Hierdie verslag gee ‘n uiteensetting van ons vergoedingsbeleid en die vergoedingsimplementeringsverslag vir uitvoerende direkteure en nie-uitvoerende direkteure se vergoeding vir die 2023-finansiële jaar en word in drie dele aangebied:

i) Deel 1: Die agtergrondverslag wat konteks gee oor ons vergoedingsbeleid en prestasie;
ii) Deel 2: ‘n Oorsig van die vergoedingsbeleid soos wat dit van toepassing sal wees in die 2024-finansiële jaar; en
iii) Deel 3: Die vergoedingsimplementeringsverslag wat in besonderhede aandui hoe die bestaande beleid in die jaar onder oorsig geïmplementeer is, insluitende die openbaarmaking van betalings aan uitvoerende direkteure en nie-uitvoerende direkteure gemaak in die jaar geëindig 30 Junie 2023.

Remgro se vergoedingsfilosofie word gelei deur sy volhoubaarheidsgefokusde sakestrategie, met ESG as ‘n sleutelelement, en die uiteindelike doelwit om volhoubare waarde en opbrengste oor die lang termyn vir aandeelhouers te lewer en terselfdertyd ‘n positiewe ESG-impak te bewerkstellig wat gedeelde waarde vir alle belanghebbendes ontsluit.

Vanweë die aard van die besigheid maak die vergoedingsraamwerk, op ‘n organisasiewye grondslag, voorsiening vir ‘n vaste vergoeding (d.w.s. salaris en byvoordele) en ‘n langtermyn-aandeleplan, wat slegs waarde bied indien prestasiekriteria gekoppel aan volhoubare waarde en diensvoorwaardes bereik word. As ‘n beleggingshouermaatskappy, beskou die vergoedings-en- nominasiekomitee (die komitee) verhoogde markkapitalisasie, volhoubare groei in die aandeelprys en bogemiddelde dividendopbrengs (saam na verwys as totale aandeelhouersopbrengs) as kritieke meetinstrumente om oor die lang termyn volhoubare waarde aan aandeelhouers te lewer. In ooreenstemming met hierdie benadering betaal Remgro nie korttermynaansporings (d.w.s. kontantbonusse) nie en glo dat bestuur se besluitneming op die lang termyn gefokus moet wees. Dit is in ooreenstemming met die filosofie dat hulle vergoed moet word waar waardeskepping bewese is, sonder oormatige risikoneming oor die kort termyn. Hierdie tweeledige benadering het tot gevolg dat Remgro se vergoedingsbeleid gefokus is en dat onnodige vlakke van kompleksiteit vermy word. Ons vergoedingsfilosofie en -beleid word in meer besonderhede in Deel 2 van hierdie verslag behandel.

Oorsig van prestasie- en vergoedings- uitkomste vir die jaar onder oorsig

Die uitdagende omgewing waarin besighede hul sake bedryf, word wyd erken en gereeld deur die nuusmedia gedek. Van Remgro en sy onderliggende beleggings, soos alle ander Suid-Afrikaanse besighede, word verwag om suksesvol en volhoubaar sake te bedryf onder moeilike en uitdagende omstandighede wat die volgende insluit: voortgesette beurtkrag, hoë inflasie, hoë rentekoerse, skerp toenames in elektrisiteitspryse, buitelandse valuta-skommelinge, voortdurende geopolitieke spanninge, lae sakevertroue, asook onaanvaarbare vlakke van misdaad en korrupsie. Hierdie faktore is veral relevant aangesien dit ‘n impak op verbruikers het en die risiko van maatskaplike onstabiliteit verhoog namate armoedevlakke styg. Met lae verwagte ekonomiese groei, tesame met die agteruitgang van staatsinfrastruktuur ten opsigte van energie, vervoer en logistiek, asook die stadige pas van ekonomiese hervormings tot op hede, kan die dringendheid om hierdie kwessies aan te spreek, nie oorbeklemtoon word nie.

Ondanks die uiters uitdagende sake-omgewing is die komitee baie tevrede met die groep se prestasie om, in weerwil van die stormwinde wat ervaar is, ‘n positiewe verdienstemomentum te handhaaf. Die komitee is ook verheug oor die voltooiing van die transaksies rakende Mediclinic Group Beperk (Mediclinic) en Distell Group Holdings Beperk (Distell)/Heineken International B.V. (Heineken) wat in die jaar onder oorsig geïmplementeer is. Beide transformerende transaksies kom ‘n lang pad en dit is aangenaam om uiteindelik oor die suksesvolle afhandeling daarvan te rapporteer.

