SAMESTELLING

In nakoming van die aanbevole praktyke van King IV, bestaan die direksie uit 14 direkteure, van wie drie uitvoerende en 11 nie-uitvoerende direkteure is. Sewe van die nie-uitvoerende direkteure is onafhanklik. Die samestelling van die direksie weerspieël ’n ewewig tussen uitvoerende en nie-uitvoerende direkteure om te verseker dat daar ’n duidelike skeiding van verantwoordelikhede is en geen individu onbeperkte besluitnemingsmag het nie.

Uitvoerende direkteure dra hulle insig tot die dag-tot-dag bedrywighede oor wat die direksie in staat stel om doelwitte te identifiseer, rigting te verskaf en die lewensvatbaarheid en volhoubaarheid van voorgestelde strategieë te bepaal. Hierdie direkteure is oor die algemeen verantwoordelik vir die inwerkingstelling van alle bedryfsbesluite.

Nie-uitvoerende direkteure, daarteenoor, word gekies om in die direksie te dien op grond van hul wyer kennis, vaardighede en ervaring wat nodig is om Remgro te bestuur en van hulle word verwag om effektief aan besluitneming en die formulering van beleid deel te neem.

Die direksie bevorder diversiteit in sy geledere en daar word na verskeie eienskappe gekyk, waaronder kennisveld, vaardighede en ondervinding, ouderdom, kultuur, ras en geslag. Die vergoedings-en-nominasiekomitee het ’n ras- en geslagsdiversiteitsbeleid aanvaar. Die beleid rakende die bevordering van rasdiversiteit, en die geslagsdiversiteitsbeleid, geld slegs ten opsigte van die direksie en hoewel formele teikens nie gestel word nie, benut die vergoedings-en-nominasiekomitee elke geleentheid om die geslags- en rasdiversiteit van die direksie te bevorder. Die direksie het getransformeer, met vyf van die 11 nie-uitvoerende direkteure (45%) en ses van die 14 direkteure (43%) wat nou swart persone is en twee uit 14 direkteure (14%) wat vroue is. Op bestuursraadvlak is twee uit die ses lede (33%) swart persone en een uit die ses lede is vroulik.

Die direksie is tevrede dat sy huidige lede oor die kollektiewe kennis, vaardighede en ondervinding beskik om sy verantwoordelikhede na kom, Remgro-groep se doelwitte te bereik en oor die lang termyn aandeelhouerswaarde te skep. Besonderhede van elke direkteur verskyn hier.

BENOEMING, VERKIESING EN AANSTELLINGS

Daar is ’n formele en deursigtige proses vir aanstellings in die direksie. Die aanstelling van direkteure is ’n funksie van die hele direksie, gegrond op aanbevelings wat deur die vergoedings-en-nominasiekomitee gemaak word.

Wanneer benoemings oorweeg word, kyk die direksie na die kollektiewe kennis, vaardighede en ervaring wat verlang word, die diversiteit van die direksie en of die kandidaat aan die vereiste maatstawwe voldoen.

Die kandidate vir nie-uitvoerende raadslede moet aan die direksie besonderhede van hul professionele verpligtinge verskaf en bevestig dat hulle genoegsame tyd beskikbaar het om hul verantwoordelikhede as lid van die direksie na te kom. Alle benoemde kandidate se agtergrond word onafhanklik ondersoek en hul kwalifikasies onafhanklik nagegaan.

’n Kort professionele oorsig van elke kandidaat wat beskikbaar is vir verkiesing by die algemene jaarvergadering, insluitende besonderhede van bestaande beroepsverpligtinge, vergesel die kennisgewing vir die jaarvergadering, tesame met ’n verklaring deur die direksie wat bevestig dat dit die kandidaat se verkiesing en/of herverkiesing steun.

Nuutaangstelde direkteure ondergaan ’n uitgebreide induksieprogram, wat by hul aanstelling deur die maatskappysekretaris gekoördineer word, om hulle in staat te stel om in so ’n kort tyd as moontlik ’n wesentlike bydrae te kan maak. Die induksieprogram sluit die verskaffing van ’n induksiepakket in wat, onder andere, bestaan uit agendas en notules van die twee mees onlangse direksie- en subkomiteevergaderings, die jongste finansiële jaarstate en geïntegreerde jaarverslag, Remgro se Etiese Kode, induksievergaderings met uitvoerende direkteure en senior bestuur (indien versoek), asook inligting oor die JSE se noteringsvereistes. Hierdie proses verseker dat nuwe direkteure ’n goeie begrip kry van Remgro se kernbesighede, asook van hul fidusiêre verpligtinge.

Gereelde toeligting oor wetlike en korporatiewe bestuursont-wikkelinge, sowel as risiko’s en veranderinge in die eksterne omgewing van Remgro, word aan direkteure verskaf.

