Verantwoordelik vir Remgro se sentrale 30 Junie
2021
R miljoen
30 Junie
2020
R miljoen
Sentrale tesourie
– Finansieringsinkomste 212 479
– Finansieringskoste (861) (951)
– Opsie hermeting 2
Netto korporatiewe koste (249) (705)
(898) (1 175)

Remgro Finansieringskorporasie Eiendoms Beperk

Remgro Healthcare Holdings Eiendoms Beperk

Remgro International Limited – Jersey

Remgro Bestuursdienste Beperk

V&R Management Services AG – Switserland

Profiel:

Verantwoordelik vir Remgro se sentrale tesouriefunksie, sowel as bestuurs- en ondersteuningsdienste.

Ongenoteerde maatskappye

Finansieringsinkomste het R212 miljoen (2020: R479 miljoen) bedra. Die afname is hoofsaaklik die gevolg van laer plaaslike rente wat verdien is weens die afname van 300 basispunte in die Suid-Afrikaanse repokoers wat aangekondig is sedert Januarie 2020, sowel as ‘n laer gemiddelde plaaslike kontantbalans. Finansieringskoste is laer teen R861 miljoen (2020: R951 miljoen), hoofsaaklik vanweë die aflossing van die omruilbare skuldbriewe in kontant op 22 Maart 2021.

Ander netto korporatiewe koste het R249 miljoen (2020: R705 miljoen) bedra. Die afname is hoofsaaklik die gevolg van die eenmalige donasie van R500 miljoen wat in die ooreenstemmende jaar aan The SA SME Relief Trust gemaak is.