HOE BELEGGINGS BESTUUR WORD

Remgro het ’n paar bedryfsfiliale waarvan RCL Foods (genoteer), Distell (genoteer), Siqalo Foods (ongenoteer) en Wispeco (ongenoteer) die mees wesentlike is. Vanweë sy filosofie van gedesentraliseerde bestuur het hierdie maatskappye selfstandige direksies en bestuurstrukture en oefen Remgro slegs sy invloed uit deur nie-uitvoerende verteenwoordiging in die direksies van hierdie maatskappye.

Remgro se ander beleggings bestaan uit beide genoteerde en ongenoteerde maatskappye wat nie deur Remgro beheer word nie en wat meestal geassosieerdes en gesamentlike ondernemings is vanweë die beduidende invloed of gesamentlike beheer wat Remgro deur sy direksieverteenwoordiging uitoefen. Waar Remgro nie die reg tot direksieverteenwoordiging het nie, word beleggings as portefeuljebeleggings hanteer (beleggings teen billike waarde deur ander omvattende inkomste).

Remgro bestuur sy beleggings op ’n gedesentraliseerde grondslag en sy betrokkenheid is hoofsaaklik gefokus op steunverlening, eerder as inmenging in die dag-tot-dag-bestuur van sake-eenhede. Die direksie van Remgro Beperk beskou dit in die beste belang van alle betrokkenes om die gedesentraliseerde besigheidsmodel te respekteer, asook die feit dat hierdie besighede aparte wetlike entiteite verteenwoordig. Die steun wat aan onderliggende beleggings verleen word, kan in die vorm van strategiese, finansiële en bestuursdienste wees, of die skep van ’n omgewing vir korporatiewe transaksies.

Daar moet beklemtoon word dat bogenoemde bestuursfilosofie vir alle onderliggende beleggings geld, ongeag die vlak van invloed wat uitgeoefen kan word.

Aandeelhouersooreenkomste bestaan vir Remgro se geassosieerdes en gesamentlike ondernemings waar daar ook ander groot aandeelhouers betrokke is. Hierdie ooreenkomste beskerm die maatskappy se regte as aandeelhouer en bestuur risiko’s. Ingevolge hierdie ooreenkomste het Remgro besluitnemingsbetrokkenheid by ’n duidelik omskrewe lys kernaangeleenthede wat hierdie ondernemings raak, soos die aanstelling of verwydering van direkteure, kapitaalstruktuur, besigheidstrategie, groot kapitale uitgawes, asook samesmeltings, verkrygings en vervreemdings.

As ’n verantwoordelike aandeelhouer van die onderliggende beleggings, oefen Remgro ook sy aandeelhouersregte uit om sover moontlik te verseker dat die betrokke ondernemings aan sy vereistes voldoen ten opsigte van sake soos bestuur, interne beheer, finansiële bestuur, risikobestuur, wetlike nakoming, veiligheid, gesondheids- en omgewingsbestuur, interne oudit, etiese bestuur, inligtingsbestuur, verhoudinge met belanghebbendes, opvolgbeplanning en volhoubaarheid.

EIENAARSKAPSTRUKTUUR

Remgro se uitgereikte aandelekapitaal bestaan uit die volgende twee klasse aandele:

GEWONE
AANDELE SONDER
PARIWAARDE

GENOTEER OP DIE JSE

529 217 007 gewone aandele sonder pariwaarde
Elke gewone aandeel het een stem

B-GEWONE
AANDELE SONDER
PARIWAARDE

ONGENOTEER

39 056 987 B-gewone aandele sonder pariwaarde
Elke B-gewone aandeel het tien stemme

Alle ongenoteerde B-gewone aandele word deur Rupert Beleggings Eiendoms Beperk gehou, ’n maatskappy wat in Suid-Afrika geïnkorporeer is en as voertuig vir die Rupert-gesinsbelange in Remgro dien. Op 30 Junie 2020 was die ongenoteerde B-gewone aandele geregtig op 42.62% (2019: 42.62%) van die totale aantal stemme van aandeelhouers van die maatskappy.

’n Ontleding van die grootste aandeelhouers verskyn hier.

BELEGGINGSFILOSOFIE

Remgro belê in besighede wat die potensiaal het om voortreflike verdienste, kontantvloeigenerering en dividendgroei oor die lang termyn te kan lewer. Dit behels die verkryging van betekenisvolle belange in maatskappye om ’n beduidende invloed te kan uitoefen. Goeie bestuur is ’n belangrike beleggingsmaatstaf. Remgro fokus op die Suider-Afrikaanse mark, maar internasionale geleenthede, saam met gerespekteerde vennote sal oorweeg word. Remgro gaan strategiese verbintenisse op ’n vennootskapsgrondslag aan en beywer hom om, waar moontlik, waarde toe te voeg. Die doel is om Remgro se intrinsieke netto batewaarde te laat groei deur in ‘n mengsel van jong groeimaatskappye en meer gevestigde kontantgenererende maatskappye te belê om voortreflike opbrengste by wyse van volhoubare dividend- en kapitaalgroei aan aandeelhouers te verseker.

REMGRO SE BELEGGINGSTRATEGIE

 • Klem op beleggings wat ’n betekenisvolle bydrae tot Remgro se verdienste gaan maak
 • Beduidende invloed en direksieverteenwoordiging is integraal
 • Voorkeur vir ongenoteerde beleggings
 • Beleggings in ondernemings waar Remgro volhoubare waarde oor die lang termyn kan identifiseer
 • Fokus op Suid-Afrikaanse beleggings en ander Afrika-lande deur onderliggende beleggings
 • Oorweeg beleggings in ander lande op ’n opportunistiese grondslag
 • Primêre sektorfokus:
  • Verbruikersprodukte
  • Infrastruktuur
  • Gesondheidsorg
  • Finansiële dienste

BELEGGINGSMAATSTAWWE (onder andere)

 • Bestaande kultuur en etiek van die direksie en bestuurspan
 • Verwagte beleggingsopbrengste wat meer is as Remgro se interne opbrengskoers
 • Ekologiese voetspoor van die onderneming
 • Lewensvatbaarheid van produkte en dienste en die lewensiklus daarvan
 • Maatskaplike verantwoordelikheidsin van die onderneming
 • Toegangshindernisse