhogings in die omgewing van 4.25% vir die 2022-finansiële jaar ontvang.
 • Personeel op bestuursvlakke het verhogings van gemiddeld 4.50% en nie-bestuursvlakpersoneel het salarisaanpassings van gemiddeld 5.00% vir die 2022-finansiële jaar ontvang.

Langtermynaansporings (lta)-planne

Die vestigingsuitkomste van die 2019-LTA-planne, waarvan die prestasietydperk gedurende die 2022-finansiële jaar geëindig het, was 71%. Besonderhede van die vestiging van hierdie toekennings word in Deel 3 van hierdie verslag uiteengesit.

Vaslegging van omgewings-, maatskaplike en bestuurs (ESG)-maatstawwe in toekenning

Remgro streef daarna om die voorkeur betroubare beleggingsmaatskappy te wees wat konsekwent volhoubare waarde vir belanghebbendes skep. Terwyl werkplek-, ekonomiese, maatskaplike en omgewingsvolhoubare praktyke nog altyd deel van Remgro se kernwaardes was, en verskans is in die maatskappy se algehele bestuursraamwerk, is dit Remgro se doelwit om ‘n ESG-leier te wees en word toenemende klem op ESG-praktyke geplaas.

Remgro se grootte en invloed as beleggingshouermaatskappy, stel dit in staat om belange te bekom in ondernemings wat groot genoeg is om ‘n wesentlike uitwerking op die maatskappy se resultate te hê. Die strewe om te belê in besighede wie se waardes en oogmerke met syne ooreenstem, vorm ‘n sentrale deel van Remgro se sake- en beleggingsfilosofie en plaas die maatskappy in ‘n posisie om die implementering van ‘n ESG-strategie, en die verskansing van ESG-raamwerke regoor die groep, te beïnvloed.

In hierdie verband het Remgro in 2021 ‘n ESG-reis onderneem met die strewe om ‘n sterk ESG-strategie en -raamwerk te ontwikkel wat regoor die besigheid, asook die besighede van onderliggende beleggings, geïmplementeer kan word. Binne Remgro, as houermaatskappy, is toepaslike strategiese en operasionele ESG-komitees en werkgroepe in 2021 daargestel om te verseker dat die maatskappy by sy korporatiewe burgerskapsmandaat en waardegedrewe etos betrokke bly. As deel van ons toekomsfokus, en om ons ESG-impak te optimaliseer, sal Remgro as houermaatskappy daarop fokus om onderliggende beleggings aan te moedig om ‘n soortgelyke strategiese en bedryfsfokus ten opsigte van ESG te aanvaar.

Reis tot dusver

Om bestuur aan te spoor en te motiveer om stukrag aan hierdie reis te gee, is kwalitatiewe ESG-maatstawwe in 2021 in Remgro langtermynaansporingskema (LTA’s)-planne opgeneem wat gedetailleerde strategiese teikens meet wat op spesifieke datums bereik moet word. Deur die opneem van spesifieke ESG-maatstawwe in die LTA demonstreer Remgro sy openbare verbintenis tot ESG. Die eerste LTA-toekennings, met ESG-maatstawwe, is in 2020 (synde die 2019- en 2020-LTA-toekennings) toegeken. ‘n Oorsig van die uitkomste van hierdie kwalitatiewe maatstawwe word hieronder weerspieël:

1. Bestuur bereik suksesvol en betyds die spesifieke oogmerke wat aanvanklik gestel is. Dit sluit die volgende in:

 • Die wysiging van direksie- en komiteemandate.
 • Die daarstelling (met bepaalde opdragte) van ‘n strategiese ESG-komitee en ‘n operasionele ESG-komitee.
 • Die ontwikkeling en goedkeuring van ‘n beleggingsraamwerk vir die oorweging van nuwe beleggings, sowel as ‘n hersiening van die bestaande portefeulje.
 • Die strategiese betrokkenheid van eksterne kundigheid gedurende die aanvanklike fase om ‘n behoorlike en relevante fokus te verseker.
2. Die reikdoelwit om sleutelfiliaalmaatskappye te beïnvloed om ESG-teikens en sleutelprestasie-inisiatiewe (SPI’s) vir LTA- en/of korttermynaansporings (KTA)-planne op uitvoerende bestuursvlak te stel, is deels bereik.

