Aantekeninge by die finansiŽle jaarstate

VIR DIE JAAR GEňINDIG 31 MAART 2008

« Aanwysing 1 Aanwysing 3 »
             
2. EIENDOM, AANLEG EN TOERUSTING
    Grond en   Masjinerie     Kantoor    
    geboue   en toerusting   Voertuie   toerusting   Totaal  
    R miljoen   R miljoen   R miljoen   R miljoen   R miljoen  
  Drawaarde op 1 April 2006 874   1 211   219   13   2 317  
       Kosprys 1 267   2 311   376   39   3 993  
       Opgelope waardevermindering (393)  (1 100)  (157)  (26)  (1 676) 
  Toevoegings 102   300   78   22   502  
  Vervreemdings (5)  (4)  (6)  –   (15) 
  Waardevermindering (27)  (167)  (26)  (3)  (223) 
  Oordrag na bates gehou vir verkoop (123)  (17)  –   –   (140) 
  Ander (30)  30   –   –   –  
  Drawaarde op 31 Maart 2007 791   1 353   265   32   2 441  
       Kosprys 1 199   2 581   429   47   4 256  
       Opgelope waardevermindering (408)  (1 228)  (164)  (15)  (1 815) 
  Toevoegings 225   187   49   3   464  
  Vervreemdings (5)  (2)  (6)  (1)  (14) 
  Waardevermindering (30)  (188)  (31)  (2)  (251) 
  Besighede verkry –   1   –   –   1  
  Oordrag na bates gehou vir verkoop (40)  (19)  (12)  –   (71) 
  Ander (45)  40   2   1   (2) 
  Drawaarde op 31 Maart 2008 896   1 372   267   33   2 568  
      Kosprys 1 320   2 740   421   51   4 532  
      Opgelope waardevermindering (424)  (1 368)  (154)  (18)  (1 964) 
             
          2008   2007  
  Waardeverminderingskoerse is soos volg:       %   %  
  Geboue       0 – 50   0 – 50  
  Masjinerie en toerusting       3⅓ – 100   3⅓– 100  
  Voertuie       4 – 33⅓   4 – 33⅓  
  Kantoortoerusting       5 – 33⅓   5 – 33⅓  
             
 

Bates met ’n boekwaarde van R3 miljoen (2007: R1 miljoen) dien as sekuriteit vir verpligtinge onder verbandlenings, bruikhuuren
afbetalingskredietooreenkomste.

Die registers met volledige besonderhede van grond en geboue is vir insae deur lede of hul gevolmagtigdes beskikbaar by die
geregistreerde kantore van die maatskappye aan wie die eiendomme behoort.