Statistiek op 30 Junie 2021

30
Junie 2021
30 Junie 2020
% Aantal
aandele
% Aantal
aandele

Vernaamste voordelige aandeelhouers 

Gewone aandele 
Public Investment Corporation 17.43 92 226 021 16.35 86 513 326
Ander 82.57 436 990 986 83.65 442 703 681
100.00 529 217 007 100.00 529 217 007
B-gewone aandele 
Rupert Beleggings Eiendoms Beperk 100.00 39 056 987 100.00 39 056 987
Totaal  568 273 994 568 273 994

Geen ander aandeelhouer het op 30 Junie 2021 ’n voordelige belang van meer as 5% in die gewone aandele van die maatskappy gehou nie.

30 Junie
2021
30 Junie
2020
30 Junie
2019
30 Junie
2018

Verspreiding van aandeelhouers

Gewone aandele
Publieke aandeelhouers 42 695 51 228 54 812 60 496
Persentasie van aandeelhouers 99.90 99.92 99.91 99.93
Aantal aandele 508 022 346 507 822 981 504 306 132 513 954 491
Persentasie van aandele uitgereik 96.00 95.96 95.29 97.12
Nie-publieke aandeelhouers
Direkteure en hulle verwantes/Aandeletrust/
Tesourie-aandele/Voorgeskrewe beamptes 43 43 48 44
Persentasie van aandeelhouers 0.10 0.08 0.09 0.07
Aantal aandele 21 194 661 21 394 026 24 910 875 15 262 516
Persentasie van aandele uitgereik 4.00 4.04 4.71 2.88
Aantal aandeelhouers  42 738 51 271 54 860 60 540
30 Junie
2021
30 Junie
2020
30 Junie
2019
30 Junie
2018

Aantal aandele uitgereik

– Gewone aandele sonder pariwaarde 529 217 007 529 217 007 529 217 007 529 217 007
– Ongenoteerde B-gewone aandele sonder pariwaarde 39 056 987 39 056 987 39 056 987 39 056 987
Totale aantal aandele uitgereik 568 273 994 568 273 994 568 273 994 568 273 994
Aantal aandele in tesourie gehou
Gewone aandele teruggekoop en in tesourie gehou (3 280 163) (3 297 213) (3 334 936) (1 389 033)
564 993 831 564 976 781 564 939 058 566 884 961
Geweegde aantal aandele 564 984 762 564 961 299 565 619 396 566 773 693

Addisionele inligting

Institusionele en privaat aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele

2021

2020

Buitelandse en plaaslike aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele

2021

2020

Belange van direkteure in die uitgereikte kapitaal van die maatskappy

Gewone aandele

Direkteure Direk
voordelig
Indirek
voordelig
Geasso-
sieerdes
Totaal
30 Junie 2021 
S E N De Bruyn 497 497
J J Durand 849 376 1 650 851 026
M Lubbe 32 184 32 184
N P Mageza 296 296
J Malherbe 1 176 061 2 934 1 178 995
P J Moleketi 1 243 19 718 20 961
M Morobe 633 633
P J Neethling 7 898 806 7 898 806
K M S Rantloane 57 57
F Robertson 5 500 5 500
J P Rupert* 7 553 865 7 553 865
N J Williams 25 000 66 000 91 000
58 981 2 031 866 15 542 973 17 633 820
* Mnre J P Rupert en A E Rupert is beide direkteure van ‘n
geassosieerde wat die houer is van 7 551 005 gewone aandele in Remgro Beperk.

Van mnr N J Williams se aandeelhouding word 25 000 aandele by ‘n finansiële instelling as sekuriteit vir ‘n oortrokke fasiliteit gehou.

Op 30 November 2020, met mnr P K Harris se aftrede, was sy indirekte voordelige belang 186 030 gewone aandele in Remgro Beperk.

Direkteure Direk
voordelig
Indirek
voordelig
Geasso-
sieerdes
Totaal
30 Junie 2020
S E N De Bruyn 497 497
J J Durand 849 376 1 650 851 026
P K Harris 186 030 186 030
M Lubbe 32 184 32 184
N P Mageza 296 296
J Malherbe 1 148 670 27 391 2 934 1 178 995
P J Moleketi 1 243 19 718 20 961
M Morobe 633 633
P J Neethling 7 898 806 7 898 806
K M S Rantloane 57 57
F Robertson 5 500 5 500
J P Rupert* 7 553 865 7 553 865
N J Williams 25 000 66 000 91 000
1 207 651 1 069 226 15 542 973 17 819 850
* Mnre J P Rupert en A E Rupert is beide direkteure van ‘n
geassosieerde wat die houer is van 7 551 005 gewone aandele in Remgro Beperk.

Van mnr N J Williams se aandeelhouding word 25 000 aandele by ‘n finansiële instelling as sekuriteit vir ‘n oortrokke fasiliteit gehou.

B-gewone aandele

Mnr J P Rupert is ’n direkteur van Rupert Beleggings Eiendoms Beperk wat die houer is van al die uitgereikte ongenoteerde B-gewone aandele.
Sedert die einde van die finansiële jaar tot datum van hierdie verslag het die belange van die direkteure onveranderd gebly.