WERKNEMERSAMESTELLING

Remgro glo dat die gehalte van sy personeel ’n belangrike volhoubare voordeel bied. As ’n beleggingshouermaatskappy het hy ’n klein personeelkorps, wat op 30 Junie 2018 uit 182 werknemers (2017: 172 werknemers) bestaan het. Verwys na Figuur 3 waar meer besonderhede oor die samestelling van ons personeel, volgens ras, geslag en ouderdom, aangebied word.

In die jaar onder oorsig was Remgro se personeelomset 6.0% teenoor 5.2% in die vergelykende jaar tot 30 Junie 2017. Die omsetsyfers is bereken deur die totale aantal werknemers op jaareinde te gebruik. Deur slegs bedankings (dus vermybare werknemeromset) in aanmerking te neem, verminder bogenoemde syfers na 3.3% vir 2018 en 0.6% vir 2017.

WERWING- EN KEURINGBELEID

Om te verseker dat Remgro ’n voorkeurbeleggingsvennoot bly, is dit belangrik dat werknemers van die hoogste gehalte gewerf, gekies en behou word. In hierdie verband sal die maatskappy te alle tye probeer om die beste kandidaat in ’n pos aan te stel. In ‘n poging om die transformasie-uitdaging te verminder, probeer die maatskappy om alle geleenthede wat personeelomset bied, te benut om toepaslik gekwalifiseerde en ervare individue uit die aangewese groep aan te stel. Die maatskappy se werwing- en keuringsproses is so ontwerp dat dit geen inherente eienskappe het wat tot onbillike diskriminasie teenoor werknemers of aansoekers op grond van geslag, ras, geloof of enige ander faktor, soos in die indiensnemingswetgewing gedefinieer, kan lei nie.

GELYKE INDIENSNEMING

Remgro onderskryf die beginsels van die Wet op Gelyke Indiensneming (GI), Nr. 55 van 1998 en in hierdie verband streef hy deur sy gelyke indiensnemingsbeleid daarna om gelyke geleenthede aan alle werknemers te bied en om geskikte individue te identifiseer, te ontwikkel en te vergoed in ooreenstemming met hul prestasie, toewyding en lojaliteit. Spesiale aandag word aan groepe gegee wat vanweë historiese redes hulself in ’n minder bevoorregte posisie mag bevind.

Gedurende die finansiële jaar is ‘n proses voltooi om nuwe lewe te blaas in die raadplegende GI-strukture ter voorbereiding van ‘n nuwe GI-plan, soos deur die wet vereis. Die raadplegende proses, wat geskied deur die nuwe strukture wat daargestel is, was teen jaareinde byna voltooi en dit verseker ‘n baie meer inklusiewe proses van betrokkenheid.

WERKNEMERSVERGOEDING

Ons doelwit is om werknemers billik, mededingend en volgens hul vermoë, vaardighede, verantwoordelikhede en prestasievlakke te vergoed. Die vlak van salarisse wat betaal word, is een van verskeie aspekte van ons strategie om mense van gehalte te behou, te motiveer en, waar nodig, te werf. Daarby bied Remgro ook aan sy personeel ’n stimulerende werkomgewing. Remgro het ’n formele vergoedingsbeleid wat die vergoedingsbeginsels vir die organisasie as geheel uiteensit. Verwys na die vergoedingsverslag op bladsy 86 van die geïntegreerde jaarverslag waar Remgro se vergoedingsbeginsels in detail bespreek word.

Remgro bied aan sy werknemers aftreevoordele in die vorm van ’n omskrewevoordeelfonds (geslote) en omskrewebydraefonds wat onafhanklik van die maatskappy se finansies geadministreer word. Daarby word ook mediese versekering en studiehulp aan werknemers gebied.

OPLEIDING EN VAARDIGHEIDSONTWIKKELING

Die hoofdoel van opleiding is om werknemers sodanig toe te rus dat hulle hul volle potensiaal kan verwesenlik tot voordeel van die maatskappy en hulself. Aangesien Remgro, as beleggingshouermaatskappy, oor ’n hoogs gespesialiseerde arbeidsmag beskik, word geen voorgeskrewe opleidingsprogramme aanbeveel nie. Individue word egter aangemoedig om opleidingskursusse by te woon wat hulle beter kan toerus om hul werk te doen. Die afgelope paar jaar is verskeie werkwinkels en opleidingsessies oor King IV, Teenkorrupsiepraktyke, in afwagting van die wetgewing rakende die beskerming van persoonlike inligting, en die Kompetisiewet, Nr. 89 van 1998, gehou om te verseker dat Remgro se direkteure en bestuur toegerus is om gesonde korporatiewe bestuurspraktyke te implementeer en toe te pas op alle vlakke waar hulle betrokke is.

GESONDHEID EN VEILIGHEID

Die maatskappy het ’n gesondheids-en-veiligheidskomitee wat saamgestel is ingevolge die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, Nr. 85 van 1993. Die komitee is ’n subkomitee van die risiko-, geleentheids-, tegnologie- en inligtingsbestuurskomitee en verseker dat die maatskappy ’n veilige, gesonde en risikovrye omgewing vir sy personeel en besoekers bied en sien toe dat beheermaatreëls om risiko’s te beperk doeltreffend is en toegepas word.

MIV/VIGS

Uit ’n beleggingshouermaatskappy se perspektief bestaan die risiko verbonde aan MIV/vigs uit twee elemente, naamlik:

GROEPRISIKO

Gegewe die potensiële uitwerking van MIV/vigs op markte, menslike kapitaal, die koste van indiensneming en die bedryfsprosesse van ondernemings waarin belê is, word hierdie risiko bestuur binne die strukture van die onderskeie maatskappye waarin belê word. Die vordering van hierdie toepaslike beleid en strategieë word aan die hand van bestepraktykstandaarde gemonitor.

MAATSKAPPYRISIKO

Remgro het ’n formele MIV/vigs-beleid en is verbind tot daadwerklike stappe om die pandemie, en die besigheidsrisiko’s daaraan verbonde, te bestuur. Die beleid maak onder andere vir die volgende voorsiening:

  • Dat alle wetlike verpligtinge met betrekking tot MIV/vigs nagekom word
  • Dat daar op geen wyse teen werknemers of potensiële werknemers gediskrimineer word op grond van hul MIV-status nie
  • Dat inligting oor die MIV-status van werknemers streng vertroulik hanteer word
  • Dat algemene maatreëls ingestel en bestuur word om toevallige besmetting te voorkom

Die Remedi Mediese Hulpskema, waaraan die meeste Remgropersoneel behoort, beskik oor ’n bestuursplan vir MIV/vigs waaraan werknemers volgens hul keuse deelneem.