Hoe beleggings bestuur word

Remgro het ’n paar bedryfsfiliale waarvan Distell (genoteer), RCL Foods (genoteer), Siqalo Foods (ongenoteer) en Wispeco (ongenoteer) die mees wesentlike is. Remgro se ander beleggings bestaan uit beide genoteerde en ongenoteerde maatskappye wat nie deur Remgro beheer word nie en wat meestal geassosieerdes en gesamentlike ondernemings is vanweë die beduidende invloed of gesamentlike beheer wat Remgro deur sy direksieverteenwoordiging uitoefen.

Ondanks die vlak van invloed of beheer, het Remgro ’n filosofie van gedesentraliseerde bestuur aanvaar, wat beteken dat sy onderliggende beleggings selfstandige direksies en bestuurstrukture het, terwyl Remgro slegs sy invloed deur nie-uitvoerende verteenwoordiging in die direksies van hierdie maatskappye uitoefen. Remgro se betrokkenheid is hoofsaaklik gefokus op steunverlening en oorsig, eerder as betrokkenheid in die dag-tot-dag-bestuur van sake-eenhede.

Die direksie van Remgro Beperk beskou dit in die beste belang van alle betrokkenes om die gedesentraliseerde besigheidsmodel te respekteer, asook die feit dat hierdie besighede aparte wetlike entiteite verteenwoordig. Die steun wat onderliggende beleggings van Remgro as ‘n aandeelhouer ontvang, sluit in strategiese rigtinggewing, geduldige finansiële kapitaal, bestuursondersteuning deur toegang tot Remgro se breë en diverse netwerk van menslike kapitaal en die skep van ’n omgewing voordelig vir korporatiewe transaksies. Die ondersteuning wat Remgro verskaf, stel maatskappye waarin belê is in staat om hul groeistrategieë en teikens te bereik.

Aandeelhouersooreenkomste bestaan vir Remgro se geassosieerdes en gesamentlike ondernemings waar daar ook ander groot aandeelhouers betrokke is. Hierdie ooreenkomste dien as ‘n meganisme om Remgro se regte as ‘n aandeelhouer te beskerm en bestuur enige geassosieerde risiko’s. Ingevolge hierdie ooreenkomste het Remgro besluitnemingsbetrokkenheid by ’n duidelik omskrewe lys kernaangeleenthede wat hierdie ondernemings raak, soos die aanstelling of verwydering van direkteure, kapitaalstruktuur, besigheidstrategie, groot kapitale uitgawes, asook samesmeltings, verkrygings en vervreemdings.

Waar Remgro nie die reg tot direksieverteenwoordiging het nie, word beleggings as portefeuljebeleggings hanteer (beleggings teen billike waarde deur ander omvattende inkomste).

As ’n verantwoordelike rentmeester van sy onderliggende beleggings, oefen Remgro ook sy invloed uit om sover moontlik te verseker dat die betrokke ondernemings aan sy vereistes voldoen ten opsigte van sake soos bestuur, interne beheer, finansiële bestuur, risikobestuur, wetlike nakoming, maatskaplike verantwoordelikheid, veiligheid, gesondheids- en omgewingsbestuur, interne oudit, etiese bestuur, inligtingsbestuur, verhoudings met belanghebbendes, opvolgbeplanning en volhoubaarheid. Om sy volhoubaarheidsagenda verder te voer, beoog Remgro om in vennootskap met sy onderliggende beleggings oor hul waardekettings volhoubare gedrag, volgens omgewings-, maatskaplike en bestuursbeginsels (ESG), te beïnvloed en aan te moedig wat daarop gerig is om algemene en gesamentlike volhoubaarheidsdoelwitte te bereik.

Eienaarskapstruktuur

Remgro se uitgereikte aandelekapitaal bestaan uit die volgende twee klasse aandele::

GEWONE AANDELE SONDER PARIWAARDE

Genoteer op die JSE

529 217 007 gewone aandele sonder pariwaarde
Elke gewone aandeel het een stem

B-GEWONE AANDELE SONDER PARIWAARDE

Ongenoteer

39 056 987 B-gewone aandele sonder pariwaarde
Elke B-gewone aandeel het 10 stemme
Alle ongenoteerde B-gewone aandele word deur Rupert Beleggings Eiendoms Beperk gehou, ’n maatskappy wat in Suid-Afrika geïnkorporeer is en as voertuig vir die Rupertfamiliebelange in Remgro dien. Op 30 Junie 2022 was die ongenoteerde B-gewone aandele geregtig op 42.66% (2021: 42.62%) van die totale aantal stemme van aandeelhouers van die maatskappy.

’n Ontleding van die grootste aandeelhouers verskyn hier.

Beleggingsfilosofie

Remgro belê in besighede, met aansien, wat in ooreenstemming met sy waardes en doelwitte is en oor kundige bestuurspanne beskik wat die potensiaal het om voortreflike verdienste, volhoubare kontantvloeigenerering en dividendgroei oor die lang termyn te kan lewer. Remgro gaan strategiese verbintenisse op ’n vennootskapsgrondslag aan en voeg waarde toe deur sy uitgebreide netwerk van menslike kapitaal.

As ‘n sleutelelement van sy doelwitte, het Remgro sy fokus verskerp oor hoe bates bestuur en beleggings in besighede nagejaag word met die oog daarop om, saam met finansiële opbrengste, by te dra tot meetbare, positiewe maatskaplike en/of omgewingsimpakte. In hierdie verband verskaf Remgro se beleggings-raamwerk nou, in ooreenstemming met sy ESG-strewe, duidelike riglyne vir beleggingsbesluite.

ESG-oorwegings is doelbewus oor die lewensiklus van beleggings geïntegreer om aan te dui waar volhoubare waarde oor die lang termyn geskep kan word. Dit verseker dat die besighede waarin Remgro se kapitaal belê is, verbind bly tot volgehoue ESG-verbeterings, en werk maak daarvan om relevante globale beste praktyke, met behoorlike teikens en tydraamwerke, toe te pas ten einde dit te verwesentlik.

Remgro het homself tot aanspreeklikheid verbind deur vooruitgang en deursigtigheid teen gestelde maatstawwe te meet en besonderhede te verskaf oor waar vordering gemaak en resultate behaal is, maar ook waar nog werk gedoen moet word op die ESG-reis.

Beleggingsmaatstawwe (onder andere)

 • Bestaande kultuur en etiek van die direksie en bestuurspan
 • Verwagte beleggingsopbrengste wat meer is as Remgro se interne opbrengskoers
 • ESG-strategie en impak van onderneming, en ‘n ESG-profiel in ooreenstemming met Remgro se vereistes en standaarde
 • Lewensvatbaarheid van produkte en dienste en die lewensiklus daarvan
 • Toegangshindernisse

Remgro se beleggingstrategie

 • Beleggings in ooreenstemming met Remgro se waardes en doelwitte om volhoubare belanghebbende-waarde te skep
 • Klem op beleggings wat voortreflike finansiële opbrengste lewer en bydra tot meetbare positiewe maatskaplike en/of omgewingsimpak
 • Beduidende invloed en direksieverteenwoordiging is integraal
 • Voorkeur vir ongenoteerde beleggings
 • Beleggings in ondernemings waar Remgro volhoubare waarde oor die lang termyn kan identifiseer
 • Fokus op Suid-Afrikaanse beleggings en ander Afrika-lande deur onderliggende beleggings
 • Oorweeg beleggings in ander lande op ’n opportunistiese grondslag
 • Primêre sektorfokus:
  • Gesondheidsorg
  • Verbruikersprodukte
  • Finansiële dienste
  • Infrastruktuur