Bestuur met die doel om waardeskepping en volhoubare groei te maksimeer

Vernaamste geïntegreerde risiko’s

Remgro se vier vernaamste risiko’s en geleenthede word hieronder saamgevat. ’n Meer omvattende ontleding van ons risiko-bestuursproses word in die risiko- en geleentheidsbestuursverslag gegee, terwyl die belangrikste finansiële risiko’s, insluitende dié wat verband hou met die wêreld-ekonomie en wisselkoerse, in die verslag van die HFB behandel word. Die impak van die Covid-19-pandemie op eksterne risiko en geleentheid, asook die implikasies vir Remgro se Ses Kapitale en risiko-aptyt, word ook in die risiko- en geleentheidsbestuursverslag hanteer.

Risiko/Geleentheid

Konteks

1 Suid-Afrikaanse landrisiko weens volgehoue maatskaplike onrus, lae ekonomiese groei, die stygende lopende rekening- en begrotingstekort en die gevolglike uitwerking van die verlaging van staatskredietgraderings.

Gedurende die jaar onder oorsig is dit verder vererger deur die wêreldwye Covid-19-pandemie. Regulatoriese reaksie en sosio-ekonomiese impak, fiskale verligtingsmaatreëls, ten spyt, het groeivooruitsigte gedemp.

Die direksie, sowel as die direksies van onderliggende beleggings, fokus in ’n toenemende mate op die oplossing van dringende aangeleenthede, soos buitelandse valutarisiko, maatskaplike onrus, kragvoorsieningsrisiko, waterskaarste, wetgewing en regulatoriese aangeleenthede en toename in misdaad, deur strategiese en/of beheerprosesse.

Toenemende klem op verhoudingskapitaal en belangegroepinteraksie.

2 Die onvermoë van direksies van onderliggende beleggings om ontwrigtende tegnologierisiko’s en geleenthede, of soortgelyke politieke, omgewings-, maatskaplike, regulerende of ekonomiese ontwikkelings in hul markte, betyds te identifiseer en daarop te reageer.

Onvoldoende kapasiteit om te innoveer kan mededingende vermoë belemmer.

Die volhoubaarheid van die maatskappy, insluitende dié van onderliggende beleggings, is afhanklik van hul vermoë om markneigings en ander ontwrigtende tendense in die markte, of hul sakemodel, te identifiseer wat hul besighede wesentlik kan raak en daarop te reageer.

Optimalisering van menslike, intellektuele, vervaardigings- en verhoudingskapitaal.

3 Die vernietiging van waarde deur die swak bestuur van bestaande beleggings, insluitende die bestuur van die onderliggende beleggings.

Nie-identifisering en beoordeling van geskikte beleggingsgeleenthede.

Die suksesvolle bestuur van beleggings is afhanklik van goeie insig in die besigheid van die onderliggende beleggings en ook in die identifisering van die mees geskikte Remgro-bestuurders om die maatskappy in die direksies van hierdie ondernemings te verteenwoordig.

Om uitnemendheid te bereik, vereis effektiewe organiese groei en oordeelkundige korporatiewe beleggings.

4 Remgro is op soek na geskikte beleggingsgeleenthede, met inagneming van sy risikoprofiel en beskikbare beleggingsvermoë, om te voldoen aan sy beleggings-mandaat en waardeskeppingstrategie. Gedurende die vorige jaar het Remgro sy belang in RMB Holdings Beperk ontbondel. Dit, saam met die finansiële impak van Covid-19 op onderliggende beleggings en potensiële beleggingsgeleenthede, vereis ‘n besinning oor risiko-aptyt en toekomsgerigte aanwysers.

Remgro het verskeie projekte wat, onder andere, op omgewings, maatskaplike en bestuurspraktyke (ESG), sakeveerkragtigheid, belangegroepverhoudinge, menslike kapitaalbevordering en innovasie fokus.

Om eties sake te doen

Die volgende aspekte word as fundamenteel vir volhoubare groei en welvaartskepping beskou

Vernaamste geïntegreerde volhoubaarheidsaandrywers

1 Remgro se grootte en invloed stel hom in staat om beduidende belange te bekom in ondernemings wat groot genoeg is om ’n wesentlike uitwerking op sy resultate te hê. Remgro se status as ’n verantwoordelike belegger van keuse vergemaklik beleggingsgeleenthede.
2 ’n Gesonde staat van finansiële stand, met lae skuldvlakke, stel Remgro in staat om nuwe beleggings te maak, of om sy belang te verhoog in beleggings wat goed presteer, of om groeigeleenthede te befonds deur middel van aandeelhouerlenings.
3 Remgro se fokus op innovasie en toekomsontwikkelinge dien as insette in sy beleggingsmandaat.
4 Remgro is op soek na geskikte beleggingsgeleenthede, met inagneming van sy risikoprofiel en beskikbare beleggingsvermoë, om te voldoen aan sy beleggings-mandaat en waardeskeppingstrategie.