Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2023
R miljoen
30 Junie
2022
R miljoen
OUTsurance Group 888 796
Business Partners 72 70
960 866

Profiel:

OUTsurance Group is ‘n groep vooraanstaande versekerings- en finansiële diensverskaffers wat in twee sleutelmarkte sake bedryf. In Suid-Afrika bied OUTsurance motor-, huis-, besigheids-, lewens-, begrafnis- en troeteldierversekering, asook beleggingsdienste. In Australië verskaf Youi motor-, huis-, besigheids- en verpligte derdepartyversekering (CTP).

Korporatiewe inligting

Markkapitalisasie op 30 Junie 2023: R52 087 miljoen
Genoteer op: JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte: MC Visser
Remgro genomineerde direkteure: J J Durand, F Knoetze (alternatief)

 

Volhoubaarheidsmaatstawwe

Vir meer besonderhede oor sy volhoubaarheidsmaatstawwe, verwys na die webwerf van OUTsurance: www.outsurance.co.za
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Jaar geëindig
30 Junie 2023
R miljoen %
Inkomste 26 185 21.9
Wesensverdienste 2 898 11.5
Genormaliseerde wesensverdienste 2 875 (2.7)
Genormaliseerde wesensverdienste van voortgesette bedrywighede 2 875 62.2

OUTsurance Group Beperk (OUTsurance Group)

OUTsurance Group se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het met 11.6% tot R888 miljoen (2022: R796 miljoen) toegeneem. Gedurende die 2022-finansiële jaar het OUTsurance Group sy beleggings in Discovery en Momentum Metropolitan ontbondel (die OUTsurance Group-ontbondeling), en die belegging in Hastings verkoop. As gevolg hiervan is hierdie beleggings slegs tot 8 Desember 2021 geëkwiteer, die datum waarop die belegging in Hastings verkoop is en die OUTsurance Group-ontbondeling hoogs waarskynlik geword het. Die resultate vir die jaar onder oorsig is dus nie met die vorige jaar vergelykbaar nie.

Remgro se gedeelte van OUTsurance Group se wesensverdienste uit voortgesette bedrywighede het met 99.6% tot R888 miljoen (2022: R445 miljoen) toegeneem, wat die bydraes van Discovery, Momentum Metropolitan en Hastings uitsluit. Op ‘n genormaliseerde grondslag, wat sekere afwykings uitsluit, het OUTsurance Group ‘n toename van 62.2% in verdienste uit voortgesette bedrywighede gerapporteer. Dit is hoofsaaklik te danke aan hoër verdienste deur OUTsurance Holdings Beperk (OUTsurance), die belangrikste oorblywende bate in OUTsurance Group, en laer befondsingskoste, aangesien die opbrengs uit Hastings in die vorige jaar gebruik is om OUTsurance Group se skuld te vereffen.

OUTsurance Group is die genoteerde entiteit waarin Remgro ‘n belang van 30.6% het. Op sy beurt besit OUTsurance Group 89.8% van OUTsurance Holdings, wat ‘n 100%-belang hou in die onderstaande besigheidseenhede.

Die hoofbesigheid van OUTsurance Group is:

OUTsurance Suid-Afrikaanse korttermyn-versekeringsbedrywigheid, bestaande uit OUTsurance Personal en OUTsurance Business
OUTsurance Life Suid-Afrikaanse lewensversekeringsbedrywigheid wat assuransie- en begrafnisprodukte insluit
OUTsurance Ireland Beplande nuwe onderneming vir persoonlike eiendoms- en ongevalleversekering in die Republiek van Ierland

Youi Group

Australiese korttermynversekeringsbedrywighede

OUTsurance se bruto geskrewe premies het met 8.8% tot R11 160 miljoen (2022: R10 253 miljoen) toegeneem vanweë versnellende premie-inflasie wat die gevolg van ‘n hoër algemene inflasie-omgewing is. Reële groei in die OUTsurance Personal- en die direkte OUTsurance Business-segmente het uitdagings gebied gegewe die moeilike ekonomiese omstandighede in Suid-Afrika, wat gekenmerk is deur stygende rentekoerse en beperkte ekonomiese groei. Die eise-vertoning vir die jaar is deur langer beurtkragure, ‘n normalisering van motoreise tot voorpandemie-vlakke, hoër herversekeringskoste, hoër voorkoms van motordiefstal en groter herstelkoste van eise beïnvloed. OUTsurance het ‘n pro-aktiewe prysbeleid gevolg om winsgrense te handhaaf.

OUTsurance Life het bruto geskrewe premiegroei van 17.8% tot R940 miljoen (2022: R798 miljoen) getoon, met bruto geskrewe premiegroei van 49.6% in die begrafnisafdeling. Laasgenoemde afdeling het voortgegaan om positiewe resultate te lewer, met die Shoprite Funeral-inisiatief wat momentum gekry en ‘n aansienlike bydrae tot winsgewendheid gelewer het. ‘n Kernstrategiese besluit is in Junie 2023 geneem om die persoonlike verspreidingskanaal wat in Julie 2021 ingestel is, te beëindig. Die persoonlike inisiatief het ‘n verlies van R93 miljoen gelewer teenoor R68 miljoen die vorige jaar. Met die beëindiging van hierdie kanaal sal die verlies na verwagting in die volgende finansiële jaar uitgewis word. Die vasgelegde waarde van OUTsurance Life het met 17.5% verbeter, hoofsaaklik danksy groei van die begrafnisboek.