 • Twee van die vier filiaalmaatskappye het ESG-doelwitte gestel wat gekoppel is aan persoonlike SPI’s, KTA- en/of LTA-planne.
3. Buiten die bereiking van ooreengekome oogmerke, is die volgende bykomende uitkomste en konteks belangrik om kennis van te neem:

 • Bestuur erken dat die grootse impak deur sleutelonderliggende beleggings sal wees en het die volgende nege onderliggende beleggings, wat 80% van Remgro se INBW verteenwoordig, geïdentifiseer as fokus vir die ESG-reis oor die medium termyn.
  Distell Mediclinic RCL Foods
  CIVH Air Products OUTsurance
  TotalEnergies Wispeco Siqalo Foods
 • Ten einde ‘n meer gefokusde benadering te volg, is die volgende nege sleutel ESG-fokusareas geïdentifiseer. Hierdie areas sal deurlopend hersien word om te verseker dat dit relevant bly.
  Klimaatsverandering en energie Waterbestuur Afvalbestuur
  Diversiteit en inklusiwiteit Maatskaplike impak Werknemerverhouding
  Gesondheid en veiligheid Verskaffings-ketting en verkryging Bestuur
 • Buiten die beleggingsraamwerk, het die bedryfskomitee ‘n ESG-beleggingshandleiding ontwikkel om aan beleggingsbestuurders ‘n omvangryke bron van inligting te verskaf om ‘n betekenisvolle gesprek met huidige en potensiële onderliggende beleggings te voer en insette vir die ESG-omsigtigheidsprosesse te maak.
 • Onderliggende beleggings is by verskeie geleenthede, waaronder ‘n HUB-konferensie, met ‘n sterk ESG-fokus, formeel betrek om hulle bewus te maak van Remgro se ESG-strewe.
 • Bestuur is in die proses om ‘n sentrale ESG-betrokkenheidsentrum te skep om ESG-bedrywighede (en moontlik ander geïdentifiseerde areas) by onderliggende beleggings te koördineer en te fasiliteer.

Dit is die komitee se siening dat die spesifieke kwalitatiewe teikens uitdagend genoeg, en in ooreenstemming met die maatskappy se strategie, is, terwyl dit ‘n stewige fondament verskaf om die maatskappy se ESG-strewe te verwesenlik.

Soos aangedui in die 2021-verslag, toe die ESG-reis nog in sy kinderskoene was, het die komitee kwalitatiewe ESG-maatstawwe (30% van die ESG-strewe – aanvangsprestasie) vir die eerste jaar van die prestasietydperk van die 2021-LTA-toekenning gestel wat daarop gemik was om die fondament te lê waarop kwantitatiewe maatstawwe ingesluit kan word. Na aanleiding hiervan, en bostaande kwalitatiewe maatstawwe gekoppel aan die 2019- en 2020-LTA-toekennings, was die komitee in ‘n posisie om kwantitatiewe maatstawwe te stel vir die oorblywende twee jaar van die prestasietydperk vir die 2021-LTA-toekenning, sowel as die 2022-LTA-toekenning, wat in Desember 2022 gemaak word. Dit word in meer besonderhede in Deel 2 uiteengesit. Dis belangrik om daarop te let dat, uit ‘n kwantitatiewe maatstafperspektief beskou, Remgro beoordeel het waar dit die belangrikste portefeulje-impak kan maak, en in watter vorm. Na versigtige oorweging, en met inagneming van ons beleggingsfilosofie om ondersteuning en strategiese leiding aan onderliggende beleggings te verskaf (sonder om by hul dag-tot-dag-bedrywighede betrokke te raak, in ooreenstemming met ons filosofie van gedesentraliseerde bestuur), is gevind dat die belangrikste impak wat Remgro kan maak, is om leiding te gee in die implementering van ‘n ESG-raamwerk en -strategie binne die geïdentifiseerde groep van onderliggende beleggings. Gevolglik meet die kwantitatiewe maatstawwe Remgro se sukseskoers ten opsigte van die impak wat gemaak is en word dit as ‘n bestuurs/invloedfaktor uitgedruk.

