STATISTIEK OP 30 JUNIE 2020

30 Junie 2020 30 Junie 2019
% Aantal
aandele
% Aantal
aandele
VERNAAMSTE VOORDELIGE AANDEELHOUERS
Gewone aandele
Public Investment Corporation 16.35 86 513 326 13.66 72 273 810
Ander 83.65 442 703 681 86.34 456 943 197
100.00 529 217 007 100.00 529 217 007
B-gewone aandele
Rupert Beleggings Eiendoms Beperk 100.00 39 056 987 100.00 39 056 987
Totaal 568 273 994 568 273 994

Geen ander aandeelhouer het op 30 Junie 2020 ’n voordelige belang van meer as 5% in die gewone aandele van die maatskappy gehou nie.

30 Junie
2020
30 Junie
2019
30 Junie
2018
30 Junie
2017
VERSPREIDING VAN AANDEELHOUERS
Gewone aandele
Publieke aandeelhouers 51 228 54 812 60 496 64 552
Persentasie van aandeelhouers 99.92 99.91 99.93 99.88
Aantal aandele 507 822 981 504 306 132 513 954 491 512 476 207
Persentasie van aandele uitgereik 95.96 95.29 97.12 96.84
Nie-publieke aandeelhouers
Direkteure en hulle verwantes/Aandeletrust/
Tesourie-aandele/Voorgeskrewe beamptes 43 48 44 78
Persentasie van aandeelhouers 0.08 0.09 0.07 0.12
Aantal aandele 21 394 026 24 910 875 15 262 516 16 740 800
Persentasie van aandele uitgereik 4.04 4.71 2.88 3.16
Aantal aandeelhouers 51 271 54 860 60 540 64 630
30 Junie
2020
30 Junie
2019
30 Junie
2018
30 Junie
2017
AANTAL AANDELE UITGEREIK
– Gewone aandele sonder pariwaarde 529 217 007 529 217 007 529 217 007 529 217 007
– Ongenoteerde B-gewone aandele sonder pariwaarde 39 056 987 39 056 987 39 056 987 39 056 987
Totale aantal aandele uitgereik 568 273 994 568 273 994 568 273 994 568 273 994
Aantal aandele in tesourie gehou
Gewone aandele teruggekoop en in tesourie gehou (3 297 213) (3 334 936) (1 389 033) (1 666 638)
564 976 781 564 939 058 566 884 961 566 607 356
Geweegde aantal aandele 564 961 299 565 619 396 566 773 693 553 423 346

BELANGE VAN DIREKTEURE IN DIE UITGEREIKTE KAPITAAL VAN DIE MAATSKAPPY

GEWONE AANDELE

Direkteure Direk
voordelig
Indirek
voordelig
Geasso‑
sieerdes
Totaal
30 Junie 2020
S E N De Bruyn 497 497
J J Durand 849 376 1 650 851 026
P K Harris 186 030 186 030
M Lubbe 32 184 32 184
N P Mageza 296 296
J Malherbe 1 148 670 27 391 2 934 1 178 995
P J Moleketi 1 243 19 718 20 961
M Morobe 633 633
P J Neethling 7 898 806 7 898 806
K M S Rantloane 57 57
F Robertson 5 500 5 500
J P Rupert* 7 553 865 7 553 865
N J Williams 25 000 66 000 91 000
1 207 651 1 069 226 15 542 973 17 819 850

* Mnre J P Rupert en A E Rupert is beide direkteure van ‘n geassosieerde wat die houer is van 7 551 005 gewone aandele in Remgro Beperk.

 

Op 28 November 2019, met Dr E de la H Hertzog se aftrede, was sy direkte voordelige belang 288 081 gewone aandele, sy indirekte voordelige belang 2 224 995 gewone aandele en het sy geassosieerde 142 982 gewone aandele in Remgro Beperk gehou.

Op 28 November 2019, met mnr G T Ferreira se aftrede, was sy indirekte voordelige belang 174 488 gewone aandele en het sy geassosieerdes 616 000 gewone aandele in Remgro Beperk gehou.

Direkteure Direk
voordelig
Indirek
voordelig
Geasso‑
sieerdes
Totaal
30 Junie 2019
S E N De Bruyn 497 497
J J Durand 849 376 1 650 851 026
G T Ferreira 174 488 616 000 790 488
P K Harris 186 030 186 030
E de la H Hertzog 288 081 2 224 995 142 982 2 656 058
M Lubbe 32 184 32 184
N P Mageza 296 296
J Malherbe 48 670 1 161 565 1 210 235
P J Moleketi 1 243 19 718 20 961
M Morobe 633 633
F Robertson 5 500 5 500
J P Rupert* 7 553 865 7 553 865
N J Williams 25 000 66 000 91 000
570 163 3 266 830 9 561 780 13 398 773

* Mnre J P Rupert en A E Rupert is beide direkteure van ‘n geassosieerde wat die houer is van 7 551 005 gewone aandele in Remgro Beperk.

 

B-GEWONE AANDELE

Mnr J P Rupert is’n direkteur van Rupert Beleggings Eiendoms Beperk wat die houer is van al die uitgereikte ongenoteerde B-gewone aandele.

Sedert die einde van die finansiële jaar tot datum van hierdie verslag het die belange van die direkteure onveranderd gebly.