FINANSIËLE DIENSTE

 

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE 30 Junie  2020
R miljoen
30 Junie  2019
R miljoen
RMI 599 1 161
FirstRand 657 1 093
1 256 2 254

PROFIEL: RMI is ‘n beleggingshouermaatskappy, met ‘n ervare beleggingspan wat bestaan uit andersdenkende finansiëledienstespesialiste. RMI sluit, in sy rol as ‘n aandeelhouer met invloed, aktiewe vennootskappe met intelligente en bedryfsveranderende bestuurspanne.

KORPORATIEWE INLIGTING
Markkapitalisasie op 30 Junie 2020
R44 729 miljoen
Genoteer op die JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte
H L Bosman
Remgro genomineerde direkteure
J J Durand, F Knoetze (alternatief)
Webwerf
www.rmih.co.za
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig

30 Junie 2020

R miljoen %
Inkomste 16 486 3.8
Wesensverdienste 1 956 (48.5)
Genormaliseerde wesensverdienste 3 086 (24.4)
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
RMI is ‘n beleggingshouermaatskappy. Verwys na die webwerwe van die grootste onderliggende beleggings.
www.discovery.co.za
www.momentummetropolitan.com
www.outsurance.co.za

RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS BEPERK (RMI)

RMI se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het met 48.4% tot R599 miljoen (2019: R1 161 miljoen) afgeneem.

Die onderliggende beleggings van RMI (met persentasiebelang in hakies) sluit Discovery (25.0%), Momentum Metropolitan (27.3%), OUTsurance (89.1%), Hastings (29.7%), RMI Investment Managers (100%) en AlphaCode (100%) in.

Discovery is ‘n pioniermarkleier, met besighede wat uniek geposisioneer is in die gesondheidsorg-, lang- en korttermyn- versekerings-, welstand- en finansiëledienstesektor in onder meer Suid-Afrika, die Verenigde Koninkryk (VK) en China. Hastings is ‘n VK-genoteerde, snelgroeiende, behendige, digitaal- gefokusde korttermynversekeringsverskaffer vir die VK motor-, afleweringsvoertuig-, motorfiets- en huisversekeringsmark. Momentum Metropolitan is ‘n versekeringsgebaseerde finansiëledienstegroep waarvan die kernondernemings lang- en korttermynversekering, batebestuur, spaar-, beleggings-,gesondheidsorgadministrasie en werknemersvoordele bied. OUTsurance bied kort- en langtermyn-versekeringsprodukte in Suid-Afrika en korttermynversekeringsprodukte in Australië en Namibië aan. RMI Investment Managers se geaffilieerde model stel die onderneming in staat om toegang tot ‘n gedifferensieerde deel van die beleggingsbestuursbedryf te verkry deur te belê in vennootskap met onafhanklike beleggingsbestuurders en spesialisbeleggingspanne.

RMI glo dat genormaliseerde verdienste ‘n meer akkurate weergawe is van bedryfsvertoning en daarom word wesensverdienste, met inagneming van nie-herhalende items en rekeningkundige afwykings, aangepas. RMI se genormaliseerde verdienste vir die jaar onder oorsig het met 24.4% tot R3 086 miljoen (2019: R4 081 miljoen) afgeneem, hoofsaaklik weens laer verdienste by Discovery (25.6% laer) en Momentum Metropolitan (50.5% laer).

Discovery se genormaliseerde verdienste het in die jaar tot 30 Junie 2020 met 26% afgeneem. ‘n Voorsiening van R3.4 miljard (R2.3 miljard, netto van diskresionêre marge vergoeding) is gemaak vir toekomstige eise en verstrykings weens die Covid-19-pandemie.

RMI het genormaliseerde verdienste van R486 miljoen vanaf Hastings vir die jaar geëindig 30 Junie 2020 ingesluit, wat ‘n afname van 12% verteenwoordig. Bruto geskrewe premies vir Hastings vir die ses maande geëindig 30 Junie 2020 het met 3% tot £514.9 miljoen (2019: £499.2 miljoen) toegeneem, terwyl aangepaste bedryfswins na belasting met 31% tot £78.3 miljoen (2019: £59.7 miljoen) toegeneem het. Dit kan grootliks toegeskryf word aan polisgroei en ‘n verbetering in die verliesverhouding, wat in ‘n mate teengewerk is deur kliënte se optrede tydens die Covid-19-pandemie, waaronder die kwytskelding van fooie, verminderde polisaanpassings en verhoogde bedryfsbesteding vir IT-verbeterings om werknemers in staat te stel om van die huis af te werk.

Momentum Metropolitan het ‘n 51%-afname tot R1.5 miljard in verwaterde genormaliseerde verdienste vir die jaar onder oorsig aangeteken. Dit was grootliks toe te skryf aan ekstra voorsienings wat gemaak is, met ‘n netto negatiewe impak van R983 miljoen ten opsigte van potensieel nadelige Covid-19-verwante eise en polisverstrykings en -onttrekkings. Daarby het die gedeeltelike herstel van beleggingsmarkte in die laaste kwartaal van die finansiële jaar nie ten volle vergoed vir die swaar markverwante verliese wat in die derde kwartaal gerapporteer is nie.