Meer besonderhede word in Deel 2 en 3 van hierdie verslag verskaf.

Stemresultate en aandeelhouersdeelname

By die algemene jaarvergadering (AJV) wat op 25 November 2021 gehou is, het 69.9% van Remgro se gewone aandeelhouers ten gunste van die vergoedingsbeleid gestem, terwyl 88.2% van die gewone aandeelhouers ten gunste van die vergoedingsimplementeringsverslag gestem het Aangesien meer as 25% van die gewone aandeelhouers teen die vergoedingsbeleid gestem het, is teenstemmende aandeelhouers, in nakoming van King IV en die noteringsvereistes van die JSE, genooi om met die maatskappy in gesprek te tree. Aandeelhouers is verdere geleenthede tot deelname gebied by wyse van virtuele aanbiedings tydens kontaktoere wat onderneem is.

Die spesifieke areas wat kommer gewek het, saam met die aksies wat onderneem is op grond van die kwessies wat geopper is, word in meer besonderhede hieronder gelys.

Aandeelhouers-kommer

Aksie geneem/Remgro se reaksie

Vergoedingsbeleid
Tydlyn vir instelling van kwantifiserende ESG-maatstawwe
Die voorneme van die komitee en bestuur was om kwantifiserende ESG-maatstawwe so spoedig as wat prakties moontlik is in te stel. Om hierdie rede is die teiken- en strekmaatstawwe vir 2021, 2022, en verder aan, nie in die 2021-vergoedingsverslag openbaar nie. As ‘n houermaatskappy is Remgro nie ten volle bewus van die volwassenheidsvlakke van ESG by die onderskeie onderliggende beleggings, asook die basislynmaatstawwe vir sleutel ESG-maatstawwe nie.

Wanneer die maatskappy eers ‘n beter begrip van die ESG-landskap by onderliggende beleggings het, en in ‘n posisie is om betekenisvolle kwantitatiewe ESG-maatstawwe te verwoord, en daartoe te verbind, sal dit by die 2021- en 2022-toekennings gevoeg word.

Aanpassing van vervaldatums van bestaande toekennings Al die LTA-toekennings wat geraak word deur die verlengde vervaldatums hou verband met die Aandelegroeireg-skematoekennings (SARs) wat in 2013, 2014 en 2015 aan deelnemers gemaak is. Met die verlengde vervaldatums sal die werklike aandeelprys steeds die toekenningsprys moet oorskry om waarde vir deelnemers te skep, en die vereiste nagekom word dat deelnemers in diens moet wees of as “goeie verlaters” beskou word om geskik te wees om vir die uitoefening van hul opsies ingevolge die planreëls te kwalifiseer. Dit is belangrik om op die volgende te let, synde sommige van die redes wat die komitee oorweeg het toe die verlengde vervaldatum goedgekeur is:

 • Die meerderheid van die 2013-, 2014- en 2015-toekennings was reeds “geldwaardig” (d.i. die werklike aandeelprys was hoër as die toekenningsprys) voor die kwaai negatiewe impak van die Covid-19-pandemie. Hierdie gebeurtenis was heeltemal buite die beheer van die deelnemers en hulle sou dus “gestraf” word vir iets waaroor hulle geen beheer gehad het nie.
 • Remgro het geen KTA, of ander formele erkenningskemas nie, dus is die LTA, buiten gewaarborgde betaling, die enigste maatstaf om werknemers te werf, aan te spoor en te behou.
 • Al Remgro se werknemers neem deel aan die LTA-plan (en nie slegs uitvoerende bestuur nie) sodat die besluit om die vervaldatum te verleng alle deelnemers raak.
 • Remgro se uitvoerende bestuur het gedurende die Covid-19-pandemie onvermoeid gewerk om ‘n volhoubare toekoms vir Remgro, onderliggende beleggings en aandeelhouers te verseker.
 • Die Covid-19 pandemie het aansienlike aandeelwaarde vir aandeelhouers vernietig en insgelyks is aansienlike waarde ook vernietig vir deelnemers aan Remgro se LTA-plan. Deur die verlenging van die vervaldatums van hierdie toekennings streef die komitee daarna om die belange van Remgro se uitvoerende bestuur en werknemers in ooreenstemming met dié van aandeelhouers te bring. Indien uitvoerende bestuur dus suksesvol is om Remgro se aandeelprys te laat groei (tot voordeel van aandeelhouers) sal hulle ook voordeel trek uit hul doelgerigte en gefokusde pogings.
Om die boonste kwartiel as teiken te stel vir gewaarborgde vergoeding, is nie die beste praktyk nie en aandeelhouers het nie duidelikheid oor wie die eweknieë in die Mercer-opname is nie. Met betrekking tot die kommentaar oor Remgro se filosofie om die boonste kwartiel te teiken, is dit belangrik om op die volgende te let:

 • Remgro het doelbewus gekies om TGP te teiken teen die boonste kwartiel van die mark vanweë die afwesigheid van enige KTA-geleenthede vir uitvoerende bestuur (en alle ander werknemers). Die komitee se filosofie is dat die uitvoerende bestuur van ‘n houermaatskappy nie aangespoor moet word om korttermyn-besluite te neem nie, maar eerder om waarde oor die lang termyn vir aandeelhouers te skep. Die verskil tussen die mediaan- en boonste kwartiel vergoed vir ‘n klein persentasie van die KTA-geleenthede wat uitvoerende bestuur in vergelykbare omstandighede tipies verdien.
 • Die totale vergoeding (TGP plus LTA) van uitvoerende bestuur word teen die totale vergoedingsmediaan (insluitend KTA-geleentheid) van ‘n vergelykende groep gemeet. Op ‘n totale vergoedingsvergelyking teiken Remgro die markmediaan.

Bestuur het die lys van deelnemende maatskappye aan Mercer se uitvoerende bestuursopname met aandeelhouers gedeel.

Moet lang dienende nie-uitvoerende direkteure steeds as onafhanklik beskou word Die komitee glo dat op ‘n grondslag van wese bo vorm, hierdie lang dienende nie-uitvoerende direkteure steeds as onafhanklik beskou kan word. Die komitee en die direksie is tevrede dat hulle onafhanklikheid op geen manier deur hul lengte van diens beïnvloed word nie.

Daarby is die komitee van mening dat die oorheersende besorgdheid nie moet wees om onafhanklikheid ten alle koste na te streef nie, maar eerder of die bestuurliggaam kundig, vaardig, ervare, divers en onafhanklik genoeg is om sy taak te verrig en verantwoordelikhede na te kom.

Vergoeding is die belangrikste faktor in die aansporing van werknemers op alle vlakke om Remgro te help om sy strategiese doelwitte te bereik en ‘n volhoubare besigheid oor die langtermyn te bou. Die komitee bly verbind tot skakeling met aandeelhouers en verwelkom konstruktiewe terugvoering wat hulle ten opsigte van die maatskappy se benadering tot vergoeding mag gee ten einde billike en verantwoordelike vergoeding te verseker.

By die 2022-AJV sal Remgro sy vergoedingsbeleid en vergoedingsimplementeringsverslag voorlê vir twee afsonderlike nie-bindende adviserende stemmings deur aandeelhouers (verwys na gewone besluite nommer 13 en 14 in die kennisgewing aan aandeelhouers) en die komitee sien uit na ‘n positiewe uitkoms in hierdie verband.

Aktiwiteite van vergoedingskomitee in 2022

Die komitee se aktiwiteite in 2022 was daarop gerig om die bereiking van Remgro se strategiese doelwitte te monitor. Buiten sy normale funksies het die komitee:

 • die gebruik van Mercer se uitvoerende bestuursopname as norm vir die bepaling van die verskillende komponente van uitvoerende bestuursvergoeding hersien. Na oorweging en beraadslaging het die komitee besluit om Old Mutual se REMchannel-opname van die JSE se top 40-maatskappye as primêre maatstaf vir uitvoerende bestuursvergoeding te gebruik en die resultate daarvan op te weeg teen ‘n toegewyde sekondêre normbepaling wat deur die maatskappy se vergoedingsadviseurs gedoen word.
 • die gewysigde prestasievoorwaardes (finansieel, sowel as ESG) gekoppel aan LTA’s te hersien en te wysig, asook die individuele SPI’s van die uitvoerende bestuurspan. Die hersiene individuele SPI’s is in ooreenstemming gebring met Remgro se strategiese doelwitte en ESG-maatstawwe.