Die finalisering van hierdie transaksies verteenwoordig ‘n belangrike mylpaal in Remgro se ryke geskiedenis. Voor die implementering daarvan was sowat 70% van Remgro se portefeulje direk toeganklik via verskeie aandelemarkte. Die verhouding tussen die waarde van die ongenoteerde en genoteerde gedeelte van die portefeulje het heeltemal omgeswaai, met die waarde van die ongenoteerde gedeelte van Remgro se portefeulje wat nou nagenoeg 70% bedra. Dit het Remgro se skaarsheidsfaktor aansienlik verhoog en die maatskappy geposisioneer vir verdere groei.

In die jaar onder oorsig het die maatskappy goeie vordering met die nakoming van sy strategiese prioriteite gemaak. Hierdie prioriteite is onveranderd en ons bly daartoe verbind om ons drievoudige doelwit te verwesenlik, wat die ontsluiting van waarde vir aandeelhouers, doeltreffende kapitaaltoewysing en ‘n voortgesette fokus op volhoubaarheid behels.

Bestuur bly daartoe verbind om deur ‘n verskerpte fokus op sy kern- en groeibates, die verkoop van nie-kernbates en ‘n hernieude fokus op groeigeleenthede, bykomende waarde te ontsluit. Die maatskappy gaan ook voort met sy volhoubaarheidstrewe om, deur volgehoue verbeteringe in openbaarmaking en aandeelhouersbetrokkenheid, Remgro as ‘n ESG-bedryfsleier te vestig.

Totale gewaarborgde pakket (TGP)

In ooreenstemming met Remgro se filosofie ten opsigte van billike en verantwoordelike vergoeding, is die volgende besluit geneem met betrekking tot verhogings:

 • Uitvoerende direkteure, lede van die bestuursraad en senior bestuur het verhogings in die omgewing van 5.80% vir die 2023-finansiële jaar ontvang.
 • Personeel op bestuursvlakke het verhogings van gemiddeld 6.00% en nie-bestuursvlakpersoneel het salarisaanpassings van gemiddeld tussen 6.25% en 6.5% vir die 2023-finansiële jaar ontvang.

Langtermynaansporings (LTA)-planne

Die vestigingsuitkomste van die 2020-LTA-planne, waarvan die prestasietydperk op 30 Junie 2023 geëindig het, was 73%. Die beter as verwagte uitkoms moet gesien word teen die agtergrond van ons ontleding van aandeelhouerswaardeskepping deur die groei in Remgro se aandeelprys in die vestigingstydperk. Remgro se aandeelprys het met ongeveer 50% oor die tydperk gegroei (van R98/aandeel tot R147/aandeel) wat ‘n jaaropbrengs van nagenoeg 14.25% gee. As Remgro se dividendbetalings (wat gewissel het tussen 1.25% en 1.5% per jaar oor die vestigingstydperk) by die groei in die aandeelprys gevoeg word, was die jaarlikse totale aandeelhouersopbrengs meer as 15.5%. Die komitee is dus gemaklik daarmee dat die vestigingsuitkoms in ooreenstemming met waardeskepping vir aandeelhouers is.

Besonderhede van die vestiging van hierdie toekennings word in Deel 3 van hierdie verslag uiteengesit.

Vaslegging van omgewings-, maatskaplike en bestuurs (ESG)-maatstawwe in toekenning

Remgro streef daarna om die voorkeur, betroubare beleggingsmaatskappy te wees wat nie net konsekwent volhoubare finansiële opbrengste vir aandeelhouers lewer nie, maar deur ‘n positiewe ESG-impak en gedeelde waarde vir alle belanghebbendes skep. Terwyl werkplek-, ekonomiese, maatskaplike en omgewingsvolhoubare praktyke nog altyd deel van Remgro se kernwaardes was, en verskans is in die algehele bestuursraamwerk, is dit Remgro se doelwit om ‘n ESG-leier binne die Suid-Afrikaanse konteks te wees.

Sedert 2021 het die groep toenemende klem op ESG-praktyke geplaas en erken dat die beste manier om die volhoubaarheidsagenda te bevorder, is om in vennootskap met onderliggende beleggings en hul waardekettings ESG-beginsels te implementeer en konsekwente standaarde daar te stel wat gesamentlik ‘n groter en duideliker meetbare impak oor die lang termyn vir alle belangegroepe kan lewer. Binne Remgro, as houermaatskappy, is toepaslike strategiese en operasionele ESG-komitees en werkgroepe daargestel om te verseker dat Remgro tot sy waardegedrewe etos verbind bly en dit bevorder.

Remgro se benadering tot ESG en volhoubaarheid is geanker in sy rentmeesterskapsrol as belegger. Remgro se verantwoordelike beleggingsbeginsels lê ten grondslag van sy besluitneming om te verseker dat robuuste beginsels en maatstawwe nagekom word in die lewering van volhoubare finansiële opbrengste, tesame met ‘n positiewe meetbare ESG-impak. Dit sluit die doelgerigte integrering van hierdie impak in die lewensiklus van beleggings in sodat volhoubare waarde oor die lang termyn geskep kan word om die ESG-prestasie te verbeter.

