BUSINESS PARTNERS BEPERK (BUSINESS PARTNERS)

Business Partners het ‘n Maart-jaareinde en gevolglik is sy resultate vir die 12 maande tot 31 Maart 2018 geëkwiteer in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. Wesens-verdienste toeskryfbaar aan Remgro vir die jaar onder oorsig het R65 miljoen (2017: R54 miljoen) bedra.

Business Partners se wesensverdienste vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2018 het R151 miljoen (2017: R127 miljoen) bedra, ‘n toename van 18.9%, terwyl winste toeskryfbaar aan aandeelhouers met 5.4% tot R218 miljoen toegeneem het. Die toename was die gevolg van hoër beleggingsinkomste en inkomste uit eiendom asook omsigtige kostebestuur, wat gedeeltelik deur hoër kredietverliese teengewerk is.

Die risiko in die beleggingsportefeulje het toegeneem oor die tydperk. Beleggings met agterstallige terugbetalings het van 20% van die beleggingsportefeulje op 31 Maart 2017 toegeneem tot 21.4% op 31 Maart 2018. Dit weerspieël die ongunstige ekonomiese en moeilike handelstoestande vir KMO’s.

In die jaar onder oorsig is befondsing ten bedrae van R1 049 miljoen (2017: R1 147 miljoen) aan 295 (2017: 327) beleggingsprojekte verskaf.

Die maatskappy se hoof ontwikkelingsimpakdoel (deur middel van die verlening van finansiële bystand aan KMO entrepreneurs), is werksgeleenthede wat gefasiliteer of ontsluit word deur die verskafde kapitaal. Business Partners het 11 601 werksgeleenthede (2017: 12 395) fasiliteer gedurende die jaar onder oorsig.