Toekomstige fokusareas

Gedurende die 2023-finansiële jaar sal die komitee oorweging aan die volgende skenk:

 • Om voort te gaan met die reis om die vergoedingstruktuur in ooreenstemming met Remgro se ESG-strategie te bring, met die oog daarop om kwantitatiewe ESG-prestasiemaatstawwe deel van die LTA plan ontwerp te maak.
 • Om, in ooreenstemming met ons filosofie van billike en verantwoordelike vergoeding, voort te gaan om enige teenstrydighede te identifiseer en aan te spreek. Om geleenthede en metodes te oorweeg om inligting oor billike en regverdige vergoeding met aandeelhouers te deel.
 • Om ‘n minimum aandeelhoudingsvereiste (MAV) vir Remgro-bestuur bekend te stel en ‘n MAV-raamwerk te ontwikkel wat by onderliggende beleggings ingestel kan word.
 • Om die huidige direksie-samestelling op te weeg teenoor die beginsels van inklusiwiteit en diversiteit, vaardighede, ervaring en toepaslike onafhanklikheid.
 • Om te verseker dat ons interne menslike hulpbronne- en vergoedingsbeleid transformasie regdeur die besigheid ondersteun.

Adviseurs

Gedurende die 2022-finansiële jaar het die komitee ‘n eksterne vergoedingskonsultant, PricewaterhouseCoopers Geïnk (PwC), bestuur en die direksie, betrek by die uitvoering van sy pligte en verantwoordelikhede.

Die komitee het die advies, menings en dienste oorweeg wat van PwC in die 2022-finansiële jaar ontvang is. Die komitee is tevrede daarmee en beskou PwC ten volle objektief en onafhanklik.

Ten slotte

Die komitee is van mening dat Remgro se vergoedingsbeleid in die 2022-finansiële jaar sy gestelde doelwitte bereik het. Remgro streef voortdurend daarna om die maatskappy se vergoedingspraktyke te verbeter en sien uit na sy skakeling met aandeelhouers om hul ondersteuning te kry vir die besluite oor die vergoedingsbeleid en die vergoedingsimplementeringsverslag (verwys na gewone besluite nommer 13 en 14 in die kennisgewing aan aandeelhouers) van die AJV op 30 November 2022.

Die vergoedingsbeleid bied ’n oorsig van Remgro se vergoedingsbeginsels vir die organisasie as ’n geheel en is van toepassing op alle permanente werknemers. Die inligting wat in hierdie beleid verskaf word, is op aanbeveling van die komitee deur die direksie goedgekeur. Hierdie vergoedingsbeleid sal aan ’n nie-bindende adviserende stem deur aandeelhouers by die volgende AJV op 30 November 2022 voorgelê word.

Bestuur

Die komitee word deur die direksie aangestel, met gedelegeerde gesag, en die funksies van hierdie direksiekomitee is goed gevestig binne Remgro se bedryfsomgewing. In wese is die rol van die komitee om billike en verantwoordelike vergoeding regdeur die maatskappy te verseker, deur die daarstel en implementering van toepaslike beleide, en dat die openbaarmaking van vergoeding akkuraat, volledig en deursigtig geskied. Uiteindelike verantwoordelikheid berus by die direksie.

Die komitee word bestuur met ’n mandaat wat jaarliks deur die direksie hersien en goedgekeur word, en wat aanbevelings vir beste bestuurspraktyk insluit. Dit dien ook om lede van die komitee te help met die uitvoering van hul rol en verantwoordelikhede.

Die komitee bestaan uit vier nie-uitvoerende direkteure, waarvan drie onafhanklik is. Die lede van die komitee vir die jaar onder oorsig was:

 • Mnr J P Rupert (voorsitter);
 • Me S E N De Bruyn (hoof onafhanklike nie-uitvoerende direkteur);
 • Mnr P J Moleketi (onafhanklike nie-uitvoerende direkteur); en
 • Mnr F Robertson (onafhanklike nie-uitvoerende direkteur).