Ingevolge Remgro se akte van inkorporasie moet minstens ’n derde van die direkteure jaarliks op ’n rotasiegrondslag aftree, maar hulle mag hulself vir herverkiesing vir ’n verdere termyn beskikbaar stel. Die direkteure wat moet aftree, sal dié wees wat die langste gedien het sedert hul laaste verkiesing. ’n Direkteur wat reeds drie jaar gedien het sedert sy of haar laaste verkiesing, sal by sodanige vergadering aftree.

Benoeming vir herverkiesing geskied slegs na ’n beoordeling van die direksie se prestasie en is daarom gegrond op die direkteur se vertoning in die verlede, insluitende die bywoning van direksie- en komiteevergaderings, asook die direkteur se bydrae en sy of haar objektiwiteit by sakebeoordeling.

Mnr A E Rupert is op 29 November 2018 as nie-uitvoerende direkteur van Remgro aangestel.

Die direksie het ’n opvolgplan vir direkteurskappe daargestel.

ONAFHANKLIKHEID EN KONFLIK

Die onafhanklikheid van nie-uitvoerende direkteure wat as onafhanklik gekategoriseer is, word jaarliks hersien en die onafhanklikheid van onafhanklike, nie-uitvoerende direkteure wat vir meer as nege jaar in die direksie gedien het, word aan ’n streng oorsig onderwerp. Die direksie beoordeel onafhanklikheid aan die hand van enige belange, posisie, assosiasie of verwantskap wat, indien dit deur ’n redelike en ingeligte derde party beoordeel sou word, die moontlikheid inhou dat ’n nie-uitvoerende direkteur, wat as onafhanklik gekategoriseer is, beïnvloed kan word of dat dit tot partydigheid in besluitneming mag aanleiding gee. Die termyn van elke direkteur verskyn hier.

Elke direkteur moet aan die direksie ’n verklaring voorlê van alle finansiële, ekonomiese en ander belange wat deur die direkteur, of sy of haar verwante partye, in Remgro gehou word wanneer daar noemenswaardige veranderinge plaasvind, en sodra hulle daarvan bewus raak. Aan die begin van elke direksievergadering word van direkteure en komiteelede verwag om enige belangebotsing rakende sake op die agenda openbaar te maak. Enige sodanige konflik word proaktief deur die direksie bestuur, onderhewig aan wetlike bepalinge.

Alle inligting wat direkteure in die uitvoering van hul pligte bekom wat nie openbaar gemaak word nie, word as vertroulik beskou. Direkteure mag nie sulke inligting gebruik, of skyn te gebruik, vir persoonlike gewin of tot voordeel van derde partye nie. In hierdie verband moet direkteure, onder andere, Remgro se Etiese Kode, die bepalings van die Wet op Finansiële Markte (Nr. 19 van 2012) (ten opsigte van binnekennis) en die JSE se noteringsvereistes (ten opsigte van pryssensitiewe inligting) nakom in die beskikbaarstelling van enige inligting, aandeletransaksies en die openbaarmaking van sodanige verhandelinge.

VOORSITTER

Die voorsitter, tesame met twee ondervoorsitters, word op ’n jaarlikse grondslag deur die direksie aangestel. Die rol en verantwoordelikhede van die voorsitter word in die direksiehandves gedokumenteer en is apart van dié van die HUB.

Die voorsitter van die direksie, mnr Johann Rupert, is nie ’n onafhanklike direkteur nie. Die direksie erken die aanbevole praktyk van King IV om ’n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur as voorsitter aan te stel, maar gegewe sy kennis van die besigheid, sy sakeondervinding en die verantwoordelikheid van die direksie om op prestasie te fokus in die bevordering van Remgro se kommersiële en ekonomiese belange, word hierdie reëling nie net as wenslik nie, maar ook as noodsaaklik geag om die sakedoelwitte van Remgro te bereik. In nakoming van King IV en die JSE se noteringsvereistes het die direksie egter mnr G T Ferreira as die HOD aangestel. Die hooffunksie van die HOD is, onder andere, om leierskap en advies aan die direksie te verskaf sonder om afbreuk te doen aan die gesag van die voorsitter wanneer laasgenoemde ’n botsing van belange het. Die verantwoordelikhede van die HOD word in die direksiehandves gedokumenteer. Die HOD word op ’n jaarlikse grondslag deur die direksie aangestel.

Die direksie is tevrede met die aantal beroepsposisies wat die voorsitter na buite beklee en het vertroue dat hierdie posisies hom nie verhinder om sy pligte na te kom nie. Die direksie het ’n opvolgplan vir die posisie van voorsitter daargestel.