‘N GOEIE DEFINISIE VAN ‘N KORPORATIEWE BURGER IS DAT DIT ‘N INSTANSIE IS WAT DIE GEMEENSKAP EERBAAR DIEN, TERWYL WAARDE VIR SY BELANGHEBBENDES
OP VOLHOUBARE WYSE
GESKEP WORD.
   
       

INLEIDING

Remgro se waardesisteem sluit die riglyne vir die suksesvolle bedryf van sake in wat sy stigter, dr Rupert, byna 60 jaar gelede neergelê het. Hierdie riglyne sluit die volgende in:

  • Eerlikheid – want dit duur die langste
  • Korrektheid – want dit skep vertroue by vriende en opponente
  • Hoflikheid – wat waardigheid sonder hovaardigheid en vriendelikheid sonder dienstigheid beteken
  • Diens – in elke opsig: aan jou klant, jou medemens en jou land
  • Onderlinge steun – sodat jy ander teen die leer van sukses kan opdruk terwyl jy self klim, want as jy ander aftrek, sal jy self val
  • Vertroue – die geloof dat alles ten goede meewerk as elkeen sy plig doen

Remgro glo dat hierdie waardes die gees beliggaam waarin gestreef word om ‘n goeie korporatiewe burger te wees. Uit bogenoemde is dit duidelik dat die drie pilare van volhoubare ontwikkeling, naamlik ekonomiese, maatskaplike en omgewingsvolhoubare praktyke, nog altyd deel van Remgro se kernwaardes was. Remgro het ‘n doelbewuste interaksie, en reaksie, ten opsigte van die geleenthede en uitdagings wat die dinamiese stelsel, geskep deur hierdie drie pilare, bied, asook die kapitaal wat Remgro gebruik, waaronder finansiële, vervaardigings-, intellektuele, menslike, maatskaplike verhoudings- en natuurlike kapitaal, en, as deel van sy oorsigfunksie, word die Remgro-direksie ingelig oor die maatskappy se lewensvatbaarheid met betrekking tot sy afhanklikheid van die voorgenoemde kapitaalvorme.

Remgro is ten volle daartoe verbind om sy besigheid op ‘n volhoubare wyse te bestuur en die hoogste standaarde van etiek en korporatiewe bestuurspraktyke te handhaaf. Terwyl korporatiewe bestuur, risiko- en geleentheidsbestuur en tegnologie- en inligtingsbestuur in die korporatiewe en risiko- en geleentheidsbestuursverslae behandel word, verskaf die volhoubare ontwikkelingsverslag ‘n beter begrip van Remgro se pogings op maatskaplike en omgewingsgebied om sy kerndoelwitte van maksimum waardeskepping oor die kort, medium en lang termyn te bereik deur op etiese wyse sake te doen. Verwys na die onderstaande tabel vir Remgro se eksterne erkenning en prestasies in hierdie verband gedurende die tydperk onder oorsig.

Volhoubaarheidshoogtepunte

GESAMENTLIKE GERUSSTELLING

verskaffing van gerusstelling Sakeprosesse geraak deur gerusstelling Verskaffer

Onafhanklike eksterne ouditeursverslag

Finansiële verslagdoening

PricewaterhouseCoopers Geïnk.

Interne ouditverslae

Risikogebaseerde keuse van ouditgebiede

Remgro se risiko- en geleentheidsbestuur en interne oudit

Interne risiko- en geleentheidsbestuur

Alle sleutelsakerisiko- en geleentheidsgebiede

Interne bestuursoorsigte, bygestaan deur Remgro se risiko- en geleentheidsbestuur en interne oudit

BBSEB-bydraerverifikasie

Breë-basis swart ekonomiese bemagtiging

Empowerdex

Eksterne berekening van koolstofvoetspoor

Koolstofvoetspoorberekening

Carbon Calculated, bygestaan deur ‘n onafhanklike konsultant

EKSTERNE GERUSSTELLING

Ons erken die toenemende vereistes van beleggers en regulatoriese, asook ander riglyne, soos die King IV Verslag oor Korporatiewe Bestuur vir Suid-Afrika (2016) (King IV) en die geïntegreerde verslagdoeningsriglyne, vir eksterne gerusstelling oor gekose nie-finansiële inligting. Ons erken verder ons aanspreeklikheid teenoor ons aandeelhouers om inligting te verskaf wat relevant, akkuraat en betroubaar is. In hierdie verband moet daarop gelet word dat Remgro ‘n gekombineerde gerusstellingsmodel volg wat bestuur, interne oudit, en eksterne gerusstelling (bv. verifikasie van BBSEB-telkaart en koolstofopenbaarmakingsprojek (CDP)), soos in die tabel hierbo uiteengesit, insluit. Ons glo dat hierdie metodes die nodige gerusstelling gee oor die gehalte en betroubaarheid van die inligting wat verskaf word. Die verskillende opsies en vlakke van eksterne gerusstelling wat beskikbaar is, word voortdurend evalueer om die pad vorentoe te bepaal sover dit eksterne gerusstelling betref.