Remgro bly daartoe verbind om die maatskappye waarin belê word, te help om vorm te gee aan hul benadering tot ESG te gee en daardeur te verseker dat dié beleggings sy strewe weerspieël om omgewings-, maatskaplike en ekonomiese veranderinge regdeur die ekosisteem te bewerkstellig. Versagtende praktyke ten opsigte van bestuurs- en klimaatsrisiko is vasgelê in Remgro se waardekettingbedrywighede regdeur die groep en die ekosisteme van sy onderliggende beleggings om vordering te bewerkstellig.

Reis tot dusver

Die eerste Remgro langtermynaansporing (LTA)-toekennings, met ESG-maatstawwe, is in 2020 (synde die 2019- en 2020-LTA-toekennings) toegeken. Om bestuur verder aan te spoor en te motiveer om stukrag aan hierdie reis te gee, is kwalitatiewe ESG-maatstawwe in 2021 en 2022 in Remgro LTA-toekennings opgeneem wat gedetailleerde strategiese teikens meet wat op spesifieke datums bereik moet word. Deur die opneem van spesifieke ESG-maatstawwe in die LTA demonstreer Remgro sy openbare verbintenis tot ESG. ‘n Oorsig van die spesifieke fokusareas wat deur die LTA-toekennings van 2019 tot 2022 gedek is, word hieronder weerspieël:

Area 1 – Daarstelling van Remgro se ESG-fondasie/platform:

Met verwysing na die 2019- en 2020-LTA-toekennings is ESG-doelwitte hoofsaaklik gekoppel aan Remgro se ESG-reis as ‘n beleggingshouermaatskappy wat die suksesvolle daarstelling van die volgende vereis:

 • Remgro se ESG-mandaat en -beleid;
 • Remgro se ESG-strategie en -benadering;
 • Remgro se ESG-beleggingsraamwerk.

Vir Remgro om ‘n uitstaande ESG-prestasie-uitkoms in sy 2019- en 2020-LTA-toekenning te lewer, is ‘n sekondêre fokus, bykomend tot die daarstelling van ‘n ESG-platform (gekoppel aan die doelwitte hierbo uiteengesit) daarop geplaas dat Remgro, deur sy strategiese invloed, daarna moet streef om die impak van ESG by sleutelfiliaalmaatskappye te versnel en hulle daarin te begelei om ‘n ESG-fokus in hul eie vergoedingsbeleid te integreer.

Area 2 – Verskaffing van strategiese leiding om ‘n ESG-portefeulje-impak te lewer:

Met verwysing na 2021- en 2022-LTA-toekennings het ESG-doelwitte na vore gekom wat hoofsaaklik daarop gemik is dat Remgro ‘n portefeulje-impak ten opsigte van die volgende onderliggende beleggings (wat gesamentlik ongeveer 80% van Remgro se INBW verteenwoordig) lewer:

Heineken Beverages Mediclinic RCL Foods
Maziv Group Air Products OUTsurance Group
TotalEnergies Wispeco Siqalo Foods

 

Die verwagte portefeulje-impak was daaraan gekoppel dat Remgro suksesvol ‘n strategiese invloed uitoefen op die volgende:

 • Ontwikkeling en implementering van ‘n ESG-gefokusde direksiesubkomitee by onderliggende beleggings, met gepaardgaande mandaat.
 • Ontwikkeling van ‘n spesifieke, formele ESG-strategie vir onderliggende beleggings, met ‘n bygewerkte vergoedingsbeleid wat ESG-beginsels vaslê.
 • Hulp met die aanstelling van ESG-verskaffers wat onderliggende beleggings kan help met die bepaling van hul ESG-voetspoor, waarna kritieke omgewingsmaatstawwe, soos kweekhuisgasuitlatings, bepaal kan word om as riglyn te dien vir ambisieuse omgewingsdoelwitte.

Met inagneming van bogenoemde maatstawwe is Remgro se ESG-sukses vir die 2021- en 2022-LTA-toekennings as ‘n bestuurs/invloedfaktor gemeet ten opsigte van hoeveel onderliggende beleggings strategies en suksesvol beïnvloed is sover dit bogenoemde maatstawwe betref.

 • Remgro het ‘n konferensie vir beleggingsbestuurders geïnisieer en ‘n reeks werkswinkels vir beleggingsbestuurders geïmplementeer insake ESG. ‘n Sleutelaspek hiervan is die bekendstelling van ‘n standaardbedryfsprosedure vir beleggingsbestuurders om ESG in hul beleggingsbesluite te integreer.

