Die direksie en uitvoerende bestuur is deeglik bewus van die rol van tegnologie en inligting en die impak daarvan op Remgro se besigheid, met inagneming van die relatief beperkte tegnologiese behoeftes van ’n beleggingshouermaatskappy.

Die RGTIB-komitee oorweeg die tegnologie- en inligtings-risikoregister op ’n gereelde grondslag, terwyl die vordering met tegnologie en inligting, asook beheerverwante projekte, direk deur die oudit-en-risikokomitee self gemonitor word. Die direksie hou toesig oor hierdie komitees en is tevrede dat tegnologie en inligting behoorlik bestuur word en in ooreenstemming met die doelwitte van die Remgro-groep se besigheid is.

Remgro het ’n tegnologie- en inligtingsbestuursbeleid wat jaarliks hersien en aangevul word deur bestuursgegronde beleide, soos aanvaarbare tegnologie- en inligtingsgebruiksbeleid, asook die inligtingvertroulikheidsbeleid. Gedurende die jaar onder oorsig is die tegnologie- en inligtingbestuursbeleid aan die hand van die beginsels en aanbevole praktyke van King IV hersien.

Die hoof van tegnologie en inligting rapporteer aan Remgro-groep se HFB en tegnologie- en inligtingsverwante sake word deur ’n tegnologie- en inligtingsloodskomitee gehanteer, wat uit die hoof van tegnologie en inligting en vyf ander lede van senior bestuur bestaan. Hierdie komitee rapporteer ook aan die RGTIB-komitee oor die vordering wat met tegnologie- en inligtingsverwante projekte gemaak word. Die RGTIB-komitee, op sy beurt, oorweeg en monitor die vordering met tegnologie- en inligtingsverwante projekte. Die tegnologie- en inligtingloodskomitee is ook verantwoordelik om toe te sien dat uitvoering aan die tegnologie- en inligtingsbestuursbeleid gegee word.

Remgro het sy tegnologie- en inligtingsbedrywighede, deur middel van omvattende diensvlakooreenkomste na betroubare diensverskaffers uitgekontrakteer. Die diensvlakooreenkomste van diensverskaffers, wat onder andere kerndienste, soos die lewering van stelsel- en gebruiksondersteuning, stelselbeskikbaarheid, kuberrisikobestuur, virusbeskerming, telefoon- en ander algemene kontroles insluit, word jaarliks hersien, en die nakoming daarvan gemonitor. Tegnologie- en inligtingsdiensbestuur is op die internasionale ITIL (International Technology Information Library)-raamwerk gebaseer.

Tegnologie en inligtingsrisikobestuur is ten volle geïntegreer en ingesluit in Remgro se gesamentlike gerusstellingsproses. ’n Sakevoorsettingsplan is geformaliseer en suksesvolle toetse uitgevoer ten opsigte van rugsteun- en rampherstelprosesse. Volledige terugvoering oor die Remgro-groep se tegnologie- en inligtingsrisiko’s word aan die RGTIB-komitee en die oudit-en-risikokomitee verskaf.

Inligtingsekuriteitsbeleide is oral in Remgro in plek en reguleer, onder andere, die prosessering en beskerming van eie en derdeparty-inligting. Indien vereis, word spesialisvaardighede van buite bekom om met inligtingstegnologiedienste te help.

’n Oorsig van die sleutelfokusareas in die verslagtydperk, asook beplande toekomstige fokusareas, kan in die risiko- en geleentheidsbestuursverslag gevind word.