Gedurende die 2018-finansiële jaar het verskeie kritieke omgewingsrisiko’s na vore gekom wat dringende bestuur geverg en beklemtoon het dat bedrywe regoor Remgro se filiale van ‘n gesonde en werkende ekostelsel afhanklik is. Hieronder was die voortgesette droogte in verskeie dele van Suid-Afrika, en in die besonder die Wes-Kaap Provinsie, wat waterbeperkings vir besighede en huishoudings tot gevolg gehad het. Ander belangrike kwessies het ingesluit: volgehoue inflasiedruk op energie en regulerende ontwikkelings wat verskeie rapporteringsuitsette vereis het. Remgro se reaksie hierop behels beide die identifisering en bestuur van risiko’s, sowel as om te verseker dat sy eie impak op die omgewing tot ‘n minimum beperk word.

Onderliggend tot Remgro se reaksie is die maatskappy se omgewingsbestuursbeleid, van toepassing op Remgro Bestuursdienste Beperk (RBD – die dienstemaatskappy), RCL Foods Beperk (RCL Foods), Distell Group Holdings Beperk (Distell) en Wispeco Holdings Eiendoms Beperk (Wispeco), wat die omvang, grense en bestuurstrukture van Remgro se omgewingsverpligtinge uiteeensit. Die direksie van Remgro is uiteindelik verantwoordelik vir die implementering van die beleid, maar delegeer hierdie taak na die risiko-, geleentheids-, tegnologie- en inligtingsbestuurskomitee (‘n subkomitee van die oudit-en-risikokomitee) en die maatskaplike-enetiesekomitee, wat die omgewingsprosedures wat deur RBD geïmplementeer en in stand gehou word, hersien en aanbeveel vir goedkeuring. Sover dit RCL Foods, Distell en Wispeco betref, is dit die verantwoordelikheid van Remgro se verteenwoordigers in die direksies van hierdie maatskappye om gerusstelling te kry oor die doeltreffendheid van die onderskeie omgewingsbestuursprosesse. As ‘n sentrale funksie onderneem Remgro ‘n jaarlikse oorsig van omgewingsrisiko’s by sy filiale en word omgewingsprestasie in verskeie risikobestuursraamwerke ingesluit.

Meer inligting rakende Remgro se inisiatiewe om sy impak op die omgewing te minimaliseer, word in die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag verskaf, wat op die maatskappy se webwerf by www.remgro.com beskikbaar is.

Terugvoer

Ons verwelkom enige terugvoer oor Remgro se volhoubare ontwikkelingspraktyke, asook oor hierdie verslag. Skakel asseblief in dié verband:

Die maatskappysekretaris
Danielle Heynes
Tel: +27 (0)21 888 3373, Faks: +27 (0)86 581 0061
E-pos: dh@remgro.com
Posadres: Posbus 456, Stellenbosch 7599