Dit is die komitee se siening dat die spesifieke kwalitatiewe teikens uitdagend genoeg, en in ooreenstemming met die maatskappy se strategie, is, terwyl dit ‘n stewige fondament verskaf om die maatskappy se ESG-strewe te verwesentlik.

Meer besonderhede word in Deel 2 en 3 van hierdie verslag verskaf.

Stemresultate en aandeelhouersdeelname

By die algemene jaarvergadering (AJV) wat op 30 November 2022 gehou is, het 64.91% van Remgro se gewone aandeelhouers ten gunste van die vergoedingsbeleid gestem, terwyl 70.35% van die gewone aandeelhouers ten gunste van die vergoedingsimplementeringsverslag gestem het. Aangesien meer as 25% van die gewone aandeelhouers teen die vergoedingsbeleid en die vergoedingsimplementeringsverslag gestem het, is teenstemmende aandeelhouers, in nakoming van King IV en die noteringsvereistes van die JSE, genooi om met die maatskappy in gesprek te tree. Aandeelhouers is verdere geleenthede tot deelname gebied by wyse van virtuele aanbiedings tydens kontakgeleenthede wat onderneem is.

Die spesifieke areas wat kommer gewek het, saam met die aksies wat onderneem is op grond van die kwessies wat geopper is, word in meer besonderhede hieronder gelys.

Aandeelhouers-kommer

Aksie geneem/Remgro se reaksie

Vergoedingsbeleid
Tydlyn vir instelling van kwantifiserende ESG-maatstawwe
Die voorneme van die komitee en bestuur was om kwantifiserende ESG-maatstawwe so spoedig as wat prakties moontlik is in te stel. Om hierdie rede is die teiken- en uitstaande maatstawwe vir 2021, 2022, en verder aan, nie in die 2021-vergoedingsverslag openbaar nie. As ‘n houermaatskappy is Remgro nie ten volle bewus van die volwassenheidsvlakke van ESG by die onderskeie onderliggende beleggings, asook die basislynmaatstawwe vir sleutel ESG-maatstawwe nie.

In 2022 het Remgro ‘n basislyn vir ESG-voetspoorrapportering daargestel. Dit het behels dat sekere kwalitatiewe en kwantitatiewe inligting van geselekteerde onderliggende beleggings bekom is. Tydens die proses het Remgro die nuutste toonaangewende, beste praktyke wat verband hou met rentmeesterskap beoordeel en sommige van hierdie beginsels by basislyn-vraelyste ingevoeg om rigting aan gesprekke oor doelwitte te gee.

In 2023 is die oefening herhaal om vordering op ‘n jaargrondslag te bepaal. Terugvoer het goeie vordering getoon oor die hoeveelheid ESG-inligting wat die onderliggende beleggings meet en nagaan. Remgro en sy onderliggende beleggings het verskeie ESG-prosesse geïmplementeer sedert die ESG-basislynvoetspoorverslag die eerste keer in Junie 2022 uitgereik is en kennis is geneem van verbeterings op vele gebiede.

Moet lang dienende nie-uitvoerende direkteure steeds as onafhanklik beskou word Die komitee glo dat op ‘n grondslag van wese bo vorm, lang dienende nie-uitvoerende direkteure steeds as onafhanklik beskou kan word.Die onafhanklikheid van nie-uitvoerende direkteure word jaarliks hersien en die onafhanklikheid van nie-uitvoerende direkteure wat vir meer as nege jaar in die direksie dien, word aan ‘n streng hersiening deur die direksie onderwerp.

Daarby het die direksie, onder leiding van die hoof onafhanklike direkteur, die onafhanklikheid van die onafhanklike nie-uitvoerende direkteure oorweeg en is dit tevrede met die algemene onafhanklikheid van die direksie.

Daarby is die komitee van mening dat die oorheersende besorgdheid nie moet wees om onafhanklikheid ten alle koste na te streef nie, maar eerder of die bestuursliggaam kundig, vaardig, ervare, divers en onafhanklik genoeg is om sy taak te verrig en verantwoordelikhede na te kom.

Die komitee het ‘n werkgroep, bestaande uit twee van die komitee se nie-uitvoerende direkteure en twee uitvoerende direkteure, opdrag gegee om ‘n proses daar te stel om die direksie se samestelling te hersien. Die beginsels waarop hierdie proses baseer word, bly steeds: toepaslike vaardighede, bevoegdheid, diversiteit en onafhanklikheid. Die eerste formele terugvoer aan die komitee vind op 4 Desember 2023 plaas.

Die LTA-finansiële prestasiemaatstawwe bevat nie ‘n genoegsame element van uitstaande prestasie nie As gevolg van Remgro se beleggingstrategie, waar die klem val op die lewering van volhoubare langtermynwaarde vir aandeelhouers en die betaling van bestendige dividende, ontwerp en implementeer Remgro ‘n LTA-beleid wat belyn is met sy beleggingstrategie.

