Remgro se vergoedings-en-nominasiekomitee is, onder andere, verantwoordelik vir die daarstelling van ’n vergoedingsbeleid, toesig oor die vasstelling en administrasie van die vergoeding van alle direkteure, bestuursraadlede en ander werknemers, sowel as die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure (wie se vergoeding uiteindelik, by wyse van ’n spesiale resolusie, deur aandeelhouers goedgekeur word voor die betaling daarvan).

Die vergoedings-en-nominasiekomitee adviseer die direksie oor sake soos vergoedingsbeginsels en die voorwaardes van indiensneming van alle direkteure en bestuursraadslede, die direksiestruktuur en -samestelling, direkteursvergoeding en langtermyn-aansporingsmaatreëls en opvolgplanne vir die direksie, HUB en ander bestuursraadaanstellings.

Remgro het ’n formele vergoedingsbeleid wat die vergoedingsbeginsels vir die hele organisasie uiteensit. Die vergoedingsbeleid is in ooreenstemming met Remgro se benadering om alle werknemers billik en mededingend, en ooreenkomstig hul vermoë, vaardighede, verantwoordelikhede en vertoningsvlak, te vergoed. Die salarisvlak van werknemers is een van verskeie elemente in die strategie om personeel te behou, te motiveer en, waar nodig, hoëgehalte mense te werf.

Die vergoedingsverslag gee ’n oorsig en begrip van Remgro se vergoedingsbeginsels, -beleid en -praktyke. Die vergoeding van direkteure en voorgeskrewe beamptes word in die vergoedingsverslag geopenbaar. Die direksie het besluit dat onafhanklike nie-uitvoerende direkteure nie vergoed moet word met ’n basiese fooi en bywoningsfooi ten opsigte van hul direksie- en komiteeverpligtinge nie. Die fooi wat aan nie-uitvoerende direkteure betaal word, is dus ’n vaste jaarlikse fooi. Dié besluit is geneem omdat baie direkteure aansienlike waarde tot die Remgro-groep buite formele direksie- en komiteevergaderings toevoeg, soms meer as wat hulle binne die raamwerk van ’n formele vergadering kan doen.

Met ingang van 2017 lê Remgro sy vergoedingsbeleid en vergoedingimplementeringsverslag vir afsonderlike, nie-bindende adviesstemming deur aandeelhouers by die algemene jaarvergaderings voor. In die geval van ’n 25% of meer afkeurende stem oor die vergoedingsbeleid of vergoedings-implementeringsverslag (of beide), sal die vergoedings-en-nominasiekomitee in gesprek tree met afkeurende aandeelhouers, soos deur King IV aanbeveel.

Remgro se vergoedingsbeleid en vergoedingsimplementerings-verslag is vir afsonderlike, nie-bindende adviesstemming by die maatskappy se jaarvergadering op 29 November 2018 voorgelê. By die vergadering het 96.02% en 97.97% van die gewone aandeelhouers, wat die stemme van die B-gewone aandeelhouers uitsluit, ten gunste van die vergoedingsbeleid en vergoedingsimplementeringsverslag gestem.