Genormaliseerde verdienste van OUTsurance, insluitend sy aandeelhouding in Hastings, het met 8% tot R2.4 miljard afgeneem. Met uitsluiting van sy aandeel in Hastings, het OUTsurance se genormaliseerde verdienste met 7% tot R2.2 miljard afgeneem, hoofsaaklik toe te skryf aan die ongerealiseerde beleggingsverliese in die groep se ekwiteits- portefeulje, die impak van bosbrande en natuurrampe in Australië en eise ten opsigte van sake-onderbreking van R198 miljoen wat deur OUTsurance-besigheid betaal en voorsien is. OUTsurance se bedryfswins het met 2% vir die jaar onder oorsig toegeneem, aangehelp deur verbeterde bedryfswins- gewendheid in die Suid-Afrikaanse korttermynversekerings- bedryf danksy premiegroei oor die laaste jaar.

PROFIEL: FirstRand se portefeulje van geïntegreerde finansiële dienste-ondernemings bestaan uit FNB, RMB, WesBank, Aldermore en Ashburton Investments. Die groep is werksaam in Suid-Afrika, sekere markte in Afrika suid van die Sahara en die Verenigde Koninkryk en bied ‘n universele stel transaksie-, uitleen-, beleggingsen versekeringsprodukte en -dienste aan. FirstRand kan sy klante voorsien van gedifferensieerde en mededingende waarde-aanbiedinge vanweë sy unieke en hoogs buigsame model wat daarop gemik is om die mees geskikte handelsmerk-, verspreidingskanaal-, lisensie- en bedryfsplatform wat in die portefeulje beskikbaar is, te benut. Hierdie benadering, wat deur die gedissiplineerde toewysing van finansiële hulpbronne ondersteun word, en deur ontwrigtende digitale en data platforms in staat gestel word, laat die groep toe om die franchise-waarde van sy portefeulje ten volle te ontsluit.

KORPORATIEWE INLIGTING
Markkapitalisasie op 30 Junie 2020
R213 497 miljoen
Genoteer op die JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte
A P Pullinger
Remgro genomineerde direkteure
F Knoetze, J P Burger
Webwerf
www.firstrand.co.za
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig

30 Junie 2020

R miljoen %
Bedryfsinkomste 105 305 0.9
Bedryfswins 25 266 (36.8)
Wesensverdienste 17 326 (37.9)
Genormaliseerde verdienste 17 265 (38.1)
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
Verwys na www.firstrand.co.za
vir meer inligting.

FIRSTRAND BEPERK (FIRSTRAND)

FirstRand se bydrae tot Remgro se wesensverdienste verteenwoordig laasgenoemde se direkte belang van 3.9% (soos aan die begin van die finansiële jaar) in FirstRand en sluit die indirekte bydrae van FirstRand uit wat verband hou met die belegging wat Remgro vroeër in RMH gehad het. Die bydrae van FirstRand tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het tot R657 miljoen (2019: R1 093 miljoen) afgeneem.

FirstRand se wesensverdienste vir die jaar geëindig 30 Junie 2020 het met 37.9% tot R17 326 miljoen (2019: R27 887 miljoen) afgeneem.

FirstRand glo dat genormaliseerde verdienste ‘n meer akkurate weergawe van die bedryfsvertoning is en daarom word wesensverdienste vir nie-bedryfsitems en rekeningkundige afwykings aangepas. FirstRand se resultate vir die jaar tot 30 Junie 2020 weerspieël die uiters moeilike bedryfsomgewing, met genormaliseerde verdienste wat, vergeleke met 30 Junie 2019, met 38% tot R17.3 miljard afgeneem het. Opbrengs op ekwiteit het tot 12.9% (Junie 2019: 22.8%) afgeneem. Die meeste van hierdie afnames was te wyte aan beduidende hoër as verwagte kredietwaardedalingskoste, meegebring deur ekonomiese aannames oor die toekoms, soos vereis deur IFRS 9.

FirstRand het ‘n aansienlike toename in kredietvoorsieningsvlakke van R15 miljard vir die jaar tot 30 Junie 2020 (2019: toename van R5 miljard) gerapporteer. Terwyl die kredietwaardedalingskoste van R24 miljard (2019: R11 miljard) grootliks tot die afname in verdienste bygedra het, het die negatiewe impak van rentekoersdalings en marge-druk op termynpolisse, gedempte nie-rente-omsetgroei weens laer absolute volumes gedurende die inperkingstyd, asook trae besigheidvorming, verdere druk meegebring.

Daarby het FirstRand, met inagneming van die jongste epidemiologiese en ekonomiese vooruitskattings, konserwatief voorsiening gemaak vir ‘n skerp toename in afleggingseise, sowel as verhoogde sterfte-eise in sy versekeringsbesigheid.