BEGRIP VIR REMGRO SE STATUTÊRE RAPPORTERING OOR NETTO WINS

Ten einde te verstaan hoe Remgro sy geld maak, moet sy gerapporteerde resultate eerstens verstaan word.

Remgro se statutêre gerapporteerde netto wins bestaan hoofsaaklik uit die volgende:

 • Gekonsolideerde resultate van sy bedryfsfiliale, naamlik RCL Foods, Distell, Wispeco en Siqalo Foods;
 • Geëkwiteerde resultate van sy beleggings in geassosieerdes en gesamentlike ondernemings, bv. Mediclinic, RMI, Air Products en Total, asook RMH en FirstRand (tot en met die ontbondeling en herklassifikasie onderskeidelik);
 • Wins/verlies met die realisasie van beleggings;
 • Netto waardedaling van beleggings;
 • Dividende ontvang van onderliggende beleggings en wat nie as filiale, geassosieerdes en gesamentlike ondernemings geklassifiseer is nie, bv. FirstRand (sedert sy herklassifikasie van ‘n geassosieerde na ‘n belegging teen billike waarde deur ander omvattende inkomste), die Milestone China Fondse en die Pembani Remgro Infrastruktuurfonds;
 • Rente ontvang;
 • Rente betaal;
 • Netto korporatiewe koste, insluitende vergoeding en ander voordele betaal aan werknemers; en
 • Belasting.

  KAPITAALTOEWYSING – DIE BELANGRIKSTE FUNKSIE VAN REMGRO

Kapitaal is duur en nie onbeperk nie. Aangesien ons met ‘n onseker toekoms te doen het, vererger deur die Covid-19- pandemie, en noodwendig kapitaaltoewysingsmodelle op sekere aannames oor die toekoms grond, benodig ons beleggingsbesluite veiligheidsmarge. Ons moet gedissiplineerd in ons toewysing van kapitaal wees en as ons blyk verkeerd te wees, moet daar vinnig en beslissend opgetree word.

BELEGGINGSHOUERMAATSKAPPY

WAT ONS, AFGESIEN VAN ONS BEÏNVLOEDINGSVLAK, AAN ONDERLIGGENDE BELEGGINGS BIED:

 • Strategiese insette
 • Kapitaaltoewysing
  • Finansiële kapitaal om groei te bevorder
  • Vervaardigingskapitaal
  • Menslike kapitaal by wyse van bestuursondersteuning
  • Verhoudingskapitaal in die identifisering van geleenthede
  • Intellektuele kapitaal
  • Omgewingskapitaal
 • Tesouriedienste (soos benodig)
 • Transaksievermoë (omgewing vir korporatiewe transaksies)
 • Gedesentraliseerde bestuursbenadering
 • Interne oudit en risikodienste (soos benodig)
 • Formele en informele verbintenisse, waardeur onderliggende beleggings, geleenthede gebied word om voordeel uit ‘n wyer netwerk te trek

  BELEGGINGS

Die waarde en prestasie van onderliggende beleggings, eerder as die bedrywighede op houermaatskappyvlak, sal in ‘n groot mate die waarde bepaal vir houermaatskappy-aandeelhouers, hoewel transaksiebeklinking op houermaatskappyvlak ook aansienlike waarde kan byvoeg.

DIE BESTE BENADERING TOT REMGRO SE WINS OP HOUERMAATSKAPPYVLAK (BY DIE KERN) BEHELS:

Gegewe die aard as ‘n beleggingshouermaatskappy, en die aansienlike kontant wat beskikbaar is en bestuur word, word die beheer van tesourierisiko’s as baie belangrik beskou. Dit sluit die bestuur van bewegings in buitelandse wisselkoerse in, wat in meer besonderhede in die hoof finansiële beampte (HFB) se verslag behandel word.

  UITKERING AAN AANDEELHOUERS

Uitkering word befonds uit dividendinkomste en rente ontvang by die kern. Ons doel ten opsigte van normale dividende is om aan aandeelhouers ‘n konstante jaarlikse dividendvloei te voorsien wat hulle ten minste teen inflasie sal beskerm. Soos in die verlede, in spesiale omstandighede, sal Remgro ander uitkerings in die vorm van spesiale dividende, terugkoop van aandele of die ontbondeling van beleggings aan aandeelhouers oorweeg.

BEOORDELING VAN SUKSES DEUR INTRINSIEKE WAARDE

Remgro beoordeel sy vertoning verder aan die hand van die toename in sy intrinsieke netto batewaarde. Dit meet die groei in die waarde van die onderskeie onderliggende beleggings, gemeet aan die genoteerde markwaarde of, in die geval van ongenoteerde beleggings, deur die beginsels van IFRS 13: Billike Waarde Meting toe te pas. Verwys na die hoofuitvoerende beampte se verslag vir ’n meer gedetailleerde ontleding van Remgro se intrinsieke netto batewaarde, waar kortliks verwys word na die verskille tussen ‘n IFRS 13-waardasie en ‘n transaksie-waardasie.