BESTUUR Se BENADERING TOT VOLHOUBAARHEID

Remgro se direksie is in die finale instansie aanspreeklik vir die vertoning van die maatskappy, met dien verstande dat strategie, risiko, prestasie en volhoubaarheid onafskeidbaar is. In hierdie opsig het die direksie die algemene oorsig en rapportering oor volhoubaarheid aan die oudit-en-risikokomitee, ondersteun deur die maatskaplike-en-etiesekomitee, gedelegeer. Die rol en funksie van hierdie komitees word in meer besonderhede hanteer in die kor-poratiewe bestuursverslag en die verslag van die maatskaplike-en-etiesekomitee onderskeidelik op bladsy 55 en 75 van die geïntegreerde jaarverslag.

ETIEK, Mededinging EN NAKOMING

ETIEK

Die direksie glo dat etiese gedrag uit die toepaslike waarde­sisteme van die mense in diens van die maatskappy spruit, asook uit die sigbare etiese leierskap en waardegedrewe korporatiewe kultuur wat dit rig en ondersteun. Leierskap wat op etiese beginsels gegrond is, lei tot ‘n kultuur van etiese en morele gedrag en die nakoming van wette, reëls, kodes en standaarde. Die direksie beskou dit dus as sy verantwoordelikheid om ‘n kultuur van eerlikheid, integriteit, bevoegdheid, deursigtigheid, billikheid, verantwoordelikheid en aanspreeklikheid daar te stel en te handhaaf ten einde die maatskappy as ‘n voorkeurbeleggingsvennoot te posisioneer. Dit word gerugsteun deur etiese leierskap, aangesien etiek nie gereguleer kan word nie, maar uit persoonlike oortuiging spruit.

In hierdie verband het die maatskappy ‘n Etiese Kode (die kode) aanvaar wat die raamwerk vir etiese praktyke en sakegedrag verskaf wat op alle direkteure en werknemers van toepassing is. Die kode is aan alle werknemers op Remgro se intranet beskikbaar en afskrifte daarvan word aan alle nuwe werknemers gegee. Die kode, sowel as ‘n formele Geskenkebeleid, verskaf duidelike riglyne oor geskenke, uitnodigings of gunste wat van enige verskaffer of ander partye ontvang word. Die aanbied van gunste om onregmatige kommersiële voordele te bekom, is ook streng verbode.

Die oudit-en-risikokomitee hou toesig oor die nakoming van die kode en hanteer gevalle van bedrog of onreëlmatighede. Die groep het ‘n doeltreffende bedrogvoorkomings- en opsporingsbeleid wat nakoming en risikovermindering verseker. Geen wesentlike ondersoeke is gedurende die rapporteringstydperk gedoen nie.

Die maatskappy het ‘n Etiese blitslyn ingestel wat enige werknemer of belanghebbende in staat stel om inligting oor waargenome of vermeende onreëlmatige of onetiese gedrag in ‘n vertroulike en beheerde omgewing te rapporteer. Die Etiese blitslyn word deur ‘n onafhanklike derde party bestuur en is op ‘n 24-uurgrondslag beskikbaar. In die jaar onder oorsig het die Etiese blitslyn geen oproepe ontvang wat verband gehou het met beweerde bestuurskendings of etiese ongerymdhede by Remgro nie. Wanneer oproepe ontvang word wat verband hou met beweerde onreëlmatighede by maatskappye waarin belê is, word sulke oproepe deur Remgro se verteenwoordigers op die direksies van daardie maatskappye na die toepaslike bestuurstrukture verwys.

Remgro Etiese Blitslyn 0800 222 536 of e-pos remgro@tip-offs.com

MEDEDINGING

Die groep ondersteun, en hou hom by, relevante mededingings- en anti-trustreëls, soos dit van toepassing is in die onderskeie regsgebiede waar hy sake bedryf. Gedurende die jaar onder oorsig is geen navrae ontvang rakende onmededingende, antitrust- of soort­gelyke gedrag wat daartoe gelei het dat boetes gehef is nie.

NAKOMING

Gedurende die jaar onder oorsig was daar geen voorvalle van wesentlike nie-nakoming van enige wette, regulasies, aanvaarbare standaarde of kodes nie en geen boetes is ook gehef in hierdie verband nie.