Hoe beleggings bestuur word

Remgro het ’n paar bedryfsfiliale waarvan RCL Foods (genoteer), Distell (genoteer), Siqalo Foods (ongenoteer) en Wispeco (ongenoteer) die mees wesentlike is. Remgro het ’n filosofie van gedesentraliseerde bestuur aanvaar, wat beteken dat hierdie maatskappye selfstandige direksies en bestuurstrukture het, terwyl Remgro slegs sy invloed deur nie-uitvoerende verteenwoordiging in die direksies van hierdie maatskappye uitoefen.

Remgro se ander beleggings bestaan uit beide genoteerde en ongenoteerde maatskappye wat nie deur Remgro beheer word nie en wat meestal geassosieerdes en gesamentlike ondernemings is vanweë die beduidende invloed of gesamentlike beheer wat Remgro deur sy direksieverteenwoordiging uitoefen. Waar Remgro nie die reg tot direksieverteenwoordiging het nie, word beleggings as portefeuljebeleggings hanteer (beleggings teen billike waarde deur ander omvattende inkomste).

Remgro bestuur sy beleggings op ’n gedesentraliseerde grondslag en sy betrokkenheid is hoofsaaklik gefokus op steunverlening, eerder as inmenging in die dag-tot-dag-bestuur van sake-eenhede. Die direksie van Remgro Beperk beskou dit in die beste belang van alle betrokkenes om die gedesentraliseerde besigheidsmodel te respekteer, asook die feit dat hierdie besighede aparte wetlike entiteite verteenwoordig. Die steun wat onderliggende beleggings van Remgro as aandeelhouer ontvang, sluit in strategiese rigtinggewing, geduldige finansiële kapitaal, bestuursondersteuning deur toegang tot Remgro se breë en diverse netwerk van menslike kapitaal en die skep van ’n omgewing voordelig vir korporatiewe transaksies. Die ondersteuning wat Remgro verskaf, stel maatskappye waarin belê is in staat om hul groeistrategieë en teikens te bereik.

Daar moet beklemtoon word dat bogenoemde bestuursfilosofie vir alle onderliggende beleggings geld, ongeag die vlak van invloed wat uitgeoefen kan word.

Aandeelhouersooreenkomste bestaan vir Remgro se geassosieerdes en gesamentlike ondernemings waar daar ook ander groot aandeelhouers betrokke is. Hierdie ooreenkomste beskerm die maatskappy se regte as aandeelhouer en bestuur risiko’s. Ingevolge hierdie ooreenkomste het Remgro besluitnemingsbetrokkenheid by ’n duidelik omskrewe lys kernaangeleenthede wat hierdie ondernemings raak, soos die aanstelling of verwydering van direkteure, kapitaalstruktuur, besigheidstrategie, groot kapitale uitgawes, asook samesmeltings, verkrygings en vervreemdings.

As ’n verantwoordelike aandeelhouer van die onderliggende beleggings, oefen Remgro ook sy aandeelhouersregte uit om sover moontlik te verseker dat die betrokke ondernemings aan sy vereistes voldoen ten opsigte van sake soos bestuur, interne beheer, finansiële bestuur, risikobestuur, wetlike nakoming, maatskaplike verantwoordelikheid, veiligheid, gesondheids- en omgewingsbestuur, interne oudit, etiese bestuur, inligtingsbestuur, verhoudinge met belanghebbendes, opvolgbeplanning en volhoubaarheid.

Eienaarskapstruktuur

Remgro se uitgereikte aandelekapitaal bestaan uit die volgende twee klasse aandele:

Gewone aandele sonder pariwaarde

Genoteer op die JSE

529 217 007 gewone aandele sonder pariwaarde
Elke gewone aandeel het een stem

B-gewone aandele sonder pariwaarde

Ongenoteer

39 056 987 B-gewone aandele sonder pariwaarde
Elke B-gewone aandeel het 10 stemme
Alle ongenoteerde B-gewone aandele word deur Rupert Beleggings Eiendoms Beperk gehou, ’n maatskappy wat in Suid-Afrika geïnkorporeer is en as voertuig vir die Rupert-gesinsbelange in Remgro dien. Op 30 Junie 2021 was die ongenoteerde B-gewone aandele geregtig op 42.62% (2020: 42.62%) van die totale aantal stemme van aandeelhouers van die maatskappy.

’n Ontleding van die grootste aandeelhouers verskyn hier.

Beleggingsfilosofie

Remgro belê in besighede wat in ooreenstemming met sy waardes en doelwitte is en die potensiaal het om voortreflike verdienste, kontantvloeigenerering en dividendgroei oor die lang termyn te kan lewer. Dit behels die verkryging van betekenisvolle belange in maatskappye om ’n beduidende invloed te kan uitoefen. Goeie bestuur is ’n belangrike beleggingsmaatstaf. Remgro fokus op die Suider-Afrikaanse mark, maar internasionale geleenthede, saam met gerespekteerde vennote sal oorweeg word. Remgro gaan strategiese verbintenisse op ’n vennootskapsgrondslag aan en voeg waarde toe deur sy uitgebreide netwerk van menslike kapitaal. Die doel is om Remgro se intrinsieke netto batewaarde te laat groei deur in ’n goeie balans van jong groeimaatskappye, netwerkbates en meer gevestigde kontantgenererende maatskappye te belê om voortreflike opbrengste by wyse van volhoubare dividend- en kapitaalgroei aan aandeelhouers te verseker.

Remgro se beleggingstrategie

 • Klem op beleggings wat in ooreenstemming met Remgro se waardes en doelwitte is en ’n betekenisvolle bydrae tot sy verdienste kan maak
 • Fokus op beleggings met ‘n betekenisvolle omgewing-, maatskaplike en bestuurstrategie en impak
 • Beduidende invloed en direksieverteenwoordiging is integraal
 • Voorkeur vir ongenoteerde beleggings
 • Beleggings in ondernemings waar Remgro volhoubare waarde oor die lang termyn kan identifiseer
 • Fokus op Suid-Afrikaanse beleggings en ander Afrika-lande deur onderliggende beleggings
 • Oorweeg beleggings in ander lande op ’n opportunistiese grondslag
 • Primêre sektorfokus:
  • Gesondheidsorg
  • Verbruikersprodukte
  • Finansiële dienste
  • Infrastruktuur

Beleggingsmaatstawwe (onder andere)

 • Bestaande kultuur en etiek van die direksie en bestuurspan
 • Verwagte beleggingsopbrengste wat meer is as Remgro se interne opbrengskoers
 • Omgewing-, maatskaplike en bestuurstrategie en impak van onderneming
 • Lewensvatbaarheid van produkte en dienste en die lewensiklus daarvan
 • Toegangshindernisse