DATUMS VAN BELANG VIR AANDEELHOUERS

Finansiële jaareinde 30 Junie
Algemene jaarvergadering Monday, 30 November 2020 om 10:30
Finansiële verslae
Aankondiging van tussenresultate Maart
Tussenverslag Maart
Aankondiging van jaarresultate September
Finansiële jaarstate Oktober
Dividende
Tussendividend
– verklaar Maart
– betaal April
Finale dividend
– verklaar September
– betaal November
Finale dividend Nr. 38
Gewone dividend per aandeel 349 sent
Laaste dag van verhandeling ten einde vir
die dividend te kwalifiseer
Dinsdag, 12 November 2019
Aandele verhandel ex dividend Woensdag, 13 November 2019
Rekorddatum Vrydag, 15 November 2019
Betaaldatum Maandag, 18 November 2019