Nie-uitvoerende direkteure

J P Rupert (73)
J P Rupert (73) Voorsitter
J Malherbe (67)
J Malherbe (67) Nie-uitvoerende direkteur
P J Neethling (38)
P J Neethling (38) Nie-uitvoerende direkteur
A E Rupert (35)
A E Rupert (35) Nie-uitvoerende direkteur

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteure

S E N De Bruyn (51)
S E N De Bruyn (51) Hoof onafhanklike direkteur
F Robertson (68)
F Robertson (68) Ondervoorsitter
N P Mageza (68)
N P Mageza (68) Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur
P J Moleketi (66)
P J Moleketi (66) Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur
M Morobe (66)
M Morobe (66) Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur
G G Nieuwoudt (47)
G G Nieuwoudt (47) Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur
K S Rantloane (42)
K S Rantloane (42) Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur

Uitvoerende direkteure

J J Durand (56)
J J Durand (56) Hoofuitvoerende beampte
M Lubbe (53)
M Lubbe (53) Nakoming en korporatiewe maatskaplike beleggings
N J Williams (58)
N J Williams (58) Hoof finansiële beampte

Remgro se doelwit om “die toekoms te help skep en ‘n vennoot in Suid-Afrika se welvaart” te wees, bly die dryfkrag vir die waardegedrewe besigheid wat dit is.

Lede van komitees

Oudit-en-risikokomitee
S E N De Bruyn (voorsitter), N P Mageza,
P J Moleketi, F Robertson
Vergoedings-en-nominasiekomitee
J P Rupert (voorsitter), S E N De Bruyn,
P J Moleketi, F Robertson
Beleggingskomitee
J P Rupert (voorsitter), J J Durand, J Malherbe,
P J Neethling (alternatief vir J P Rupert), G G Nieuwoudt,
K S Rantloane, F Robertson, N J Williams
Maatskaplike-en-etiesekomitee
M Morobe (voorsitter), S E N De Bruyn,
P R Louw, N P Mageza, P J Uys
Bestuursraad
J J Durand (voorsitter), P R Louw, M Lubbe,
P J Uys, N J Williams
Strategiese ESG-komitee
M Morobe (voorsitter), S E N De Bruyn,
M Lubbe, K S Rantloane, P J Uys

Hoe Remgro bestuur word

Remgro Beperk se direksie lei en beheer die groep in alle sake van wesentlike of strategiese aard wat ’n uitwerking op die reputasie en prestasie van die groep kan hê. Die bestuursraad is ’n subkomitee van die direksie wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir die vasstelling van beleid, die monitering en bestuur van bestaande beleggings, die identifisering en aanbeveling van nuwe beleggingsgeleenthede en die uitvoering van die direksie se besluite en strategie. Ander sake, soos opgedra deur die direksie, word op senior bestuursvlak hanteer, soos toegelaat ingevolge ’n formele delegering van gesag wat die perke bepaal van delegerings- en goedkeuringsmandate.

Die bestuursraad, saam met senior bestuur, streef daarna om ’n kultuur van etiese gedrag en goeie bestuur regdeur die Remgro groep te vestig. Op 30 Junie 2023 het die bestuursraad uit vyf lede bestaan, synde al drie uitvoerende direkteure, asook mnre Pieter Louw en Pieter Uys.

Die skematiese voorstelling in Figuur 1 verskaf meer besonderhede oor die dag-tot-dag-verantwoordelikhede en die gedelegeerde magte van die individuele lede van die bestuursraad.

Komiteestruktuur

Figuur 1