Die direksie erken die aanbevole praktyk in King IV dat die voorsitter van die direksie nie die voorsitter van hierdie komitee behoort te wees nie, maar om die volgende redes word hierdie reëling as toepaslik beskou:

 • Die noodsaaklikheid om die maatskappy se vergoedingsbenadering in ooreenstemming met die korporatiewe strategie te bring;
 • Die voorsitter ontvang geen vergoeding of fooie van Remgro nie en dus is daar geen belangebotsing ten opsigte van die goedkeuring van fooie vir nie-uitvoerende direkteure nie;
 • Die voorsitter is ’n beduidende aandeelhouer in die besigheid en daarom word dit nie as onbillik beskou dat hy as voorsitter van hierdie komitee dien nie; en
 • Volgens die samestelling van die komitee bly die meerderheid lede van die komitee onafhanklike nie- uitvoerende direkteure.

Die komitee het twee keer gedurende die jaar formeel vergader en het verskeie informele interaksies gehad ter voorbereiding van die formele vergaderings. Besonderhede oor die bywoning van die formele vergaderings word in die korporatiewe bestuursverslag hier uiteengesit.

Die opdrag van die komitee, soos vervat in die mandaat, sluit die volgende in:

Ten opsigte van die nominasiefunksie –

 • Help die direksie met die proses om geskikte kandidate te identifiseer om as direkteure aan te stel;
 • Verseker die daarstelling van ’n formele en deursigtige proses vir die aanstel van direkteure;
 • Hou toesig oor die ontwikkeling van ’n formele induksieprogram vir nuwe direkteure;
 • Evalueer die prestasie van die direksie; en
 • Verseker dat formele opvolgplanne vir die direksie, hoofuitvoerende beampte (HUB) en ander bestuursraadslede ontwikkel en geïmplementeer word.

Ten opsigte van die vergoedingsfunksie –

 • Hou toesig oor die daarstelling van ’n organisasiewye vergoedingsbeleid wat positiewe uitkomste bevorder binne die ekonomiese, maatskaplike en omgewingsverband waarin Remgro sy sake bedryf;
 • Bevorder ’n etiese kultuur en verantwoordelike korporatiewe burgerskap binne die vergoedingsverband;
 • Hou toesig oor die billike, verantwoordelike en deursigtige daarstelling en administrasie van vergoeding van alle werknemers;
 • Adviseer oor die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure, vir goedkeuring deur die aandeelhouers by die AJV;
 • Verseker dat vergoeding voldoen aan Remgro se behoeftes en strategiese doelwitte en in ooreenstemming met die aandeelhouers se goedgekeurde plan en reëls geadministreer word;
 • Hou toesig oor die voorbereiding, en aanbeveling aan die direksie, van die vergoedingsverslag wat in die geïntegreerde jaarverslag ingesluit moet word; en
 • Verseker dat die vergoedingsbeleid en vergoedingsimplementeringsverslag vir twee afsonderlike nie-bindende adviserende stemme deur aandeelhouers by die AJV voorgelê word.

Koppeling van ESG met vergoeding

Bestaande praktyke

Werkplek-, ekonomiese, maatskaplike en omgewingsvolhoubaarheidspraktyke was nog altyd deel van Remgro se kernwaardes en deur die nuwe ESG-strategie word hierdie praktyke in die algehele vergoedingsraamwerk verskans.

Koppel met ESG

Koppel met vergoeding

Omgewing Insluiting van ESG-maatstawwe in LTA-planne

Individuele SPI’s sluit spesifieke ESG-maatstawwe in

Maatskaplik TGP van nie-bestuurspersoneel is mededingend en is geposisioneer rondom die 75ste persentiel van die mark

Alle werknemers neem deel aan die LTA-plan

Werknemers op laer vlakke ontvang oor die algemeen hoër persentasie verhogings

Bestuur Balanseer werknemerbelange en dié van aandeelhouers deur groei in INBW te vergoed

Tree op in ooreenstemming met internasionale beste praktyke deur malus- en clawback-beginsels in veranderlike vergoeding te inkorporeer

Duidelike en deursigtige vergoedingsrapportering

Ontwikkeling van ‘n ESG-bestuursraamwerk

 

Remgro se ESG-reis

Soos genoem in Deel 1 van hierdie verslag, is dit Remgro se strewe om ‘n ESG-leier te word en is sy fokus daarop om as beleggingshouermaatskappy sy impak maksimaal te verhoog deur die daarstelling en implementering van ‘n ESG-strategie en -bestuursraamwerk regdeur die groep van geïdentifiseerde onderliggende beleggings. Remgro het sy ESG-reis in 2021 begin.