Youi het ‘n bevredigende finansiële en bedryfsvertoning vir die jaar gelewer. Sterk premiegroei het voortgeduur en gunstige weersomstandighede het die aansienlike toename in winsgewendheid ondersteun. Die bruto geskrewe premie het met 31.4% tot R16 399 miljoen (2022: R12 481 miljoen) toegeneem. In Australiese dollarterme was dit 21.5% hoër. Premie-inflasie het skerp gedurende die tweede helfte van die 2022-finansiële jaar toegeneem. Die hoër premie-inflasie kan toegeskryf word aan hoër herstelkoste van eise, prysverhogings wat die toenemende voorkoms van natuurlike gebeure weerspieël en voorsiening vir die uitwerking van ‘n verhardende herversekeringsmark. Die eiseverhouding het aansienlik van 60.8% in vorige jaar tot 56.4% in 2023 afgeneem. Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die uiteenlopende weersomstandighede wat in die twee finansiële jare ervaar is. Die rand was gemiddeld 13.3% swakker teenoor die Australiese dollar in 2023, wat die omgeskakelde impak van Youi se premiegroei en winsgewendheid ondersteun het.

Youi se bedrywighede bestaan uit: Youi Direct, wat die persoonlike direkte aanbod en die grootste komponent van die Youi Group is. Die Blue Zebra-versekeringsvennootskap is ‘n algemene bestuursagent in die Australiese mark en versprei produkte deur ‘n makelaarsnetwerk en die Steadfast-platform. CTP-produkte dek derdeparty-beseringsverpligtinge, waaraan Youi in Nieu-Suid-Wallis (sedert Desember 2020) en Suid-Australië (sedert Julie 2022) deelneem.

Profiel:

Business Partners se hoofbedryf is om kapitaal, kennis en vaardigheid in lewensvatbare klein- en mediumgrootte ondernemings (KMO’s) te belê. Die maatskappy belê in KMO’s deur befondsing, ondersteuning en mentorskap aan entrepreneurs te verskaf.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2023: R2 858 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte: B Bierman
Remgro genomineerde direkteure: C W Ceasar, M Lubbe, N J Williams

 

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering: R6 miljoen
Aantal werknemers: 282
BBSEB-status: Vlak 1
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Jaar geëindig
31 Maart 2023
R miljoen %
Omset 626 4.2
Bedryfswins 332 (5.7)
Wesensverdienste 164 3.8

Business Partners Beperk (Business Partners)

Business Partners het ‘n Maart-jaareinde en gevolglik is sy resultate vir die 12 maande tot 31 Maart 2023 geëkwiteer in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. Wesensverdienste toeskryfbaar aan Remgro vir die jaar onder oorsig het R72 miljoen (2022: R70 miljoen) bedra.

Business Partners se wesensverdienste vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2023 het R164 miljoen (2022: R158 miljoen) bedra, terwyl die wins toeskryfbaar aan aandeelhouers met 4.3%, van R258 miljoen tot R247 miljoen, afgeneem het. Ondanks die uitdagings wat die Suid-Afrikaanse ekonomie en bedryfsomgewing in die gesig staar, bly die vertoning van die maatskappy stewig danksy die hoë rentekoersomgewing, die merkwaardige veerkragtigheid van sy kliënte en kostebestuursinisiatiewe.

Laer vlakke van transaksiebedrywighede het die groei van die maatskappy se leningsboek, ‘n kernbate wat op sy balansstaat weerspieël word, beïnvloed. Nadelige makro-ekonomiese toestande, saam met gedempte KMO-aptyt vir sake-uitbreiding, het tot die afname in transaksiebedrywighede bygedra. Nougesette aandag aan besigheidsprosesse en streng risikobestuurspraktyke het die maatskappy egter in staat gestel om kredietrisiko’s op ‘n optimale vlak in die huidige ekonomiese omgewing te handhaaf.

Business Partners se eiendomsportefeulje, sy naasgrootste bateklas, het ‘n beter vertoning gelewer vanweë ‘n bestendige herstel in eiendomswaardes en bedrywighede in die verhuringsmark. Hierdie positiewe tendens was veral sigbaar in die klein tot medium nywerheidsektor, waar ‘n groeiende vraag na kleiner verspreidingsentra ondervind is vanweë die toenemende gewildheid van aanlynverkope en hedendaagse werksomstandighede wat meer buigsaam is.

Die billike waarde aanpassing van die eiendomsportefeulje het tot R61.5 miljoen (2022: R34.1 miljoen) toegeneem. Huurinkomste en verhalings, hoofsaaklik afkomstig van die nywerheidseiendomsportefeulje, was stewig, maar leë ruimtes bly ‘n probleem.

Business Partners bly optimisties oor die vooruitsigte vir sy eiendomsportefeulje en sal voortgaan om sy sterk posisie in die nywerheidsektor as hefboom te gebruik om voordeel te trek uit ontwikkelings in die eiendomsmark.

Business Partners het ‘n leningsfasiliteit van R600 miljoen van die Internasionale Finansieringkorporasie (IFC) vir sy groen gebou inisiatief bekom, ingevolge waarvan groen geboue gefinansier en gesertifiseer word. Hierdie inisiatief is besig om momentum te kry danksy die ondersteuning van die IFC en sy vennote in die program.