Bydrae tot wesensverdienst 30 Junie
2022
R miljoen
30 Junie
2021
R miljoen
Sentrale tesourie
– Finansieringsinkomste 224 212
– Finansieringskoste (627) (861)
Netto korporatiewe koste (252) (249)
(655) (898)

Remgro Finansieringskorporasie Eiendoms Beperk

Remgro Healthcare Holdings Eiendoms Beperk

Remgro International Limited – Jersey

Remgro Bestuursdienste Beperk

V&R Management Services Ag – Switserland

Profiel:

Verantwoordelik vir Remgro se sentrale tesouriefunksie, sowel as bestuurs- en ondersteuningsdienste.

Ongenoteerde maatskappye

Finansieringsinkomste het R224 miljoen (2021: R212 miljoen) bedra. Die toename was grootliks te danke aan ‘n verhoging in die Suid-Afrikaanse repokoers. Finansieringskoste is laer op R627 miljoen (2021: R861 miljoen) vanweë die aflossing van die omruilbare skuldbriewe in kontant op 22 Maart 2021. Ander netto korporatiewe koste het R252 miljoen (2021: R249 miljoen) bedra.