Statistiek op 30 Junie 2023

30 Junie 2023 30 Junie 2022
% Aantal
aandele
% Aantal
aandele

Vernaamste voordelige aandeelhouers

Gewone aandele
Public Investment Corporation 16.62 87 952 515 17.19 90 996 741
Ander 83.38 441 264 492 82.81 488 220 266
100.00 529 217 007 100.00 529 217 007
B-gewone aandele
Rupert Beleggings Eiendoms Beperk 100.00 39 056 987 100.00 39 056 987
Totaal 568 273 994 568 273 994

Geen ander aandeelhouer het op 30 Junie 2023 ’n voordelige belang van meer as 5% in die gewone aandele van die maatskappy gehou nie.

30 Junie
2023
30 Junie
2022
30 Junie
2021
30 Junie
2020

Verspreiding van aandeelhouers

Gewone aandele
Publieke aandeelhouers 48 499 43 862 42 694 51 228
Persentasie van aandeelhouers 99.93 99.92 99.90 99.92
Aantal aandele 501 648 454 507 156 402 508 022 210 507 822 981
Persentasie van aandele uitgereik 94.79 95.83 96.00 95.96
Nie-publieke aandeelhouers
Direkteure (insluitend vernaamste filiale se direkteure) en hulle verwantes/Aandeletrust/tesourie-aandele/ voorgeskrewe beamptes/geassosieerdes van Remgro en/of sy vernaamste filiale 36 37 44 43
Persentasie van aandeelhouers 0.07 0.08 0.10 0.08
Aantal aandele 27 568 553 22 060 605 21 194 797 21 394 026
Persentasie van aandele uitgereik 5.21 4.17 4.00 4.04
Aantal aandeelhouers 48 535 43 899 42 738 51 271

 

30 Junie 
2023 
30 Junie 
2022 
30 Junie 
2021 
30 Junie 
2020 

Aantal aandele uitgereik

       
– Gewone aandele sonder pariwaarde 529 217 007  529 217 007  529 217 007  529 217 007 
– Ongenoteerde B-gewone aandele sonder pariwaarde 39 056 987  39 056 987  39 056 987  39 056 987 
Totale aantal aandele uitgereik 568 273 994  568 273 994  568 273 994  568 273 994 
Aantal aandele in tesourie gehou        
Gewone aandele teruggekoop en in tesourie gehou (9 646 270) (4 205 497) (3 280 163) (3 297 213)
  558 627 724  564 068 497  564 993 831  564 976 781 
         
Geweegde aantal aandele 562 745 046  564 417 614  564 984 762  564 961 299 

Addisionele inligting

Institusionele en privaat aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele

Buitelandse en plaaslike aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele

Belange van direkteure in die uitgereikte kapitaal van die maatskappy

Gewone aandele

Direkteure Direk 
voordelig 
Indirek 
voordelig 
Geasso- 
sieerdes 
Totaal 
30 Junie 2023        
         
S E N De Bruyn  497  –  –  497 
J J Durand(1)  31 024  849 376  1 650  882 050 
M Lubbe  32 184  –  –  32 184 
N P Mageza  –  296  –  296 
J Malherbe  –  1 176 061  2 934  1 178 995 
P J Moleket  1 243  –  19 718  20 961 
M Morobe  –  –  –  – 
P J Neethling  –  –  7 898 806  7 898 806 
K S Rantloane  57  –  –  57 
F Robertson  –  5 500  –  5 500 
J P Rupert(2)  –  –  7 553 865  7 553 865 
N J Williams(3)  34 499  –  66 000  100 499 
  99 504  2 031 233  15 542 973  17 673 710 
(1) Van mnr J J Durand se aandeelhouding word 203 500 aandele by ‘n finansiële instelling as sekuriteit vir ‘n oortrokke fasiliteit gehou.
(2) Mnre J P Rupert en A E Rupert is beide direkteure van ‘n geassosieerde wat die houer is van 7 551 005 gewone aandele in Remgro Beperk.
(3) Van mnr N J Williams se aandeelhouding word 34 499 aandele by ‘n finansiële instelling as sekuriteit vir ‘n oortrokke fasiliteit gehou.

Dr T Leoka is aangestel as ‘n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur vanaf 22 Maart 2023 en sy hou geen aandele in Remgro nie.

Direkteure Direk 
voordelig 
Indirek 
voordelig 
Geasso- 
sieerdes 
Totaal 
30 Junie 2022        
         
S E N De Bruyn  497  –  –  497 
J J Durand(1)  –  849 376  1 650  851 026 
M Lubbe  32 184  –  –  32 184 
N P Mageza  –  296  –  296 
J Malherbe  –  1 176 061  2 934  1 178 995 
P J Moleket  1 243  –  19 718  20 961 
M Morobe  –  633  –  633 
P J Neethling  –  –  7 898 806  7 898 806 
K S Rantloane  57  –  –  57 
F Robertson  –  5 500  –  5 500 
J P Rupert(2)  –  –  7 553 865  7 553 865 
N J Williams(3)  25 000  –  66 000  91 000 
  58 981  2 031 866  15 542 973  17 633 820 
(1) Van mnr J J Durand se aandeelhouding word 203 500 aandele by ‘n finansiële instelling as sekuriteit vir ‘n oortrokke fasiliteit gehou.
(2) Mnre J P Rupert en A E Rupert is beide direkteure van ‘n geassosieerde wat die houer is van 7 551 005 gewone aandele in Remgro Beperk.
(3) Van mnr N J Williams se aandeelhouding word 25 000 aandele by ‘n finansiële instelling as sekuriteit vir ‘n oortrokke fasiliteit gehou.

B-gewone aandele

Mnr J P Rupert is ’n direkteur van Rupert Beleggings Eiendoms Beperk wat die houer is van al die uitgereikte ongenoteerde B-gewone aandele.

Sedert die einde van die finansiële jaar tot datum van hierdie verslag het die belange van die direkteure onveranderd gebly.