Historiese INBW- en vrye kontantvloei-LTA-prestasieteikens was gestel op grond van die beginsel dat aansporingsmaatstawwe potensieel uitstaande, maar realisties moet wees, gegewe besigheids- en ekonomiese werklikhede.

Daarby, en met die oog op eenvoud, is ‘n eenvormige stel prestasiedoelwitte in die verlede gebruik vir beide die voorwaardelike aandeleplan (CSP)-toekennings en die aandelegroeiregplan (SAR)-toekennings, hoewel die risiko-opbrengsprofiel van die SAR-toekennings deelnemers slegs toelaat om waarde te ontsluit wat verband hou met groei in die aandeelprys – verteenwoordigend van ‘n bykomende inherente prestasiemaatstaf vir groei in die aandeelprys.

Die kalibrering van die historiese INBW-prestasieteiken het betrekking op ‘n 3-5 jaar langtermyneffektekoers wat in ooreenstemming is met die vestigingstydperk van die CSP- en SAR-toekennings. Uitstaande prestasie vereis ‘n bykomende omvang van 5% wat nagenoeg ooreenstem met ‘n standaardafwyking van die JSE se alle aandele- en top 40-indeks (verteenwoordigend van twee alternatiewe gebalanseerde portefeuljes) oor ‘n historiese 15-jaar tydperk.

Na versigtige oorweging en skakeling met aandeelhouers het die komitee ingestem dat die LTA-finansiële prestasievereistes vir die 2024-vergoedingsbeleid (verwys na Deel 2) gewysig word, met die volgende verbeterings wat voorgestel word vir toekennings wat in die 2024-finansiële jaar en daarna gemaak word:

 • INBW-groei word vervang met ‘n totale opbrengs-prestasiemaatstaf, met totale opbrengs wat kwantifiseer word as INBW-groei plus dividendopbrengs. Die voorgestelde wysiging gee aan aandeelhouers ‘n beter maatstaf van die totale waarde wat oor die LTA-prestasietydperk gelewer is.
 • Die LTA-prestasiemaatstaf vir die SAR- en die CSP-toekenning sal identies wees. Die prestasieteikens van die finansiële prestasiemaatstawwe sal egter toepaslik gekalibreer word om die risiko-opbrengsprofiel van die onderliggende instrumente te weerspieël. Dit sal tot gevolg
  hê dat die CSP-toekennings meer uitstaande finansiële teikens as die SAR-toekennings het.

Daarbenewens, en om prestasie aan te moedig, het die komitee besluit om nuwe LTA-toekennings te verdeel in die verhouding van 75% CSPs en 25% SARs teenoor die historiese verdeling van 50% CSPs en 50% SARs.

Die LTA-prestasiemaatstawwe plaas nie genoeg klem daarop om die gaping tussen aandeleprys en netto batewaarde (P/NBW) te vernou nie. Die komitee is van mening dat die historiese LTA-prestasiemaatstawwe (bestaande uit ESG, INBW- en vrye kontantvloeigroei) gesamentlik die dryfkrag verleen vir volhoubare waardeskepping vir aandeelhouers en ander belanghebbendes en die regte optrede ondersteun wat positief moet bydra tot die vernouing van die P/NBW-gaping.

Daarby, en met inagneming van bogenoemde voorgestelde LTA-verbeterings, saam met strategiese inisiatiewe, is die komitee vol vertroue dat die LTA-prestasiemaatstawwe gesamentlik sal voortgaan om die toepaslike toekomstige gedrag te verseker.

Om verdere belyning met aandeelhouers te bewerkstellig, het die komitee ook ‘n minimum aandeelhoudingsvereiste (MAV) bekend gestel vir die HUB en HFB – naamlik 375% van TGP (totale gewaarborgde betaling) vir die HUB en 200% van TGP vir die HFB. Die HUB en die
HFB sal ‘n vyfjaartydperk gegun word om die MAV te bereik. Die komitee meen dat MAV ook positief sal bydra tot ‘n vernouing van die P/NBW-gaping.

Vergoeding is ‘n sleutelfaktor in die aansporing van werknemers op alle vlakke om Remgro te help om sy strategiese doelwitte te bereik en ‘n volhoubare besigheid oor die langtermyn te bou. Die komitee bly verbind tot skakeling met aandeelhouers en verwelkom konstruktiewe terugvoering wat hulle ten opsigte van die maatskappy se benadering tot vergoeding mag gee ten einde billike en verantwoordelike vergoeding te verseker.

