Die maatskaplike-en-etiesekomitee (die komitee) help die direksie met die oorsig van, en rapportering oor Remgro se etiek, verantwoordelike korporatiewe burgerskap, volhoubare ontwikkeling, wetlike nakoming en verhoudinge met belanghebbendes. Hierdie verslag van die komitee is voorberei in ooreenstemming met die vereistes van die Maatskappywet (Nr. 71 van 2008), soos gewysig (Maatskappywet), en die King IV Verslag oor Korporatiewe Bestuur vir Suid-Afrika (2016) (King IV) en beskryf, onder andere, hoe die komitee in die jaar geëindig 30 Junie 2021 sy statutêre verpligtinge ingevolge die Maatskappywet, asook ten opsigte van die bykomende pligte deur die direksie daaraan toegeken, nagekom het.

Komiteelede en bywoning van vergaderings

Die komitee bestaan uit vyf lede wat oor die nodige vaardighede en ondervinding beskik en deur die direksie aangestel en van wie die meerderheid, soos aanbeveel deur King IV, nie betrokke is by die dag-tot-dag-bestuur van Remgro se besigheid nie, of nie enige tyd die vorige drie finansiële jare sodanig betrokke was nie. Die lede van die komitee vir die jaar onder oorsig is uiteengesit in die onderstaande tabel. Die voorsitter van die komitee is mnr Murphy Morobe, ’n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur. Ingevolge die komitee se handves moet minstens twee vergaderings gedurende elke finansiële jaar gehou word.

Samestelling van die komitee

Komiteelid* Aantal
vergaderings
gehou
Aantal
vergaderings
bygewoon
M Morobe (voorsitter) 3 3
S E N De Bruyn 3 2
N P Mageza 3 3
P R Louw 3 2
P J Uys 3 3
* ’n Verkorte curriculum vitae van alle direkteure van die maatskappy word op hier verskaf, terwyl die kwalifikasies van mnre P R Louw en P J Uys (wat lede van die bestuursraad, asook voorgeskrewe beamptes ingevolge die Maatskappywet is) hier verskyn.

 

Rol en verantwoordelikhede

Die komitee se rol en verantwoordelikhede word bepaal deur ’n formele handves, soos deur die direksie goedgekeur. Die handves is onderhewig aan ’n jaarlikse hersiening deur die direksie.

Die hoofdoelwitte van die komitee is om die direksie by te staan in die beoordeling van die groep se vertoning ten opsigte van etiek, verantwoordelike korporatiewe burgerskap, volhoubare ontwikkeling, nakoming en verhoudinge met belanghebbendes. Dit word onder andere gedoen deur die volhoubare ontwikkelingspraktyke van die groep, soos hieronder uiteengesit, te monitor. Sodoende word die direksie gehelp om sy doelwitte te verwesenlik, naamlik om besigheid eties en volhoubaar te doen.

Remgro se vernaamste volbedryfsfiliale is Wispeco Holdings Eiendoms Beperk (Wispeco) en Siqalo Foods Eiendoms Beperk. Wispeco het sy eie maatskaplike-en-etiesekomitee daargestel, wat onafhanklik van hierdie komitee funksioneer. Remgro se verteenwoordigers op die direksie van Wispeco het ook ’n staande uitnodiging om vergaderings van daardie komitee ampshalwe by te woon. Die notules van hierdie vergaderings, sowel as dié van die maatskaplike-en-etiesekomitees van RCL Foods Beperk (RCL Foods) en Distell Group Holdings Beperk (Distell) word as ’n vaste besprekingspunt in die agenda van hierdie komitee ingesluit. Gedurende die jaar onder oorsig het voorgenoemde maatskappye (waar toepaslik) ‘n verslag oor hul onderskeie maatskaplike-en-etiesekomitees se bedrywighede aan dié komitee voorgelê.

Daarby het Distell, RCL Foods en Wispeco gedurende die jaar onder oorsig voorleggings aan die komitee gedoen en spesifiek gerapporteer oor die impak van die Covid-19-pandemie op hul onderskeie besighede.

Die komitee is dus tevrede dat hy al sy verpligtinge in ooreenstemming met sy jaarlikse program behoorlik nagekom het, soos verder hieronder uiteengesit.

Beleidsoorsig

Die komitee is verantwoordelik vir die ontwikkeling en hersiening van die groep se beleide rakende die verbintenis tot, asook die bestuur en rapportering van, die groep se volhoubare ontwikkelingsprestasie en om aanbevelings aan bestuur en/of die direksie te maak in dié verband. Gedurende die jaar onder oorsig het die komitee sy handves, sowel as die maatskappy se Etiese Kode, Geskenkebeleid, Sosiale mediabeleid, MIV/vigs-beleid en Veiligheids-, Gesondheids- en Omgewingsbestuursbeleid hersien.

Monitering van volhoubare ontwikkelingspraktyke

In die uitvoering van sy pligte het die komitee die volhoubare ontwikkelingspraktyke van die groep hersien, met spesiale verwysing na:

  • etiek en nakoming;
  • korporatiewe maatskaplike besteding;
  • verhoudinge met belanghebbendes;
  • breë-basis swart ekonomiese bemagtiging;
  • gesondheid en openbare veiligheid;
  • arbeidsverhoudinge en werksomstandighede;
  • opleiding en vaardigheidsontwikkeling;
  • bestuur van die groep se omgewingsimpak; en
  • menseregte en anti-kinderarbeidbeginsels.

Die komitee se oorsigrol sluit ook die monitering in van enige toepaslike wetgewing, ander wetlike vereistes of bestaande kodes van beste praktyke, spesifiek ten opsigte van sake wat verband hou met maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling, goeie korporatiewe burgerskap, gelyke indiensneming, die omgewing, gesondheid en openbare veiligheid, verbruikersverhoudinge, sowel as arbeid en indiensneming en algehele omgewings-, maatskaplike en bestuurs (ESG) praktyke.

Die komitee monitor ook Remgro se deelname aan eksterne opnames rakende volhoubaarheidsaspekte wat betrekking het op die groep, en die resultate wat daarin behaal is. In dié verband het die komitee kennis geneem van eksterne erkenning en prestasies deur die groep, soos weergegee hier.

Openbare verslagdoening en gerusstelling

Die komitee, saam met die oudit-en-risikokomitee, is verantwoordelik vir die hersiening en aanbeveling vir goedkeuring van die jaarlikse volhoubaarheidsinhoud wat in die geïntegreerde jaarverslag ingesluit. Die komitee is ook betrokke om die behoefte vir eksterne gerusstelling van die groep se openbare verslagdoening oor sy volhoubare ontwikkelingsvertoning te bepaal en aanbevelings daaroor te maak. Tot hierdie mate het die komitee die inhoud van die verkorte volhoubare ontwikkelingsverslag, wat in die geïntegreerde jaarverslag ingesluit is, en die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag, nagegaan en dit aanbeveel vir goedkeuring deur die direksie.

Van die komitee word ook vereis om deur een van sy lede aan die maatskappy se aandeelhouers verslag te doen oor sake binne sy mandaat op die algemene jaarvergadering wat op 25 November 2021 plaasvind. In die kennisgewing van die algemene jaarvergadering, ingesluit is, word aandeelhouers verwys na die komitee se verslag wat saam met die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag, gelees moet word. Enige spesifieke vrae aan die komitee kan voor die vergadering na die maatskappysekretaris gestuur word. Komiteelede sal die jaarvergadering bywoon om vrae
te beantwoord.


Murphy Morobe

Voorsitter van die maatskaplike-en-etiesekomitee

Stellenbosch
21 September 2021