Statistiek op 30 Junie 2022

30 Junie 2022  30 Junie 2021
%   Aantal
aandele
% Aantal
aandele

Vernaamste voordelige aandeelhouers 

Gewone aandele 
Public Investment Corporation 17.19 90 996 741 17.43 92 226 021
Ander 82.81 438 220 266 82.57 436 990 986
100.00 529 217 007 100.00 529 217 007
B-gewone aandele 
Rupert Beleggings Eiendoms Beperk 100.00 39 056 987 100.00 39 056 987
Totaal 568 273 994 568 273 994

Geen ander aandeelhouer het op 30 Junie 2022 ’n voordelige belang van meer as 5% in die gewone aandele van die maatskappy gehou nie.

30 Junie
2022
30 Junie
2021
30 Junie
2020
30 Junie
2019

Verspreiding van aandeelhouers 

Gewone aandele
Publieke aandeelhouers  43 862 42 694 51 228 54 812
Persentasie van aandeelhouers 99.92 99.90 99.92 99.91
Aantal aandele 507 156 402 508 022 210 507 822 981 504 306 132
Persentasie van aandele uitgereik 95.83 96.00 95.96 95.29
Nie-publieke aandeelhouers 
Direkteure (insluitend vernaamste filiale se direkteure) en hulle verwantes/Aandeletrust/tesourie-aandele/ voorgeskrewe beamptes/geassosieerdes van Remgro en/of sy vernaamste filiale 37 44 43 48
Persentasie van aandeelhouers 0.08 0.10 0.08 0.09
Aantal aandele  22 060 605 21 194 797 21 394 026 24 910 875
Persentasie van aandele uitgereik 4.17 4.00 4.04 4.71
Aantal aandeelhouers  43 899 42 738 51 271 54 860
30 Junie
2022
30 Junie
2021
30 Junie
2020
30 Junie
2019

Aantal aandele uitgereik

– Gewone aandele sonder pariwaarde  529 217 007 529 217 007 529 217 007 529 217 007
– Ongenoteerde B-gewone aandele sonder pariwaarde 39 056 987 39 056 987 39 056 987 39 056 987
Totale aantal aandele uitgereik 568 273 994 568 273 994 568 273 994 568 273 994
Aantal aandele in tesourie gehou
Gewone aandele teruggekoop en in tesourie gehou (4 205 497) (3 280 163) (3 297 213) (3 334 936)
564 068 497 564 993 831 564 976 781 564 939 058
Geweegde aantal aandele  564 417 614 564 984 762 564 961 299 565 619 396

Addisionele inligting

Institusionele en privaat aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele

2022

2021

Buitelandse en plaaslike aandeelhoudings in Remgro Beperk gewone aandele

2022

2021

Belange van direkteure in die uitgereikte kapitaal van die maatskappy

Gewone aandele

Direkteure  Direk
voordelig
Indirek
voordelig
Geassosieerdes  Totaal 
30 Junie 2022 
S E N De Bruyn 497 497
J J Durand 849 376 1 650 851 026
M Lubbe 32 184 32 184
N P Mageza 296 296
J Malherbe 1 176 061 2 934 1 178 995
P J Moleketi 1 243 19 718 20 961
M Morobe 633 633
P J Neethling 7 898 806 7 898 806
K S Rantloane 57 57
F Robertson 5 500 5 500
J P Rupert* 7 553 865 7 553 865
N J Williams** 25 000 66 000 91 000
58 981 2 031 866 15 542 973 17 633 820
* Mnre J P Rupert en A E Rupert is beide direkteure van ‘n geassosieerde wat die houer is van 7 551 005 gewone aandele in Remgro Beperk.
** Van mnr N J Williams se aandeelhouding word 25 000 aandele by ‘n finansiële instelling as sekuriteit vir ‘n oortrokke fasiliteit gehou.
Direkteure Direk
voordelig
Indirek
voordelig
Geassosieerdes Totaal
30 Junie 2021 
S E N De Bruyn 497 497
J J Durand 849 376 1 650 851 026
M Lubbe 32 184 32 184
N P Mageza 296 296
J Malherbe 1 176 061 2 934 1 178 995
P J Moleketi 1 243 19 718 20 961
M Morobe 633 633
P J Neethling 7 898 806 7 898 806
K S Rantloane 57 57
F Robertson 5 500 5 500
J P Rupert* 7 553 865 7 553 865
N J Williams** 25 000 66 000 91 000
58 981 2 031 866 15 542 973 17 633 820
* Mnre J P Rupert en A E Rupert is beide direkteure van ‘n geassosieerde wat die houer is van 7 551 005 gewone aandele in Remgro Beperk.
** Van mnr N J Williams se aandeelhouding word 25 000 aandele by ‘n finansiële instelling as sekuriteit vir ‘n oortrokke fasiliteit gehou.

Op 30 November 2020, met mnr P K Harris se aftrede, was sy indirekte voordelige belang 186 030 gewone aandele in Remgro Beperk.

B-gewone aandele

Mnr J P Rupert is ’n direkteur van Rupert Beleggings Eiendoms Beperk wat die houer is van al die uitgereikte ongenoteerde B-gewone aandele.

Sedert die einde van die finansiële jaar tot datum van hierdie verslag het die belange van die direkteure onveranderd gebly.