By die 2023-AJV sal Remgro sy vergoedingsbeleid en vergoedingsimplementeringsverslag voorlê vir twee afsonderlike nie-bindende adviserende stemmings deur aandeelhouers (verwys na gewone besluite nommer 14 en 15 in die kennisgewing aan aandeelhouers) en die komitee sien uit na ‘n positiewe uitkoms in hierdie verband.

Aktiwiteite van vergoedings-en-nominasiekomitee in 2023

Die komitee se aktiwiteite in 2023 was daarop gerig om die bereiking van Remgro se strategiese doelwitte te monitor. Buiten sy normale funksies het die komitee:

 • Die prestasiekriteria (finansieel, ESG, sowel as sleutel strategiese maatstawwe) gekoppel aan LTA’s hersien en verbeter, asook die individuele sleutelprestasie-inisiatiewe (SPI’s) van die uitvoerende bestuurspan. Die hersiene individuele SPI’s is in ooreenstemming gebring met Remgro se strategiese doelwitte en ESG-maatstawwe.
 • ‘n MAV-beleid bekendgestel met die doel om bestuur verder in lyn met aandeelhouers te bring.
 • ‘n Fooimaatstaf vir nie-uitvoerende direkteure daargestel, geskoei op 12 maatskappye, binne die JSE se top 40, wat min of meer met Remgro vergelyk ten opsigte van markkapitalisasie.

Toekomstige fokusareas

Gedurende die 2024-finansiële jaar sal die komitee oorweging aan die volgende skenk:

 • Om voort te gaan met die reis om die vergoedingstruktuur in ooreenstemming met Remgro se sleutel-strategiese fokusareas (insluitende ESG) te belyn, met die oog daarop om kwantitatiewe ESG-prestasiemaatstawwe deel van die LTA plan te maak.
 • Om, in ooreenstemming met ons filosofie van billike en verantwoordelike vergoeding, voort te gaan om enige teenstrydighede te identifiseer en aan te spreek.
 • Om geleenthede en metodes te oorweeg om inligting oor billike en regverdige vergoeding met aandeelhouers te deel.
 • Om ‘n minimum aandeelhoudingsvereiste (MAV)-raamwerk te ontwikkel wat by onderliggende beleggings ingestel kan word.
 • Om die hersiening van huidige direksie-samestelling te voltooi en op te weeg teenoor die beginsels van inklusiwiteit en diversiteit, vaardighede, ervaring en toepaslike onafhanklikheid.
 • Om te verseker dat ons interne menslike hulpbronne- en vergoedingsbeleid transformasie regdeur die besigheid ondersteun.

Adviseurs

Gedurende die 2023-finansiële jaar het die komitee twee
eksterne vergoedingskonsultante, naamlik PricewaterhouseCoopers Geïnk (PwC) en REMchannel, betrek om bestuur en die direksie, by die uitvoering van sy pligte en verantwoordelikhede by te staan.

Die komitee het die advies, menings en dienste oorweeg wat van PwC en REMchannel in die 2023-finansiële jaar ontvang is. Die komitee is tevrede daarmee en beskou die konsultante ten volle objektief en onafhanklik.

Ten slotte

Die komitee is van mening dat Remgro se vergoedingsbeleid in die 2023-finansiële jaar sy gestelde doelwitte bereik het. Remgro streef voortdurend daarna om die maatskappy se vergoedingspraktyke te verbeter en sien uit na sy skakeling met aandeelhouers om hul ondersteuning te kry vir die besluite oor die vergoedingsbeleid en die vergoedingsimplementerings- verslag (verwys na gewone besluite nommer 14 en 15 in die kennisgewing aan aandeelhouers) van die AJV op 4 Desember 2023.

Die vergoedingsbeleid bied ’n oorsig van Remgro se vergoedingsbeginsels vir die organisasie as ’n geheel en is van toepassing op alle permanente werknemers. Die inligting wat in hierdie beleid verskaf word, is op aanbeveling van die komitee, deur die direksie goedgekeur. Hierdie vergoedingsbeleid sal aan ’n nie-bindende adviserende stem deur aandeelhouers by die volgende AJV op 4 Desember 2023 voorgelê word.

Bestuur

Die komitee word deur die direksie aangestel, met gedelegeerde gesag, en die funksies van hierdie direksiekomitee is goed gevestig binne Remgro se bedryfsomgewing. In wese is dit die rol van die komitee om billike en verantwoordelike vergoeding regdeur die maatskappy te verseker, deur die daarstel en implementering van toepaslike beleide, en dat die openbaarmaking van vergoeding akkuraat, volledig en deursigtig geskied. Uiteindelike verantwoordelikheid berus by die direksie.

Die komitee word bestuur met ’n mandaat wat jaarliks deur die direksie hersien en goedgekeur word, en wat aanbevelings vir beste bestuurspraktyk insluit. Dit dien ook om lede van die komitee te help met die uitvoering van hul rol en verantwoordelikhede.