Om stukrag aan die uitvoering van hierdie doelwit te gee, en te verseker dat dit genoegsame prioriteit geniet, is ESG-maatstawwe in 2021 as ‘n nie-finansiële komponent, met ‘n gewig van 20%, by LTA’s ingevoeg. Die ESG-maatstawwe vir die 2019- en 2020-toekennings was kwalitatiewe maatstawwe, gefokus op bestuur en risiko, sowel as strategiese beleggingsbesluite en portefeulje-impak, en teikens wat gestel was wat spesifieke datums bereik moes word om die grondslag te lê vir die daarstelling en implementering van ‘n ESG-strategie dwarsdeur die groep.

Ten einde voort te bou op die grondslag wat gelê is deur die bereiking van kwalitatiewe mylpale het Remgro kwantitatiewe ESG-maatstawwe ingestel in die vorm van ‘n bestuursinvloedfaktor (soos na verwys in Deel 1 hierbo) in die 2021- en 2022-LTA’s, wat gemik is op die daarstelling van toepaslike ESG-bestuurstrukture by sleutel onderliggende beleggings.

Billike en verantwoordelike vergoeding regdeur die maatskappy

Die bereiking van Remgro se strategie is afhanklik van die waardes, talent en vaardighede van alle werknemers van die maatskappy en daarom beskou Remgro werknemers as kritieke bates. Remgro is verbind tot die beginsel om alle werknemers van die maatskappy te vergoed op ‘n wyse wat billik en verantwoordelik is, en streef daarna om ‘n omgewing te skep wat inklusief is. Dié onderneming word in die vergoedingsbeleid vasgelê.

Die TGP van alle werknemers word rondom die 75ste persentiel van die mark geposisioneer en neem in ag dat die maatskappy nie ‘n KTA het nie. Alle werknemers, en nie net bestuurspersoneel nie, kom daarby in aanmerking vir die ontvangs van LTA-toekennings. Werknemers op die laer vlakke kry hoër persentasie verhogings as ander werknemers.

Deurlopende handelinge in dié verband sluit in:

 • Beoordeling van vergoedingsvoorwaardes tussen werknemers op dieselfde vlak in ooreenstemming met die beginsel van “gelyke betaling vir werk van gelyke waarde” ten einde te verseker dat ongeregverdigde vergoedingsongelykhede geïdentifiseer en hanteer word.
 • Investering in mense, wat insluit: talentbestuur, ontwikkelingsgeleenthede vir alle werknemers, verskeie opleidingskursusse, volgens behoeftes geïdentifiseer, en ‘n werknemer-waardeaanbod, wat met korporatiewe waardes en kultuur belyn is.
 • Billike en verantwoordelike vergoedingspraktyke bly ‘n sleutelfokusgebied vir die komitee in die 2023-finansiële jaar.

Komponente van vergoeding

Remgro het twee komponente van vergoeding, naamlik vaste vergoeding (wat byvoordele insluit) en LTAs in die vorm van die ou Remgro Ekwiteitsvereffende Aandelegroeireg-skema (SAR- skema), die huidige Remgro Ekwiteitsvereffende Aandelegroeireg-plan (SAR-plan) en die Remgro Ekwiteitsvereffende Voorwaardelike Aandeleplan (CSP). Remgro betaal nie korttermynaansporings nie en glo dat bestuur se besluitneming op die lang termyn moet fokus, in ooreenstemming met die filosofie dat hulle vergoed moet word waar langtermyn waarde wat geskep word, bewese is, sonder oormatige risikoneming oor die kort termyn.

Dieselfde vergoedingsbeginsels en -komponente is van toepassing op alle werknemers van Remgro. Die vergoedings- beleide, -beginsels en -praktyke van Remgro se onderliggende beleggings, word deur vergoedingskomiteestrukture in daardie organisasies bestuur.

Die besonderhede van die komponente word op die volgende bladsy uiteengesit:

Klik hier vir meer inligting