Die komitee bestaan uit vier nie-uitvoerende direkteure, waarvan drie onafhanklik is. Die lede van die komitee vir die jaar onder oorsig was:

 • Mnr J P Rupert (voorsitter);
 • Me S E N De Bruyn (hoof onafhanklike nie-uitvoerende direkteur);
 • Mnr P J Moleketi (onafhanklike nie-uitvoerende direkteur); en
 • Mnr F Robertson (onafhanklike nie-uitvoerende direkteur).

Die direksie erken die aanbevole praktyk in King IV dat die voorsitter van die direksie nie die voorsitter van hierdie komitee behoort te wees nie, maar om die volgende redes word hierdie reëling as toepaslik beskou:

 • Die noodsaaklikheid om die maatskappy se vergoedings- benadering in ooreenstemming met die korporatiewe strategie te bring;
 • Die voorsitter ontvang geen vergoeding of fooie van Remgro nie en dus is daar geen belangebotsing ten opsigte van die goedkeuring van fooie vir nie-uitvoerende direkteure nie;
 • Die voorsitter is ’n beduidende aandeelhouer in die besigheid en daarom word dit nie as onbillik beskou dat hy as voorsitter van hierdie komitee dien nie; en
 • Volgens die samestelling van die komitee bly die meerderheid lede van die komitee onafhanklike nie-uitvoerende direkteure.

Die komitee het twee keer gedurende die jaar formeel vergader en het verskeie informele interaksies gehad ter voorbereiding van die formele vergaderings, skakelings met aandeelhouers en voorafgaande vergaderings. Besonderhede oor die bywoning van die formele vergaderings word in die korporatiewe bestuursverslag hier uiteengesit.

Die opdrag van die komitee, soos vervat in die mandaat, sluit die volgende in:

Ten opsigte van die nominasiefunksie:

 • Help die direksie met die proses om geskikte kandidate te identifiseer om as direkteure aan te stel;
 • Verseker die daarstelling van ’n formele en deursigtige proses vir die aanstel van direkteure;
 • Hou toesig oor die ontwikkeling van ’n formele induksieprogram vir nuwe direkteure;
 • Evalueer die prestasie van die direksie; en
 • Verseker dat formele opvolgplanne vir die direksie, hoofuitvoerende beampte (HUB) en ander bestuursraadslede ontwikkel en geïmplementeer word.

Ten opsigte van die vergoedingsfunksie:

 • Hou toesig oor die daarstelling van ’n organisasiewye vergoedingsbeleid wat positiewe uitkomste bevorder binne die ekonomiese, maatskaplike en omgewingsverband waarin Remgro sy sake bedryf;
 • Bevorder ’n etiese kultuur en verantwoordelike korporatiewe burgerskap binne die vergoedingsverband;
 • Hou toesig oor die billike, verantwoordelike en deursigtige daarstelling en administrasie van vergoeding van alle werknemers;
 • Adviseer oor die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure, vir goedkeuring deur die aandeelhouers by die AJV;
 • Verseker dat vergoeding voldoen aan Remgro se behoeftes en strategiese doelwitte en in ooreenstemming met die aandeelhouers se goedgekeurde plan en reëls geadministreer word;
 • Hou toesig oor die voorbereiding, en aanbeveling aan die direksie, van die vergoedingsverslag wat in die geïntegreerde jaarverslag ingesluit moet word; en
 • Verseker dat die vergoedingsbeleid en vergoedings- implementeringsverslag vir twee afsonderlike nie-bindende adviserende stemme deur aandeelhouers by die AJV voorgelê word.

Koppeling van ESG met vergoeding

Bestaande praktyke

Werkplek-, ekonomiese, maatskaplike en omgewingsvolhoubaarheidspraktyke was nog altyd deel van Remgro se kernwaardes en deur die nuwe ESG-strategie word hierdie praktyke in die algehele vergoedingsraamwerk verskans.

Raakpunte met ESG

Raakpunte met vergoeding

Omgewing Insluiting van ESG-maatstawwe in LTA-planne

Individuele SPI’s sluit spesifieke ESG-maatstawwe in

Maatskaplik TGP van nie-bestuurspersoneel is mededingend en is geposisioneer rondom die 75ste persentiel van die mark

Alle werknemers neem deel aan die LTA-plan

Werknemers op laer vlakke ontvang oor die algemeen hoër persentasie verhogings

Bestuur Balanseer werknemerbelange en dié van aandeelhouers deur groei in INBW te vergoed

Belyning van bestuursvergoeding en waardeskepping vir aandeelhouers deur die aanvaarding van ‘n minimum aandeelhoudingsvereiste (MAV)

Tree op in ooreenstemming met internasionale beste praktyke deur malus- en clawback-beginsels in veranderlike vergoeding te inkorporeer

Duidelike en deursigtige vergoedingsrapportering

Ontwikkeling van ‘n ESG-bestuursraamwerk

 

Remgro se ESG-reis

Soos genoem in Deel 1 van hierdie verslag, is dit Remgro se strewe om ‘n ESG-leier te word en is sy fokus daarop om as beleggingshouermaatskappy sy impak maksimaal te verhoog deur die daarstelling en implementering van ‘n ESG-strategie en -bestuursraamwerk regdeur die groep van geïdentifiseerde onderliggende beleggings. Remgro het sy ESG-reis in 2020 begin.

Om stukrag aan die uitvoering van hierdie doelwit te gee, en te verseker dat dit genoegsame prioriteit geniet, is ESG-maatstawwe in 2021 en 2022 as ‘n nie-finansiële komponent, met ‘n gewig van 20%, by LTA’s ingevoeg. Die ESG-maatstawwe vir die 2019- en 2020-toekennings was kwalitatiewe maatstawwe, gefokus op bestuur en risiko, sowel as strategiese beleggingsbesluite en portefeulje-impak, en teikens wat gestel was wat spesifieke datums bereik moes word om die grondslag te lê vir die daarstelling en implementering van ‘n ESG-strategie dwarsdeur die groep.

Ten einde voort te bou op die grondslag wat gelê is deur die bereiking van kwalitatiewe mylpale, het Remgro kwantitatiewe ESG-maatstawwe ingestel in die vorm van ‘n bestuursinvloedfaktor (soos na verwys in Deel 1) in die 2021- en 2022-LTA’s, wat gemik is op die daarstelling van toepaslike ESG-bestuurstrukture by sleutel onderliggende beleggings.

Billike en verantwoordelike vergoeding regdeur die maatskappy

Die bereiking van Remgro se strategie is afhanklik van die waardes, talent en vaardighede van alle werknemers van die maatskappy en daarom beskou Remgro werknemers as kritieke bates. Remgro is verbind tot die beginsel om alle werknemers van die maatskappy te vergoed op ‘n wyse wat billik en verantwoordelik is, en streef daarna om ‘n omgewing te skep wat inklusief is. Dié onderneming word in die vergoedingsbeleid vasgelê.

Die TGP van alle werknemers word rondom die 75ste persentiel van die mark geposisioneer en neem in ag dat die maatskappy nie korttermynaansporings (KTA) het nie. Vir uitvoerende direkteure, voorgeskrewe beamptes en senior bestuurders word die mediaan van die verwysingsgroep deur die maatskappy geteiken, volgens ‘n totale vergoedings(TV)-vergelyking. Alle werknemers, en nie net bestuurspersoneel nie, kom daarby in aanmerking vir die ontvangs van LTA-toekennings. Werknemers op die laer vlakke ontvang oor die algemeen hoër persentasie verhogings as ander werknemers.

Deurlopende handelinge in dié verband sluit in:

 • Beoordeling van vergoedingsvoorwaardes tussen werknemers op dieselfde vlak in ooreenstemming met die beginsel van “gelyke betaling vir werk van gelyke waarde” ten einde te verseker dat ongeregverdigde vergoedingsongelykhede geïdentifiseer en hanteer word.
 • Investering in mense, wat insluit: talentbestuur, ontwikkelingsgeleenthede vir alle werknemers, verskeie opleidingskursusse, volgens behoeftes geïdentifiseer, en ‘n werknemer-waardeaanbod, wat met korporatiewe waardes en kultuur belyn is.
 • Billike en verantwoordelike vergoedingspraktyke bly ‘n sleutelfokusgebied vir die komitee in die 2024-finansiële jaar.

Komponente van vergoeding

Remgro het twee komponente van vergoeding, naamlik vaste vergoeding (wat byvoordele insluit) en LTAs in die vorm van die ou Remgro Ekwiteitsvereffende Aandelegroeireg-skema (SAR- skema), die huidige Remgro Ekwiteitsvereffende Aandelegroeireg-plan (SAR-plan) en die Remgro Ekwiteitsvereffende Voorwaardelike Aandeleplan (CSP). Remgro betaal nie korttermynaansporings nie en glo dat bestuur se besluitneming op die lang termyn moet fokus, in ooreenstemming met die filosofie dat hulle vergoed moet word waar langtermyn waarde wat geskep word, bewese is, sonder oormatige risikoneming oor die kort termyn.

Dieselfde vergoedingsbeginsels en -komponente is van toepassing op alle werknemers van Remgro. Die vergoedings- beleide, -beginsels en -praktyke van Remgro se onderliggende beleggings, word deur vergoedingskomiteestrukture in daardie organisasies bestuur.

Klik hier vir meer inligting